2019: Energieverplichting zonder impact

Op 24 april 2019 promootte het Comité Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees Parlement een wijziging van Richtlijn EC / 91/2019 over de energieprestaties van gebouwen.

2019: Energieverplichting zonder impact

de 21 april 2009 is gepubliceerd, op de Staatscourant n. 92, de DM van 25 november 2008 inherente energie-efficiëntie op het gebied van de bouw.
art.1: Dit decreet regelt de modaliteiten van uitbetaling van leningen om te kunnen vertrouwen op de middelen van de Kyoto-fonds, ter ondersteuning van maatregelen ter uitvoering van het Protocol van Kyoto aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Kyoto op 11 december 1997, uitvoerbaar gemaakt door de wet van 1 juni 2002, n. 120, voorzien door de Cipe resolutie nr. 123 van 19 december 2002, gepubliceerd in het Publicatieblad nr. 68 van 22 maart 2003, en daaropvolgende premiesrnamenti.

DM van 25 november 2008


Ze zullen er zijn 200 miljoen euro beschikbaar voor particulieren, stichtingen, bedrijven, verenigingen, openbare instellingen, flatgebouwen, die diffuse microwarmtekrachtinstallaties zullen ontwerpen en installeren (met snelle bouw van nieuwe gebouwen), installaties uit hernieuwbare bronnen, thermische installaties aangedreven door biomassa (vaste biomassa bruikbaar moet vallen tussen degenen die in aanmerking komen op grond van Bijlage X bij het vijfde deel van Wetgevingsdecreet 3 april 2006, nr. 152 milieunormen en daaropvolgende updates), interventies op de gebouwschil en op de armaturen, voor airconditioning door stadsverwarming van warmtekrachtkoppelingsinstallaties, voor de airconditioning van gebouwen uit geothermische gebouwen met een lage enthalpie, voor zonnethermische systemen voor de productie van lage temperatuurswarmte door omzetting directe zonnestraling in warmte- en windinstallaties aangesloten op het elektriciteitsnet met nominaal vermogen (P) begrepen tussen 1 kWp en 200 kWp.

De incentives,
volgens art.5, zal als volgt worden verdeeld:
Meet diffuse microcogeneratie: € 25 miljoen;
Maatregel hernieuwbaar: 10 miljoen euro;
Meet elektrische motoren: € 15 miljoen;
Eindgebruik meten: 130 miljoen euro;
Meting van lachgas: 5 miljoen euro;
Onderzoeksmaatregel: 5 miljoen euro;
Duurzaam bosbeheer meten: 10 miljoen euro.

DM van 25 november 2008

de 24 april 2009 het Comité Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees Parlement bevorderde een amendement op de Richtlijn EG / 91/2002, over de energieprestaties van gebouwen: de gebouwen op gemeenschapsgronden gebouwd na 31 december 2018 moeten dat wel zijn nul impact; ze zullen moeten produceren hernieuwbare bronnen zoveel energie als ze verbruiken.
In 2019 zijn daarom alleen gebouwen a nul verbruik, in staat om ter plaatse dezelfde hoeveelheid energie te produceren die ze nodig hebben voor hun volledige zelfvoorziening: netto energieverbruik null.
Deze bepaling sluit interventies op niet uit oude gebouwen gebouwd vóór 2018inderdaad, individuele landen zullen dat wel moeten doen

DM van 25 november 2008

vaststellen van de juiste doelstellingen voor het herstel van deze structuren, die ook een zijn nul verbruik.
De verplichting om zich aan te passen aan hoge efficiëntienormen Het strekt zich uit ook voor de woningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt (aanpassing van de oude wetgeving waarbij alleen de gebouwen met een bewoonbare oppervlakte van meer dan 1000 vierkante meter zijn opgenomen).
Ze zijn in plaats daarvan vrijgesteld woningen van minder dan 50 vierkante meter, gebouwen gewijd aan religieuze en agrarische functies, tijdelijke constructies die minder dan 18 maanden worden gebruikt, evenals historische gebouwen, waarvan het uiterlijk of karakter aanzienlijk zou worden veranderd als gevolg van structurele ingrepen.
door 3 maart 2010 de Europese Commissie zal het recht definiëren berekening te worden uitgevoerd voor de energie-efficiëntie van de structuren en de uit te voeren interventies zijn verplicht voor alle gebouwen.
De levering van middelen wordt bepaald door de Ministerie van Milieu, volgens procedures overeen te komen met het Deposits and Loans (CDP) fonds.


arch. Monica PezzellaVideo: