Gasactivering: bijlage H

Bijlage H is de eerste van de documenten die moeten worden ingevuld voor het verzoek om de gastoevoer te activeren.

Gasactivering: bijlage H

Gastentelleractivering, resolutie 40/04

40/04

De Autoriteit voor elektriciteit en gas met resolutie 40/04 van 08.04.2004 geeft de modaliteiten van vaststelling van de gassystemen, stroomafwaarts van het punt van aflevering van het openbare net, om de goede werking ervan te garanderen en de veiligheid.
Bij resolutie 40/04 werden verdere resoluties aangenomen die het wijzigden en verbeterden: 129/04, 43/05, 192/05 en 87/06.
Daarom is het definitief geĆÆdentificeerd documentatie en de relatieve inhoud, te worden verzonden naar het gasdistributiebedrijf voor aansluiting op het gasnetwerk en activering van de relatieve meter.
Voor deactivering van een gasmeter, de documentatie die door de gasdistributeur aan de gebruiker wordt verzonden en die door dezelfde gebruiker en de installateur moet worden ingevuld, bestaat uit:
Bijlage H
Bijlage I
Technische bijlagen vereist

Documenten bijgevoegd

De verklaring van nakoming, uitgegeven door het bedrijf dat het systeem heeft gebouwd, en de kamer die de registratiegegevens van het bedrijf aangeeft Kamer van Koophandel, de kamer is zes maanden geldig.
de bijlage H het is eigenlijk Ć©Ć©n bevestiging van activeringsverzoek van de gasmeter.
de bijlage de het is er een attest van correcte uitvoering van de installatie.
De verplichte technische bijlagen beschrijven deplant in al zijn onderdelen, van het punt van levering tot de apparatuur aanwezig in het huis, meestal kookplaat en boiler of warmer.

Bijlage H

h

Bijlage H wordt gevormd door twee secties: een door de verkoper in te vullen en een ander om door de eindklant te worden ingevuld.

In de sectie die moet worden ingevuld door de verkoper, de bedrijfsnaam van de verkoper, de herleveringspuntcode o code toegekend door de distributeur aan het activeringsverzoek dat een meter op het gasdistributienetwerk eenduidig ā€‹ā€‹identificeert.
Ook de verzoek om activering van de gastoevoer wordt uniek geĆÆdentificeerd door de code die door de verkoper aan hetzelfde verzoek is toegewezen.
Het adres dat is opgegeven door de distributeur aan wie de documentatie moet worden verzonden (bijlagen H en I en documentatie die moet worden bijgevoegd bij bijlage I, de verplichte technische bijlagen) worden ook vermeld; de datum van verzending van het activeringsverzoek aan de distributeur.
Het tweede deel van bijlage H, la sectie moet worden ingevuld door de eindklant rapporten, als bevestiging van het verzoek om activering van de gaslevering, de klantgegevens, de woonplaats en de belastingcode of het btw-nummer in het geval van rechtspersonen.
Het verzoek om activering van de gastoevoer moet worden gedaan door dezelfde persoon die het gasleveringscontract met de distributeur ondertekend heeft.

letter


In dit gedeelte moet ook het adres worden vermeld waarvoor activering van de levering wordt gevraagd.
Het is ook beschreven dat deattest van correcte uitvoering van de installatie samen met bijlage I.
Bovendien, met de bijlage H, de klant, houder van het gasactiveringsverzoek, verbindt zich ertoe de betreffende gebruikersfabriek niet te gebruiken totdat de installateur de conformiteitsverklaring heeft afgegeven.
Opgemerkt moet worden dat het grootste deel van het verzoek om gasactivering, ten onrechte, met verwijzing naar de conformiteitsverklaring de wet n noemt. 46/90 niet langer van kracht.
Momenteel worden verklaringen van overeenstemming uitgevoerd volgens de modellen beschreven door de D.M. 37/08.
In ieder geval, door ondertekening van bijlage H, de klant die om de activering van de gasvoorziening verzoekt, naar een distributeur, ontslaat laatstgenoemde van elke verantwoordelijkheid voor ongevallen met personen en eigendommen voortvloeiend uit de schending van het gebruik van de installatie zonder de conformiteitsverklaring, ondertekend door het bedrijf dat de installatie heeft gerealiseerd.

Gasactivering: lees meer over het onderwerp

Gasactivering: verplichte technische bijlagen, deel 1
Gasactivering: verplichte technische bijlagen, deel 2
Gasactivering: verplichte technische bijlagen, deel 3
Gasactivering: bijlage H
Gasactivering: bijlage IVideo: