Artikel 42 Bis Geconsolideerde onteigening van teksten

Artikel 42 bis van de Geconsolideerde wet inzake onteigening heeft tot doel de aandacht van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de rechten van de mens te vestigen.

Artikel 42 Bis Geconsolideerde onteigening van teksten

42?

The D.L. 6 juli 2011, n. 98, Dringende bepalingen voor financiĆ«le stabilisatie, met het artikel 34 heeft hij de kunst opnieuw geĆÆntroduceerd. 43 van wetsdecreet nr. 327/2001 in de geconsolideerde onteigeningswet.
Het artikel is hernoemd 42 bis Gebruik zonder titel van een actief voor doeleinden van openbaar belang.
Onteigening voor openbaar gebruik is een handeling waarmee het openbaar bestuur er een kan aftrekken privĆ© eigendom onderhevig aan compensatie, moet deze worden geĆÆmplementeerd na de afgifte van een geldige en effectieve en specifieke bepaling.

lieve

Artikel 43 was eerder aangegeven ongrondwettig, met instemming van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, via de D.P.R. n. 293 van 4 oktober 2010; omdat het het openbaar bestuur de gelegenheid bood om de activa een tweede keer terug te winnen, ondanks het feit dat het de werken niet had gerealiseerd die de eerste onteigening hadden veroorzaakt of in het geval van onzekerheden in de onteigeningsprocedure, waardoor een van de basisprincipes van wettigheid.

De nieuwe kunst. 42 bis van wetsdecreet 327/2001, tegen een onteigening uitgevoerd door de openbare administratie, gebrekkig in de vorm of zonder een geldige en effectieve bepaling van onteigening of verklaring van het openbaar nut, heeft de mogelijkheid geĆÆntroduceerd dat de eigenaar een schadeloosstelling voor letsel activa en niet-eigen vermogen; over het algemeen houdt de balans verband met de economische waardering van het actief volgens objectieve parameters, terwijl het niet-vermogen een niet van dezelfde onmiddellijke beoordeling is, van het eigen vermogen, gekoppeld aan de kwetsuur van juridisch relevante belangen die niet met objectieve parameters kunnen worden beoordeeld.

10


In theorie het nieuwe artikel 42 bis aan de ene kant moet het voldoen aan de behoeften van de openbare administratie door middel van het herstel van een actief en aan de andere kant de particuliere sector compenseren of herstellen voor de onwettigheid die hij heeft geleden; niet-geldelijke schade moet forfaitair worden vergoed met een extra compensatie gelijk aan 10% van de reƫle waarde van het actief, terwijl de asset bias in ieder geval moet worden bepaald aan de hand van de marktwaarde van het betreffende actief en volgens de basisindicaties van de Geconsolideerde wet inzake onteigeningen die verband houden met de aard van het activum.

5%


Als vergoeding voor de particuliere sector moet bovendien, in geval van gebrek aan bewijs voor een andere entiteit van de schade, een vergoeding worden betaald die gelijk is aan het belang van de 5% de waarde van het actief, berekend op jaarbasis, vanaf het moment waarop het strafbare feit werd gepleegd.

I p

euro

reducties die in het nieuwe artikel worden beschreven, moeten ook worden goedgekeurd alleen: als de onmogelijkheid om na te streven wordt vastgesteld overeenkomsten alternatieven tussen het openbaar bestuur en de particuliere sector; na grondig te hebben beoordeeld en de behoeften van beide partijen te hebben vergeleken; duidelijk aangeven met welke vergoeding de betaling verschuldigd is 30 dagenvanaf de vaststelling van de maatregelen, met aanpassing van alle bedragen die reeds door de overheidsadministratie zijn betaald.

Het artikel de kunst. 43 van Wetsdecreet nr. 327/2001 in de Geconsolideerde Onteigeningswet, hernoemd tot artikel 42 bis opnieuw ingevoerd bij artikel 34 van Wetsdecreet nr. 327/2001. 6 juli 2011 n. 98, is bedoeld om de attenties van de Constitutioneel Hof over zijn grondwettelijkheid en die van Europees Hof voor de Rechten van de Mens, EVRM.


ing. Vincenzo GranatoVideo: