Condominium vergadering, belangenconflicten en delegaties

Condo bouwen: het belangenconflict van de afgevaardigden strekt zich niet automatisch uit tot de delegators en moet worden aangetoond door degenen die klagen.

Condominium vergadering, belangenconflicten en delegaties

Deelname aan de vergadering

Assemblea

Elk condominium (rectius, na de inwerkingtreding van de hervorming, gerechtigd) heeft het recht om van de bijeenkomst op de hoogte te worden gehouden en eraan deel te nemen.
De assize kan feitelijk niet beslissen of ten tijde van haar oprichting nog niet is geverifieerd dat alle rechthebbende personen zijn uitgenodigd (art. 1136, zesde alinea, c.).
de gemiste oproep betreft de vernietigbaarheid van de beraadslaging (cf. art. 66, derde alinea, disp. att. commerciƫle code. en in de jurisprudentie onder de vele Cass. SS.UU. n. 4806/05).
Deelname kan persoonlijk zijn of door middel van delegatie (art. 67 disp att. commerciƫle code.).
de delegatie kan in geen geval worden overgedragen aan de condominiumbeheerder en als de appartementen meer dan twintig zijn, kan de afgevaardigde niet meer dan een vijfde van de appartementen en de proportionele waarde vertegenwoordigen (Cfr. art. 67 beschikbaar att. commerciƫle code.).
Zodra het onderwerp op de agenda is besproken, heeft elk condominium het recht om te stemmen.
In tegenstelling tot de deelnameDit kan echter in geen geval worden beperkt, er zijn gevallen waarin het condominium niet over bepaalde onderwerpen kan stemmen.

Stemmen en belangenconflicten

Dit is een situatie die is gedefinieerd als belangenverstrengeling en die kan leiden tot de annulering van de goedgekeurde resolutie mede dankzij de bijdrage van diegenen die niet hadden moeten stemmen.
Er zal een belangenconflict zijn wanneer het positie van de single is in contrast, actueel of potentieel, met de collectieve (zie Cass. 10683/02). een voorbeeld verduidelijking van de ideeƫn: denk aan de 'condominium vergadering die moet beslissen of juridische stappen te ondernemen tegen een condominium.
In deze gevallen i quorum noodzakelijk worden vertegenwoordigd door (ten minste) 500 duizendsten en door de meerderheid van de aanwezigen op de vergadering (art. 1136, vierde alinea, c.).
Het is duidelijk dat sta het condominium toe het doel van de resolutie om de beslissingquorums te beĆÆnvloeden betekent het in gevaar brengen van de aanname van een beslissing die nodig is voor de condominiumgemeenschap.

Assemblea condominiale

Precies om deze reden werd het in het begin genoemd, de wetgever van de hervorming hij verkoos om de overdracht van de volmacht aan de beheerder van het condominium te verbieden, kortom, alleen om de beheerder zelf te voorkomen stem in uw voordeel in aangelegenheden die nauwer met hem verband houden (bijv. boekhoudkundige goedkeuring, bevestiging, intrekking, enz.).
In elk geval zijn er, onder de regels die op het gebied van het condominiumrecht zijn voorgeschreven, geen nauwkeurige bepalingen betreffende het belangenverstrengeling in de relatie condominium-condominium.
In deze context, de Hof van Cassatieheeft bij verschillende gelegenheden de mogelijkheid gehad om de toepasselijkheid te bevestigen, met betrekking tot de berekening van de meerderheid van de condominium aandeelhoudersvergadering, van de bepalingen van de voornoemde bepaling (Art. 2373 van het Burgerlijk Wetboek. n.d.A.), betreffende het belangenconflict bij de uitoefening van het stemrecht van de aandeelhouder in de aandeelhoudersresoluties van de naamloze vennootschappen, waarmee het beginsel wordt geformuleerd dat voor de berekening van deze berekening de stem van het condominium niet in aanmerking moet worden genomen (of condominiums) eigenaren (in relatie, altijd, tot het doel van de deliberatie) van een bepaalde contrasterende belang, zelfs alleen virtueel, met die van de andere flatgebouwen (Cass. 10683/02).
Het kan gebeuren dat de persoon in belangenconflicten heeft delegaties ontvangen van andere deelnemers in het condominium.
Wat gebeurt er in deze gevallen? Is de belangenconflictsituatie automatisch van toepassing op de afgevaardigden?
Kortom: de afgevaardigdekan hij, zelfs voor zijn vertegenwoordigers, een geldige stem uitbrengen of zal hij altijd worden uitgesloten van deelname aan de stemming?
De kwestie werd behandeld met een uitspraak, gedateerd augustus 2009, van de Hof van Cassatie die, na de geconsolideerde oriƫntatie, dat herhaalde in geval van belangenverstrengeling tussen een condominium en het condominium, als het condominium in belangenconflict is gedelegeerd door een ander condomino om de stemming in de vergadering uit te drukken, is de conflictsituatie die hem betreft niet a priori uitstrekbaar voor de vertegenwoordigde persoon, maar alleen wanneer met name wordt vastgesteld dat de delegerende partij niet van deze situatie op de hoogte was, anders moet worden aangenomen dat de delegator bij het verlenen van het mandaat ook zijn eigen belang heeft beoordeeld - niet persoonlijk, maar als lid van de gemeenschap - en geacht in overeenstemming te zijn met die van de afgevaardigde (Cass. 18192/09).
Denk aan de geval van de condoom die een reeks volmachten heeft ontvangen van andere flatgebouwen en die het onderwerp is van een beslissing betreffende de toepassing van een boete.
Op het moment van de stemming voor bevestiging of intrekking kan hij zijn persoonlijke stem niet kenbaar maken omdat zijn situatie een duidelijk belangenconflict is.
echter, zal kunnen stemmen vanwege de delegatie van zijn vertegenwoordigers. De stemming kan ook in strijd zijn met het opleggen van de sanctie. De zojuist aangehaalde zin zegt niet dat deze situatie altijd legaal is, maar stelt een vermoeden van legitimiteit.
Dit betekent dat het is de taak van diegenen die de resolutie willen betwisten om aan te tonen dat de uitgesproken stem de vrucht was van een zelfzuchtige keuze van de vertegenwoordiger en niet een onderdeel waaraan hij geloofde dat zijn delegaties zouden zijn toegetreden.
Taak niet erg moeilijkin dit geval.Video: