Basilicata - bijdragen voor energiebesparing op huisvesting

Basilicata Region heeft 10 miljoen euro uitgetrokken om te worden betaald in de vorm van een bijdrage aan particulieren voor energiebesparende maatregelen die moeten worden uitgevoerd op woningen.

Basilicata - bijdragen voor energiebesparing op huisvesting

Bijdragen voor energiebesparende maatregelen

basilicata

met D.G.R. n.1108 / 2014 Basilicata Region heeft deOpenbare kennisgeving hebben als object Bijdragen voor energiebesparende maatregelen voor particuliere wooneenheden.
Dit is een maatregel die gericht is op het stimuleren van interventies voor het beheersen van het energieverbruik op wooneenheden die zich bevinden op het regionale grondgebied dat eigendom is van particuliere entiteiten of houders van verschillende rechten van werkelijke of persoonlijke aard, met voorrang voor degenen die in economische moeilijkheden verkeren beoordeeld op basis van de ISEE (Equivalent Economic Situation Indicator).
De toegewezen financiële middelen bedragen in totaal 10.000.000 euro.

Soorten interventies die kunnen worden gefinancierd

de interventies waarvoor het mogelijk is om de betaling van de bijdrage te vragen, zijn de volgende:
- installatie van fotovoltaïsche systemen voor de productie van elektriciteit;
- interventies ter verbetering van de energieprestaties van de bouwschil;
- installatie van zonnestelsels voor de productie van sanitair warm water;
- interventies ter verbetering van de energieprestaties van klimaatregelingssystemen in de winter;
- installatie van verwarmingssystemen gevoed door biomassabrandstoffen.
De minimale technische vereisten van de interventies worden beschreven inBijlage A van de bovengenoemde openbare kennisgeving.
Technische kosten voor ontwerp, beheer van werken, testen, certificering, levering en installatie van componenten en materialen en alle andere strikt noodzakelijke en verbonden werken komen in aanmerking voor bijdragen.

Hoeveelheid bijdragen

Voor elk type interventie worden vastgesteld maximale in aanmerking komende kosten, inclusief technische kosten en BTW:
- € 4.500 voor de installatie van fotovoltaïsche systemen voor de productie van elektriciteit;
- 10.000 euro voor verbeteringen van de energieprestaties van de bouwschil;
- € 3.000 voor de installatie van zonnesystemen voor de productie van sanitair warm water;
- € 4.000 voor verbeteringen aan de energieprestaties van winter-airconditioningsystemen;
- € 3.000 voor de installatie van verwarmingssystemen gevoed door biomassabrandstoffen.
Het bedrag van de subsidie ​​kan worden berekend door één toe te passen op de kosten van de interventie percentage verschillend volgens de inkomensgroep waarin de aanvrager valt. Voor lage inkomens is het percentage van de uitbetaling van de bijdrage gelijk aan 100% van de kosten van de interventie, voor hogere inkomens daalt het percentage. Als ik bijvoorbeeld een inkomen heb van 0 tot 10.000 euro per jaar, heb ik recht op een bijdrage die gelijk is aan 100% van de uitgaven die ik heb gedaan (zonder afbreuk te doen aan de hierboven genoemde maximale kosten), als ik een inkomen heb tussen 10.000,01 euro en 11.000 euro Ik krijg recht op een premie gelijk aan 97% van de gemaakte kosten enzovoorts, tot een bijdragepercentage van 40% voor inkomens van meer dan 29.000 euro. In artikel 5 van de bovengenoemde openbare kennisgeving vindt u een tabel met het percentage dat is toegewezen aan elke inkomensgroep.

Onderwerpen begunstigden van de bijdrage

fotovoltaïsche panelen

Ze kunnen een beurs aanvragen natuurlijke personen woonachtig in de wooneenheid, object van de interventie, waarvan zij eigenaars of houders van verschillende echte of persoonlijke genietingsrechten (bijv. vruchtgebruikers, huurders, kredietnemers, enz.) moeten zijn.
Prioriteit wordt gegeven aan aanvragers die in economische omstandigheden verkeren die zijn beoordeeld op basis van de ISEE voor het jaar 2013. Voor elk familielid dat relevant is voor de ISEE kan slechts één aanvraag voor een bijdrage worden ingediend en voor slechts één wooneenheid.

Kenmerken van de wooneenheid om te profiteren van de bijdragen

Het huisvestingsobject van interventie moet al zijn bestaand (daarom worden de woningen in aanbouw niet beschouwd) en gelegen op het grondgebied van de regio Basilicata. Het moet ook worden geclassificeerd, in overeenstemming met artikel 3 van de D.P.R. n.412 van 26/08/1993, als categorie E1-gebouwen gebruikt als woningen en dergelijke en behoren tot het volgende kadastrale categorieën:
- civiel A2
- A3 economisch
- A4 populair
- ultrapopulaire A5
- landelijke A6
- A7-villa's
- A11 huizen en accommodaties die typerend zijn voor de plaatsen.

Presentatie van de aanvraag voor bijdragen

energie verbetering envelop

Om een ​​aanvraag voor een subsidie ​​in te dienen, moet de aanvrager zich registreren bij de portaal van diensten van de regio Basilicata. De telematica-loketten voor het indienen van de aanvraag zijn open van 08.00 uur op 17 november 2014 tot 13.00 uur op 19 januari 2015.
De interventies die het voorwerp uitmaken van het verzoek moeten worden gefactureerd en betaald na de datum waarop de telematische teller is geopend en dezelfde moet worden voltooid binnen 180 dagen na de datum van kennisgeving van de concessievoorziening.

Cumuleerbaarheid met andere bijdragen

De toegekende bijdragen kunnen worden gecombineerd met aanvullende bijdragen, stimuleringsmaatregelen of steun uit andere bronnen, binnen de grenzen die worden gesteld door de bepalingen die daarop betrekking hebben. We moeten daarom kijken of de wetgeving met betrekking tot andere prikkels ons in staat stelt om dergelijke bijdragen toe te voegen.
Raadpleeg de Call for Proposals Portal voor meer informatie en om de tekst van de aankondiging te raadplegen Basilicata regio.Video: