APE in gerechtelijke veilingen

Een notariƫle studie analyseert de wetgeving om te bepalen of in het geval van gerechtelijke veilingen het energieprestatiecertificaat van het gebouw necassair is.

APE in gerechtelijke veilingen

Wat zijn de EPA en de gerechtelijke veilingen

APE

Het is nu bekend dat in geval van verkoop van een gebouw het koopcontract moet worden bijgevoegd bij deEnergieprestatiecertificaat (APE), een document dat de burger het jaarlijkse energieverbruik van het gebouw laat zien.
Naast de verkoop zijn er ook andere manieren waarop u een eigendom kunt verkrijgen, zoals het gerechtelijke veilingen. Het is een hulpmiddel om de gedwongen verkoop van een actief te implementeren dat wordt gebruikt wanneer een persoon of bedrijf wordt belast door openstaande schulden.

Is de EPA ook nodig voor objecten die op een veiling worden verkocht?

de Nationale Raad van notarissen heeft zojuist de Studie n.263-2014 / C, die zich bezighoudt met dit onderwerp en is getiteld Gedwongen verkoop en certificaat van energieprestaties.
De studie verdiept de individuele nationale disciplines met betrekking tot gedwongen verkoop aan de ene kant en het energieprestatiecertificaat aan de andere kant, analyseert mogelijke verbanden en relaties.
De nationale wetgeving met betrekking totEnergieprestatiecertificaat is afkomstig van de bepalingen van de Europese wetgeving, die tot doel hebben de onderhandse / contractuele activiteit van het verkeer van onroerend goed te regelen. De Europese Unie laat daarentegen de regelgeving over het nationale recht in de afzonderlijke lidstaten onverlet gerechtelijke procedures.
Dus in Italiƫ is er een discipline die betrekking heeft op de EPA en die verplichtingen en sancties vaststelt bij normale verkopen en een andere speciale regeling voor verplichte verkoop voor de uitvoering van ontevreden krediet, waarin inhoud, formulieren en oplossingen worden vastgelegd die volledig onafhankelijk zijn.
De nationale regelgeving met betrekking tot de APE (wetsdecreet 192 van 2005 en latere wijzigingen) wordt vastgesteld door een aanpassing onderhandelen over de verkoop (dat wil zeggen dat het gaat om onderhandeling, in eenvoudige bewoordingen, een onderhandeling tussen de partijen) en het bestraffen van slechts Ć©Ć©n of beide delen van een consensuele verkoop. Volgens de notaris kan een dergelijke wetgeving, bij gebrek aan een specifieke indicatie, niet automatisch ook van toepassing zijn op gedwongen verkoop.

De EPA is niet nodig in het geval van gerechtelijke veilingen

gerechtelijke veiling

De studie van de Nationale Raad van Notarissen is van mening dat noch in de oorspronkelijke formulering van artikel 6 van Wetgevingsdecreet 192 van 2005, noch in de tot nu toe opgestelde herformuleringen, zekere indices van wil door de nationale wetgever om in de verordening betreffende de APE ook de gedwongen verkoop door middel van een overdrachtsbesluit in de rechtbank op te nemen. Dit is gebaseerd op verschillende indicaties die zowel in termen van gebruik als op een systematisch niveau kunnen worden gevonden.
De notaris merkt vervolgens op dat, zelfs als u de bovengenoemde interpretatie a priori wilt uitsluiten en daarom dat de wetgeving die inherent is aan de EPA, ook moet worden begrepen tot het gebied van gedwongen verkoop, eventuele schendingen nooit de toepasbaarheid zouden kunnen bepalen elk administratieve sancties verstrekt.
Het is zelfs niet duidelijk hoe de sanctie die is voorzien voor de schending van de verplichting om de EPA toe te wijzen (die door de eigenaar moet worden betaald in geval van verkoop) aan degenen die contractueel onderworpen zijn aan de verkoop van hun eigendom kan worden toegepast.
Evenals het geen zin heeft om te spreken van administratieve sancties tegen de partijen bij de verkoop wegens schending van de verplichting tot opname in het contract van de clausule waarmee de koper verklaart de informatie en documentatie inclusief de EPA of de verplichting tot beslaglegging te hebben ontvangen van de APE bij het contract. In feite kan er niet van worden gesproken contract tussen partijen, aangezien het overdrachtsbesluit een is eenzijdige handeling van de rechter van de Executies, op wiens inhoud de partijen geen invloed kunnen uitoefenen.

De APE kan nog steeds worden aangevraagd door de Executierechter

rechter onroerend goed veiling

Als de uitgevoerde analyse ertoe leidt dat gedwongen verkoop wordt uitgesloten van de toepasselijkheid van de regels met betrekking tot EPA, kan niet worden uitgesloten dat in termen van kansen de Execution Judge in haar aansturingsbevoegdheid kan vaststellen dat de expert schatter geeft de eigenschap Energieprestatiecertificering voor meer volledige informatie. Evenals dat de EPA wordt afgeleverd bij de koper of is gevoegd bij het overdrachtsdecreet.
Deze bepalingen van de rechter kunnen rechtvaardiging vinden in de specifieke kenmerken van het goed, bijvoorbeeld wanneer een eigendom valt in energieklasse A of A +, een element waarvan het meer dan opportuun lijkt om informatie te geven. Of het kan worden gerechtvaardigd door het feit dat een eigenschap die wordt aangeboden met dezelfde informatie-items die zijn verstrekt voor onderhandelingsverkopen gemakkelijker kan worden verhandeld.
De indicaties van sommige rechtbanken die van plan zijn de aangehechte activa van APE uit te rusten, de deskundige in de schatting opnemen en vervolgens het document bij het overdrachtsbesluit voegen, worden dan aanvaardbaar. Uiteraard dit het mag geen toepassing van het sanctiesysteem inhouden overwogen voor onderhandelingen en alleen consensuele verkopen.Video: