Gebouwinterventies: wat zijn en wat kwalificerende titels nodig hebben

Gewoon onderhoud of gratis activiteiten, buitengewoon onderhoud of herstructurering? Laten we proberen de verschillende definities van bouwwerken te verduidelijken.

Gebouwinterventies: wat zijn en wat kwalificerende titels nodig hebben

Bouwwerkzaamheden in ons huis

Van een correcte classificatie van de interventie dat we van plan zijn uit te voeren in ons huis komt deprocedurele iter te volgen voor de uitvoering van de werkzaamheden volgens de bepalingen van de normen.
We hebben het nodig renoveren de thuisvoeringen?
we moeten verander de ketel?
we willen een partitie afbreken?
We kunnen vrij handelen of we moeten daarop vertrouwen technisch voor het opstellen van een bouwpraktijk?

Bouwwerkzaamheden thuis


Vooral met de introductie van de belastingaftrek, we horen steeds vaker over praten gewoon onderhoud, van buitengewoon onderhoud of van renovatie van gebouwen, maar vaak kennen we de verschillen tussen hen niet.
Laten we dus eens kijken wat de verschillende definities van de zijn het bouwen van interventies en welke soorten werken zijn er in opgenomen.

Bouwplaatsen en wetgeving

de presidentieel decreet n. 380 van 6 juni 2001, gedefinieerd Geconsolideerde bouwwet, bevat de definities en bepalingen die van nut zijn om zich op dit gebied tot perfectie te oriënteren.
In het bijzonder zijn in artikel 3 de het bouwen van interventies, verdeeld in zeven categorieën: gewoon onderhoud, buitengewoon onderhoud, interventies van restauratie en conservatieve restauratie, interventies van renovatie van gebouwen, interventies van nieuwe constructie, interventies van stedelijke herstructurering.
In de loop der jaren is de wet in sommige delen gewijzigd en uitgebreid door de invoering van wetten en wetgevingsdecreten die gericht zijn op het stroomlijnen van procedures en het vereenvoudigen van de huidige wetgeving.
In het bijzonder dateert de laatste aangebrachte wijziging van november 2016 met de Wetsdecreet 25 november 2016, n. 222, Identificatie van procedures onderworpen aan autorisatie, gecertificeerde melding van de start van activiteiten (SCIA), stille toestemming en communicatie en definitie van de administratieve regelingen die van toepassing zijn op bepaalde activiteiten en procedures.
Maar laten we doorgaan met bestellen en beginnen met het definiëren van de verschillende gebouwinterventies.

Woningbouw werkt

Woningbouw werkt

Bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden

Gebouw werkt gewoon onderhoud

Gebouw werkt gewoon onderhoud

Bouwwerken herstructurering

Bouwwerken herstructurering

Bouw werkt nieuwe constructie

Bouw werkt nieuwe constructie


Bouwwerkzaamheden: gewoon onderhoud

In artikel. 3 paragraaf 1 letter a, de interventies van gewoon onderhoud zijn gedefinieerd als de «bouwinterventies betreffende de reparatie, renovatie en vervanging van bouwafwerkingen en die welke nodig zijn om bestaande technologische systemen te integreren of te onderhouden ».
Wat betekent dit in wezen? Welke interventies zijn er in opgenomen?
Bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend geven we aan als interventies van gewoon onderhoud:
- vervanging van vloeren;
- reparatie van installaties en vervanging van hun elementen;
- coating en schilderij van gevels en interieurs zonder aanpassing van materialen en kleuren;
- reconstructie van vloeren uitwendige of dakbedekking zonder aanpassing van materialen;
- vervanging van tegels, goten en regenpijpen en opnieuw waterdicht maken;
- reparatie van hekken;
- vervanging van armaturen zonder wijziging van vorm of type.

Gebouw werkt gewoon onderhoud


Voor dit soort interventies is in wetsdecreet 222/2016 vastgesteld dat het een kwestie is van Gratis bouwactiviteit, met uitzondering van werken waarvoor instemming van derden vereist is (bijvoorbeeld aanwezigheid van landschapsbeperkingen, bouwkundige beperkingen, enz.)
Gewone onderhoudsactiviteiten onder het activiteitenregime gratis gebouw ze zijn 50% geschikt, als ze worden uitgevoerd stabiele flatgebouwen en niet op individuele eigenschappen.
Maar hoe laat je zien dat je het hebt gedaaninterventie zonder een vergunning?
Het volstaat om een ​​vervangende verklaring op te stellen vanact van bekendheid om de begindatum van de werken aan te geven en om te verklaren dat de uitgevoerde interventies behoren tot de in aanmerking komende.

Bouwen werkt in gratis gebouw


Binnen de werken in gratis gebouw omvatten ook:
- de installatie van de warmtepompen lucht-lucht met een nominale warmteafgifte van minder dan 12 kW;
- heteliminatie van architecturale barrières die niet de bouw van externe liften impliceren, of van artefacten die de vorm van het gebouw veranderen;
- le tijdelijke werken voor activiteiten van onderzoek in de ondergrond die een geognostisch karakter hebben, met uitzondering van onderzoekactiviteiten op het gebied van koolwaterstoffen, en die worden uitgevoerd in gebieden buiten het stadscentrum;
- i aarde bewegingen strikt relevant voor de uitoefening van landbouwactiviteiten en agro-bosbouw-pastorale praktijken, met inbegrip van interventies op landbouwbuizen;
- le seizoensgebonden mobiele kassen, zonder metselwerkstructuren, functioneel voor het uitvoeren van de landbouwactiviteit;
- le directe werken te voldoen aan objectieve voorwaardelijke en tijdelijke behoeften en onmiddellijk te worden verwijderd zodra de noodzaak is verdwenen en in ieder geval binnen een termijn van negentig dagen na mededeling van de aanvang van de werkzaamheden aan het gemeentebestuur;
- le bestrating werkt en afwerking van buitenruimtes, ook voor parkeerterreinen, de bouw van volledig ondergrondse en niet-toegankelijke holtes, wateropvangtanks, begraven plaatsen;
- i zonnepanelen, fotovoltaïsch, voor gebouwen;
- le speelgebieden non-profit en inrichtingselementen van de bijbehorende delen van gebouwen.

Bouwwerkzaamheden: buitengewoon onderhoud

In artikel. 3 paragraaf 1 letter b, de interventies van buitengewoon onderhoud zijn gedefinieerd als «de werken en aanpassingen die nodig zijn om zelfs structurele delen van gebouwen te renoveren en te vervangen, evenals om sanitaire en technologische diensten te realiseren en te integreren, mits deze het totale volume van gebouwen niet veranderen en niet leiden tot veranderingen in gebruikbestemmingen. Als onderdeel van de buitengewone onderhoudsinterventies zijn inbegrepen die die bestaan ​​uit het splitsen of samenvoegen van de vastgoedeenheden met de uitvoering van werken, zelfs als ze betrekking hebben op de verandering van de oppervlakken van de afzonderlijke vastgoedeenheden en de stedelijke belasting, op voorwaarde dat het totale volume van de gebouwen niet wordt gewijzigd en bewaar het originele bedoelde gebruik ».
Bij wijze van niet-exhaustief voorbeeld geven we aan als werken van buitengewoon onderhoud:
- vervanging van armaturen met aanpassing van het type en van de materialen;
- realisatie van bijkomende werken die niet leiden tot een toename van het volume, zoals thermische centrales, liften, veiligheidsladders, schoorstenen;
- constructie en integratie van toiletten zonder toename van volumes en oppervlakken;
- realisatie of sluiting van binnenkamers en vervanging van partities, zonder de interne distributie te veranderen;
- consolidatie van structuren;
- vervanging van de vloer inter-vloer zonder wijziging van belastingquota;
- vervanging van de dakvloeren met verschillende materialen;
- remake van trap en hellingen;
- realisatie van hekkenmuren en poorten;
- interventies gericht op energiebesparing.

Gebouw werkt buitengewoon onderhoud


Wie deze acties op zijn eigenschappen wil starten, is verplicht om de Communicatie van Asserted Works Start (CILA), ondertekend door a gekwalificeerde technicus de afwezigheid van werkzaamheden aan de structurele delen van het gebouw te verklaren en te certificeren dat de werken in overeenstemming zijn met de geldende planninginstrumenten en bouwvoorschriften, met de voorschriften inzake aardbevingen en met betrekking tot energie-efficiëntie.
In deze mededeling, in aanvulling op gegevens over het onroerend goed en op de technicus die de leiding heeft, ook depleegbedrijf van de werken.
In het geval waarin, tijdens het buitengewone onderhoud, zij geïnteresseerd zijn structurele delen van gebouwen, moet men worden gedeponeerd Gecertificeerd rapport van startactiviteiten (SCIA).
Deze operaties zijn 50% aftrekbaar; de lijst met alle opgenomen interventies wordt vermeld in de gids voor belastingaangiften, waar u alle informatie kunt vinden die nuttig is voor belastingaftrek.

Bouwwerkzaamheden: restauratie en conservatieve restauratie

In artikel. 3 paragraaf 1 letter c, de interventies van restauratie en conservatieve restauratie zijn gedefinieerd als de «het bouwen van interventies gericht op het behoud van het bouworganisme en het waarborgen van de functionaliteit ervan door middel van een systematisch geheel van werken dat, in overeenstemming met de typologische, formele en structurele elementen van het organisme zelf, het op een compatibele manier kan gebruiken. Deze interventies omvatten de consolidatie, restauratie en vernieuwing van de bouwelementen, de insertie van de accessoire-elementen en van de systemen die nodig zijn voor de behoeften van het gebruik, de eliminatie van de elementen die niet bij het bouworganisme horen ».

Restauratie werkt


Ook in dit geval is het mogelijk het werk aftrekken tegen 50%; deze operatie is echter ondergeschikt aan de storting van de SCIA, als er constructieve delen bij betrokken zijn en na het geven van instemming door de bevoegde instanties, als het onroerend goed aan beperkingen onderhevig is.

Bouwwerkzaamheden: renovatie van gebouwen

In artikel. 3 paragraaf 1 letter d, de interventies van renovatie van gebouwen zijn gedefinieerd als «interventies gericht op het transformeren van bouworganismen door een systematisch geheel van werken dat kan leiden tot een bouworganisme dat geheel of gedeeltelijk verschilt van het vorige. Deze interventies omvatten het herstel of de vervanging van sommige bouwelementen, de eliminatie, wijziging en invoeging van nieuwe elementen en systemen. Als onderdeel van het gebouw zijn renovatieactiviteiten inbegrepen die bestaan ​​uit de sloop en de reconstructie met hetzelfde volume van de bestaande, alleen afhankelijk van de innovaties die nodig zijn voor de aanpassing aan anti-seismische voorschriften, evenals die gericht op het restaureren van gebouwen, of delen ervan, mogelijk ingestort of gesloopt, door hun reconstructie, op voorwaarde dat het mogelijk is om de reeds bestaande consistentie vast te stellen ».

Werkt aan renovatie van gebouwen


In de meeste gevallen de renovatie van gebouwen is afhankelijk van de kwestie van de Bouwvergunning en in anderen geregeerd door kunst. 22, bij de aanbetaling van de SCIA.
Betreffende de inhoudingen, ze zijn alleen toegestaan ​​als de interventie niet configureren als een nieuwe constructie en, in het geval van renovatie met uitbreiding, het uitgebreide gedeelte het kan niet worden afgetrokken, aangezien het is geconfigureerd als een nieuwe realisatie.

Bouwwerkzaamheden: nieuwbouw

Artikel. 3 paragraaf 1 letter en definieert de interventies van nieuwe constructie zoals die van «transformatie van de bouw en stedenbouw van het grondgebied » niet inbegrepen in de hierboven beschreven gevallen.

Bouw werkt nieuwe constructie


Eigenlijk gaat het over:
- het constructie van gebouwartefacten bovengronds of ondergronds;
- hetuitbreiding van bestaande buiten de bestaande sjabloon, zonder vooroordelen, voor de relevante werken;
- i primaire urbanisatie-interventies en secundair gemaakt door andere onderwerpen dan de gemeente;
- het infrastructuur constructie en van planten, ook voor openbare diensten, wat de permanente transformatie van niet-gepubliceerde grond inhoudt;
- de installatie van torens en pylonen voor planten radio-ontvangers en repeaters voor diensten;
- hetinstallatie van lichte producten, ook geprefabriceerde en structuren van welke aard dan ook, zoals caravans, campers, stacaravans, boten, die worden gebruikt als woningen, werkomgevingen, of als deposito's, magazijnen en dergelijke, met uitzondering van die die zijn bedoeld om te voldoen aan louter behoeften tijdelijk of zijn opgenomen in faciliteiten voor buitenverblijf voor de stop en het verblijf van toeristen, die eerder zijn goedgekeurd in het kader van de stedenbouw, het gebouw en, waar van toepassing, het landschap, in overeenstemming met de regionale voorschriften;
- i relevante interventies dat de technische normen van stadsplanninginstrumenten, in verband met zonering en de ecologische en landschappelijke waarde van de gebieden, kwalificeren als nieuwbouwinterventies, of dat het gaat om de bouw van een volume van meer dan 20% van het volume van het hoofdgebouw;
- het realisatie van deposito's van goederen of materialen, de constructie van fabrieken voor buitenproductie-activiteiten waarbij het gaat om de uitvoering van werkzaamheden die resulteren in de permanente transformatie van de niet-ontwikkelde grond.
Ze zijn ondergeschikt aan de release van de Bouwvergunning.

Bouwwerkzaamheden: stedelijke herstructurering

Eindelijk de stedelijke herstructurering, gedefinieerd in art. 3 alinea 1 letter f als «het geheel van interventies gericht op het vervangen van het bestaande weefsel van de stedelijke bouw door een ander, door middel van een systematische set van bouwinterventies, ook met de aanpassing van het ontwerp van de kavels, de blokken en het wegennetwerk ».
Ook zij zijn ondergeschikt aan de kwestie van de Bouwvergunning, tenzij dergelijke interventies, zoals die van nieuwbouw, het gevolg zijn van implementatieplannen of in directe uitvoering van stedelijke instrumenten generaals met precieze plano-volumetrische voorzieningen.
In dit geval, de SCIA.Video: