Keuze van bedrijven voor de certificering van conformiteit van de planten

Met betrekking tot de conformiteitscertificering van de planten kunnen niet alle bedrijven dit document uitgeven. Hoe herken je ze? Wat te doen om het zonder problemen te krijgen?

Keuze van bedrijven voor de certificering van conformiteit van de planten

Certificaten van conformiteit en conformiteit

Certificaten

de ministerieel decreet n. 37 van 2008 (vanaf nu ook op donderdag 37/08) bepaalt dat met betrekking tot een reeks installaties installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door specifiek geautoriseerde bedrijven.
Wat zijn dit? planten?
de D.M. n. 37/08 (Artikel 1, tweede alinea) verwijst naar een reeks installaties variërend van productie, verwerking en gebruik vanelektrische energie, bij de planten omroep, voor die van bescherming antifire.
Installatie en onderhoud, zoals eerder vermeld, kunnen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die zijn geregistreerd in de register van bedrijven (zie D.P.R 7 december 1995, nr. 581 en latere wijzigingen) of inregister van ambachtelijke bedrijven (zie wet 8 augustus 1985, nr. 443) op voorwaarde dat de ondernemer of wettelijke vertegenwoordiger, of zelfs de technisch manager die door hen formeel is aangewezen, in het bezit is van bepaalde professionele vereisten (Artikel 3 van wetsdecreet nr. 37/08).
De vereisten zijn vastgesteld door art. 4 van de d.m. n. 37/08. De eigenaar van het bedrijf (of de technisch manager) moet in het bezit zijn van een passend diploma (technische graad) of een technisch diploma met aanvullende beroepservaring van een jaar, of werkervaring of variabele beroepsopleiding volgens de verschillende soorten systemen waarnaar de specialisatie verwijst.
Nadat de ingrepen in opdracht zijn uitgevoerd (met uitzondering van gewoon onderhoud), moet het bedrijf een conformiteitscertificaat afgeven voor de systemen die moeten worden gebouwd volgens de regels van het vak en in elk geval in overeenstemming met de huidige wetgeving en UNI, CEI of andere normalisatie-instellingen van de lidstaten van de Europese Unie (cf. art. 6 d.m. n. 37/08).
Wat gebeurt er als de certificering van overeenstemming is het niet geproduceerd of is het niet langer beschikbaar? In dergelijke gevallen is het mogelijk om het te vervangen door een schriftelijke verklaring van correspondentie die is opgesteld door een gekwalificeerde technicus die aan bepaalde eisen voldoet (vgl. art. 7 d.m. n. 37/08), die na inspectie van de site certificeert dat de fabrieken voldoen aan de geldende voorschriften.
Geen certificatie van conformiteit of naleving hebben, kan resulteren in detoepassing van de straf van € 100,00 tot € 1.000,00 (zie artikel 15, eerste alinea, punt 37/08).

Problemen met betrekking tot de kwestie van certificeringen

Conformiteitsverklaring

Het gebeurt vaak dat de commissarissen van de interventies op de planten problemen ondervinden bij het verkrijgen van de conformiteitscertificering aan het einde van de werken.
Wat te doen in deze gevallen?
Laten we beginnen vanaf het begin, omdat het gezegde ook geldig is in dit veld voorkomen is beter dan genezen.
Allereerst is het goed om dat in gedachten te houden installatiewerkzaamheden, transformatie, expansie en buitengewoon onderhoud van de planten aangegeven in de d.m. 37/08 moet worden toevertrouwd aan bedrijven die zijn gemachtigd op grond van artikel 3 van hetzelfde decreet (vgl. art. 8, eerste lid, d. n. 37/08).
Dit betekent dat het goed is, hoe beter taak van de klant verifiëren dat het gekozen bedrijf de juiste vereisten heeft voor de uitvoering van de planten. Het is daarom raadzaam om een ​​kopie van het certificaat van registratie te vragen in het bedrijvenregister of in het register van ambachtelijke bedrijven.
Niet alleen: volgens de ministerieel decreet de contracten bedongen door bedrijven die niet aan de vereisten voldoen, moeten als ongeldig worden beschouwd, onverminderd het recht op schadevergoeding (cf. art. 15, zevende alinea, d.m. n. 37/08).
Hoe zeg je: als een bedrijf slim hij steelt onze goede trouw en realiseert zich dat een plant niet in staat is om het te doen, niet alleen de contract op basis waarvan het werk werd opgedragen is nietig en daarom heeft het bedrijf geen recht op compensatie (en moet daarom vooruitbetalingen terugbetalen), maar behoudt de klant recht op vergoeding van de geleden schade.
En als het bedrijf in plaats daarvan geeft geen certificering af waarom zijn we achtergebleven met de betalingen? Let wel: het is altijd goed om ervoor te zorgen dat je het werk van anderen volledig herkent, alleen omdat, meestal, we beweren dat het met de onze is gedaan. In elk geval kan het een moeilijke situatie gebeuren.
In geen gevalhet bedrijf kan echter weigeren te certificeren wat is gedaan omdat het niet is betaald.
Er is een rechtsbeginsel opgenomen in de burgerlijke code die is samengevat in de brocardo inadimplenti non est adimplendum (letterlijk is de standaard niet het gevolg van niet-nakoming), wat als volgt kan worden verklaard: Ik geef je niets omdat je me niet zoveel hebt gegeven als ik het verdien.
Dit principe is van toepassing op i contracten met bijbehorende services, maar niet zo ver als het wordt verwijderd uit de correspondentie (zie onder andere Cass. 3 december 1999 n. 13504) en de afgifte van het certificaat is niet de overweging van iets, maar een verplichting opgelegd door de wet.
In wezen het bedrijf kan weigeren het werk uit te voeren (of om ermee door te gaan) als het contract betalingen op rekening beoogde, maar niet kan weigeren om de fabriek te certificeren omdat het werk niet is voltooid.
Mocht het bedrijf volhouden in de weigering om het certificaat van overeenstemming of conformiteit af te leveren, dan zou de consument kunnen handelen door dit document formeel te vragen, waarbij hij het feit aan de Kamer van Koophandel meldt, gemachtigd om de lijst van gekwalificeerde bedrijven bij te werken.
Als de terughoudendheid bij de levering gekoppeld was aan het ontbreken van de vereisten om te kunnen certificeren, raden we een algemene beoordeling van de kwestie aan om het mogelijke experiment van de actie in de strafrechter te evalueren.Video: Suspense: Mortmain / Quiet Desperation / Smiley