Teller en bewijs van overmatig gebruik van de meter

In vonnissen over overmatige consumptie in de rekening, betreft een delicate passage de juiste uitoefening van de bewijslast. We zien hier twee recente bepalingen.

Teller en bewijs van overmatig gebruik van de meter

Overmatige consumptie op de factuur: wat te doen?

Bereken overmatig gebruik

Het tellen van overmatige consumptie is zeker een van de oorzaken van het grootste contrast tussen consumenten en de betrokken bedrijven.
Hier behandelen we in het bijzonder de levering van elektrische energie en gas en van enkele recente maatregelen op dit gebied.
Onze dagelijkse ervaring leert ons dat vroeg of laat een zeer hoge rekening in het leven van een consument zal aankomen!
Serieus, wat te doen in deze gevallen?
Met een specifieke verwijzing naar de levering van energie en gas op dit moment, voorziet de wet voor de rechter een aantal buitengerechtelijke stappen: dus, willy-nilly, zelfs de meest oorlogszuchtige consumenten zullen eerder contact moeten opnemen met de rechter en de buitengerechtelijke route moeten proberen.
In ieder geval zeggen we dat een goedhartige poging vaak aan te raden is: in feite staat het ons toe te zien dat onze verzoeken, of op zijn minst een deel van die in korte tijd, weinig risico's en weinig kosten zijn voldaan.
In de meeste gevallen betekent het bereiken van een minnelijke schikking echter wel dat een compromis wordt aanvaard.
de voor- en nadelen van de situatie moet geval per geval worden geverifieerd bij uw advocaat.
En dan herinneren we ons dat ook voor de geschillen met betrekking tot leveringen van elektriciteit en gas vanaf 1 januari 2017 is verplicht om de poging te proberen verzoening alvorens in de rechtbank te handelen. Deze poging kan alleen worden ervaren nadat ze is voorgesteld klacht voor de samenleving en zijn gepasseerd vijftig onbeantwoorde dagen. In het geval dat het antwoord wordt ontvangen, is het niet nodig om vijftig dagen te wachten om door te gaan naar de volgende fase.
De bemiddeling moet binnenin plaatsvinden een jaar vanaf de datum waarop de klacht werd verzonden.
Voor elk detail nodigen wij u uit om de site van de teller voor de consument opgezet door ARERA, de Regulatory Authority for Energy Networks and the Environment.

Overmatige consumptie en gerechtelijke stappen

Elektriciteitsverbruik

Als na de buitengerechtelijke pogingen de situatie nog niet is opgelost, moet worden geƫvalueerd of de procedure moet worden voortgezetgerechtelijke stappen.
Een fundamenteel aspect meteen, maar zeker onmisbaar in de juridische fase, betreft de correcte uitoefening van hetbewijslast.
Onder het feit vanart. 2697 c.c. de algemene regel is dat degenen die een recht in de rechtbank willen doen, dit moeten aantonen

de feiten die de basis vormen (Artikel 2697 co.1, c.c.)
op zijn beurt
wie bezwaar maakt tegen de ondoeltreffendheid van deze feiten, of tegen het feit dat de wet is gewijzigd of uitgedoofd, moet de feiten bewijzen waarop de uitzondering is gebaseerd (artikel 2697, lid 2, alinea c).

Dit principe, wat ons betreft, in het geval van geschillen over metingen door middel van een meter wordt gemedieerd door de toepassing van het zogenaamde concept van eenvoudig vermoeden van waarachtigheidIn essentie wordt wat het bedrijf op de factuur vermeldt, als juist beschouwd als het niet wordt betwist.
Zoals we hierna zullen zien, is de kwestie van de betwisting van de meting en de bewijslast in de praktijk in de praktijk van de betwisting van overmatige consumptie die op de facturen wordt vermeld, verre van lineair.
Over het onderwerp onlangs, met verschillende uitkomst, werden enkele gerechtelijke beoordelingen tot uitdrukking gebracht: de beschikking van het Hof van Cassatie n. 7045 van 2018 en het vonnis van het Hof van Beroep van Rome nr. 569 van 2018, die we hier kort zullen noemen.
Voor een beter begrip van de tekst, laten we zeggen dat de contracten waar we het over hebben, zijn opgenomen in de categorie van leveringscontracten, die in het burgerlijk wetboek worden beschreven als contracten waarmee

de ene partij is tegen betaling van een prijs verplicht ten gunste van de ander periodieke of doorlopende betekening van zaken te verrichten (artikel 1559 van het Burgerlijk Wetboek).

De gebruiker moet op de juiste manier vechten

De gebruiker moet het verbruik en de werking van de meter correct betwisten.
Dit lijkt het principe te zijn waarrond de verordening draait n. 7045 van 2018 van het Hof van Cassatie Met betrekking tot een contract voor de levering van elektriciteit bevestigt het Hof de beslissing van de rechtbank van Amsterdam veroordeling van de consument tot betaling van een bepaald bedrag aan de onderneming en ter compensatie van de kosten van veroordeling en veroordeelt de consument tot de betaling van de kosten van de mate van legitimiteit.

Overmatig consumptiegeschil


De uitspraak geeft, wat ons betreft, aan dat de beslissing op Ć©Ć©n is gebaseerd test verkregen bij het vonnis, gegeven door de factuur, waartegen de consument niet hij heeft adequaat betwist noch het verbruik dat erop staat, noch de werking van de meter.
Ter bevestiging van deze beslissing verwijst het Hof naar het reeds eerder genoemde beginsel (bijvoorbeeld door het Hof zelf in het arrest) 23699/2016), volgens hetwelk in de leveringscontracten de met de meter uitgevoerde verbruiksmeting wordt bijgestaan ā€‹ā€‹door

eenvoudig vermoeden van waarachtigheid Cass. 7045/2018).

Dit betekent dat, in geval van een geschil over het gedetecteerde verbruik, aan de administratief medewerker het is aan u om de juiste werking van de meter te bewijzen; terwijl voor degenen die ruzie maken deze consumpties zijn verantwoordelijk voor het bewijs dat het overschot van de betwiste consumptie te wijten is aan externe factoren die hij niet had kunnen voorkomen, zelfs met zorgvuldige bewaring van de plant, of dat hij adequaat was gecontroleerd om ervoor te zorgen dat derden hebben de normale werking van de meter niet gewijzigd of het verbruik verhoogd.

Gasverbruik


In het geval in kwestie, gebeurde het dat de administrerende onderneming, eenmaal overeengekomen, tijdens de uitspraak in eerste aanleg de vorige facturen had rechtgezet door de gevraagde bedragen te verminderen.
De rechter vond het billijk om de kosten te compenseren.
Van zijn kant had de consument blijkbaar niet gelukkig de rectificatiewet niet betwist, maar alleen de vorige hadden zich overigens beperkt tot het bevestigen (alleen) dat het meterscherm defect was, niet de werking ervan.

Test van de correcte werking van de meter

Verschillende uitkomst in de zin weergegeven door de Hof van Beroep van Rome n. 569 van 2018 met betrekking tot een gasleveringscontract.
In deze bepaling herinnert de rechter aan het beginsel dat op het gebied van de telefonie wordt uitgedrukt door de beslissing van het Hof van Cassatie n. 10313/2004, volgens welke, waar de resultaten van de meters zijn betwist, het is de plicht van de administrateur om de correct werking van de teller en de correspondentie tussen de verstrekte gegevens en degene die in de factuur is opgenomen.
Het Hof merkt op dat aan de ene kant, hoewel aan de ene kant, indiener niet de juiste werking van de meter heeft aangetoond, tegelijkertijd vaststaat dat de teller het werkte op vier en niet, zoals het had moeten zijn, in vijf cijfers en in de loop van het geschil had het moeten zijn vervangen.
Vervolgens merkt het Hof op dat de administrerende onderneming, in beroep op de graad die door het betrokken vonnis is beslist, na de betwisting van de kennelijk abnormale wet te hebben ontvangen, niet hij leverde het bewijs dat hij de last had, hetzij eerste of tweede, waarbij de appellant, zoals hij herhaaldelijk het Hof van Cassatie heeft geratificeerd,

ongeacht de toewijzing van de bewijslast in de eerste instantie van het proces - hij is belast met het bewijs van de redenen voor het hoger beroep (Hof van Cassatie, sectie nr. 23 december 2005, nr. 28498, Cass., sectie VN., 8 februari 2013, nr. 3033) (C.te App., Roma 569/2018).

Anders dan het bovenstaande arrest bevat de beroepsuitspraak de zin van de appellant om juridische kosten te betalen.Video: SCP-2480 An Unfinished Ritual | presumed Neutralized | City / Sarkic Cult SCP