Een verantwoordelijke en veilige klant

Veel taken toegewezen aan de klant door de geconsolideerde wet inzake veiligheid. Hoe ze te ontslaan zonder risico's te nemen?

Een verantwoordelijke en veilige klant

Als het waar is, zoals waar is, herhaalde de inwerkingtreding van de zogenaamde geconsolideerde wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk (wetsbesluit nr. 81 van 09.04.2008) het idee dat: In opdracht het is de cruciale figuur waarrond de verantwoordelijkheden van het werken in veiligheid, wat zijn, met name, de verantwoordelijkheden van de klant?

Volgens de norm, het begin van verantwoordelijkheid voor de klant is dit al gerealiseerd in de ontwerpfase van het werk.

Verantwoordelijke en veilige klant: voorbeeld van een veilige bouwplaats


Hetzelfde cijfer wordt in de eerste plaats toevertrouwd met de taak zich te houden aan de beginselen en maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkplek (zoals bepaald in artikel 15 van Wetgevingsdecreet 81/2008).
Slechts bij wijze van voorbeeld de tekst van de bovengenoemde art. 15 waar deze beschermingsmaatregelen worden vermeld.
En uit de eenvoudige lijst blijkt duidelijk de moeilijke moeilijkheid om effectief te maken wat nodig is.

Artikel 15 - Algemene maatregelen van bescherming
1. De algemene maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk zijn:
a) de evaluatie van iedereen risico's voor gezondheid en veiligheid;
b) de planning van de het voorkomen, gericht op een complex dat consequent de technische productieomstandigheden van het bedrijf en de invloed van omgevingsfactoren en werkorganisatie op preventie integreert;
c) eliminatie van risico's en, waar dit niet mogelijk is, van henzelf reductie althans in relatie tot de kennis die is opgedaan op basis van technische vooruitgang;
(d) eerbiediging van ergonomische beginselen bij de organisatie van het werk, bij het ontwerpen van banen, bij de selectie van uitrusting en bij de definitie van werkmethoden en productie, met name met het oog op het verminderen van de effecten op gezondheid van monotoon en repetitief werk;
e) de verlaging van de risico's bij de bron;
f) de vervanging van wat is gevaarlijk met wat niet, of het is minder gevaarlijk;
g) de beperking tot het minimum van het aantal arbeiders die aan risico zijn of kunnen worden blootgesteld;
h) beperkt gebruik van agenten chemisch, fysiek en biologisch op de werkplek;
i) de prioriteit van de maatregelen van bescherming collectief met betrekking tot individuele beschermingsmaatregelen;
l) de controle gezondheidswerkers;
m) de verwijdering van de werknemer van blootstelling aan risico op grond gezondheid inherent aan zijn persoon en aan de opdracht, waar mogelijk, aan een andere baan;
n) informatie e opleiding geschikt voor werknemers;
o) l'informatie en adequate training voor managers en supervisors;
p) adequate informatie en training voor de vertegenwoordigers van de arbeiders voor veiligheid;
q) deinstructies geschikt voor werknemers;
r) la deelname en raadpleging van werknemers;
s) deelname e overleg veiligheidsvertegenwoordigers van werknemers;
t) de planning van de maatregelen geschikt worden geacht om de verbetering van de veiligheidsniveaus in de tijd te waarborgen, onder meer door de goedkeuring van gedragscodes en goede praktijken;
u) noodmaatregelen die in eerste instantie moeten worden uitgevoerd redding, brandbestrijding, evacuatie van werknemers en ernstig en onmiddellijk gevaar;
v) het gebruik van signalen van waarschuwing en veiligheid;
z) de normale onderhoud van omgevingen, apparatuur, installaties, met bijzondere aandacht voor veiligheidsinrichtingen in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.

2. Le

Verantwoordelijke en veilige klant: voorbeeld van een veilige bouwplaats

maatregelen met betrekking tot veiligheid, hygiëne en gezondheid op het werk mogen in geen geval resulteren kosten financieel voor werknemers.

Ook in de ontwerpfase van het werk moet de klant zorgen voor de duur het werk of de individuele operationele stappen en moet het veiligheids- en coördinatieplan (de zogenaamde PSC) en het werkbestand evalueren.
Naast wat al is gemeld en niet rekening houdend met de implicaties van de aanstelling van een persoon die de leiding heeft over de werken, is de In opdracht moeten:
• de coördinator voor het ontwerp;
• de coördinator aan te wijzen voor de uitvoering van de werken, het verifiëren van het bezit van de wettelijke vereisten;
• communiceren met bedrijven leidinggevenden en zelfstandigen de naam van de coördinator voor het ontwerp en die van de coördinator voor de uitvoering van de werken;
• controleer degeschiktheid technisch-professioneel van de pleegfirma, de uitvoerende bedrijven en de zelfstandigen met betrekking tot de functies of de te toevertrouwen werken;
• vraag de uitvoerende bedrijven er een verklaring de gemiddelde jaarlijkse beroepsbevolking, onderscheiden door kwalificatie, alsmede een verklaring met betrekking tot de collectieve overeenkomst bepaald door de relatief meest representatieve vakbondsorganisaties, toegepast op werknemers;
• doorgeven aan de bevoegde administratie, vóór de start van de werken die onderworpen zijn aan de bouwvergunning of de startup aangifte, de nominatief van de bedrijven die de werken uitvoeren;
• de lokale gezondheidseenheid en het provinciaal arbeidsbureau dat territoriaal bevoegd is doorgeven aan het bedrijf kennisgeving voorlopige, evenals eventuele updates;
• verzend de plan beveiliging en coördinatie voor alle bedrijven die worden uitgenodigd om offertes in te dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden;
• coördineren met werkgevers, managers en managers van bedrijven die op de site actief zijn voor het verwijderen van materialen gevaarlijk.

Verantwoordelijke en veilige klant: voorbeeld van een veilige bouwplaats

Als dit alles niet genoeg is, bepaalt het decreet dat de klant verder de faculteit heeft om de functies van coördinator voor het ontwerp en van de coördinator voor deexecutie werk of vervang ze op elk gewenst moment, als ze aan de vereisten voldoen.

Maar al deze taken, functies en verantwoordelijkheden, zoals nasleep kunnen ze betrokken zijn?
In artikel. 157 van Wetsbesluit 81/2008 worden gerapporteerd sancties voor klanten die hun verplichtingen niet nakomen in het geval van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Sancties gaan over van administratieve geldboetes die uiteenlopen van 1.200 tot 6.000 euro of worden bestraft met aanhouding tot zes maanden.

Om te delegeren, daarom, een deel van de verantwoordelijkheid van de klant en om een ​​referentie te hebben die ons helpt om de verplichtingen in verband met de renovatie van een gebouw te beheren, is het essentieel, al in de ontwerpfase, om een ​​serieuze en betrouwbare professional te traceren en erop te vertrouwen.
Deze zullen ons zeker tevreden moeten stellen in de formele uitwerking van ons moderniseringsproject van ons huis, en ons moeten adviseren over moderne technische en constructieve oplossingen die geschikt zijn voor onze behoeften. Hetzelfde moet ook competent zijn op het gebied van beveiliging.

De vraag kan daarom worden samengevat door te stellen dat om dat te kunnen afgevaardigde een deel van de verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, vanaf vandaag zullen wij, Cliënten, moeten reageren op de verdere verantwoordelijkheid van het kiezen van een professioneel competente persoon, een beveiligen Professioneel of, als u daar de voorkeur aan geeft, een professioneel beveiligen.


arch. Gaia Del ConteVideo: BLIK OP HEIJMANS: #7 – HOE MAAK JE EEN TUNNEL VEILIG?