Condominium en autonoom rioleringssysteem

Volgens de rechters is het rioleringssysteem een ​​gewoon onderdeel van het condominium en moeten degenen die een autonome installatie hebben, de kosten betalen die aan het behoud ervan zijn verbonden.

Condominium en autonoom rioleringssysteem

Autonome riolering en condominium riolering

condominium plant

Heeft het condominium zijn eigen rioleringssysteem nodig om de kosten te betalen die verband houden met het onderhoud van het rioleringssysteem?
En nogmaals, als deze kosten verschuldigd zijn, in welke mate?
Deze vragen werden beantwoord door de recente uitspraak van de Hof van Cassatie n.13415 van 30 juni 2015.
In feite is deze uitspraak opgelost op de weigering van een condominium om de kosten van te betalen nieuwe versie implantaat; het condominium rechtvaardigde zijn weigering omdat het een riolering in zijn opslaggebied had autonoom dispersie.
Ondanks hemzelf werden deze argumenten op geen enkele van de drie niveaus van oordeel aanvaard.

Het rioleringssysteem als een gemeenschappelijk onderdeel

In het bijzonder verwerpt het college in een positie van legitimiteit zijn hoger beroep enkel na de volgende logische-juridische volgorde: het uitgangspunt is dat moet worden beoordeeld of, hoewel het geen gebruik maakt van de gemeenschappelijke riolering, het condominium hoe dan ook in aanmerking moet worden genomen mede-eigenaar van hetzelfde, en dus verplicht om de kosten te betalen; het is noodzakelijk om na te gaan of de riolering hoe dan ook moet worden beschouwd gemeenschappelijk deel, ook voor de condoom die er geen gebruik van maakt.
Dit onderzoek, dat wil zeggen het onderzoek om na te gaan of het condominium dat het rioleringssysteem niet gebruikt omdat het verbonden is met een andere fabriek, mede-eigenaar is van de condominiumfabriek en daarom in elk geval wordt aangehouden, voormalig art. 1123 c.c., ten koste van de instandhouding, moet worden uitgevoerd volgens de criteria op de opsporing van de gemeenschappelijke delen bedoeld inart. 1117 c.c. (V. Cass. n. 13160/1991).
Zoals bekend, vindt deze identificatie plaats op basis van de structurele en / of functionele koppeling van de eigenschap met de eigendom, dat dergelijke activa zijn opgenomen in de lijst waarnaar wordt verwezen inart. 1117 c.c. (wat een zuiver voorbeeldige lijst is).

De functie van de riolering met betrekking tot het gehele gebouw

De conclusie, waarrond de beslissing is gebaseerd, is dat het rioolwater een is goed condoom.
En het is niet alleen omdat expliciet opgenomen in de lijst inart. 1117, n. 3, maar vanwege de functie van het rioleringssysteem ten opzichte van van het hele gebouw (daarom moet het worden gedacht door de zin te lezen, zelfs als niet van de exclusieve eigendom).
Dit moet het concept zijn dat synthetisch wordt uitgedrukt met de verwijzing naar een zin, de n. 11423 van 1990, die uitlegt dat bepaalde delen, inclusief het rioleringssysteem, altijd gebruikelijk zijn, voor de functie die ze vervullen voor het hele gebouw.
De riolering is daarom al eerder geacht te voldoen aan de condominiumvereisten.
In het bijzonder, de zin n. 11423 van 1990 van het Hof van Cassatie besliste dat werken en artefacten (riolen, afwateringskanalen en dergelijke: n.3) afgevaardigden om het condominiumgebouw zelf te beschermen tegen weersinvloeden en tegen regen of ondergrondse waterinfiltraties, zijn voor hun functie, betreffende degebouw als geheel, onder de gemeenschappelijke dingen, de uitgaven waarvan de instandhouding afhankelijk is van de verdeling in verhouding tot de waarde van het eigendom van elk, in overeenstemming met het eerste deel vanart. 1123 c.c. (dingen die nodig zijn voor het behoud van de gemeenschappelijke delen) en vallen anderzijds niet tussen die delen die vatbaar zijn voor bestemming in dienst van flatgebouwen in verschillende mate (tweede alinea) of voor het genot van sommige flatgebouwen en niet voor andere (derde alinea)).
Deze bewering wordt daarom genoemd door de zin n.13415, zei vandaag en vormt een fundamentele logische stap in de beslissing zelf.

Besteding van uitgaven

condo

Zo voortgaande, concludeert de zin daarom dat, voor de deling van de onderhoudskosten van een gemeenschappelijk deel, zoals een ongebruikt rioleringssysteem, het algemene criterium waarnaar inart. 1123 c.c., CO.1, (op basis van de waarde van de eigenschap), zijn niet geldig voor degenen waarnaar wordt verwezen in leden 2 en 3 van hetzelfde artikel, dat zij betreffen de gemeenschappelijke dingen die vatbaar zijn voor bestemming voor de dienst van flatgebouwen in verschillende mate of voor het plezier van sommige flatgebouwen en niet van anderen (Cass. n. 4403/1999 en n. 13415/15).
Daarom wordt geconcludeerd dat de plant moet worden overwogen gemeenschappelijk deel, tenzij anders niet resultaten van een bepaalde titel.
Hieruit volgt dus, volgens de zin, onbetwistbaar van een eigenaar, de verplichting om te betalen volgens het algemene criterium van toewijzing van kosten volgens de duizendsten van eigendom, zoals vastgesteld doorart. 1123, CO.1, commerciële code.
De enige beperking tot de verplichting om bij te dragen in de kosten zal worden gegeven door de aanwezigheid van een titel die contrasteert met het condominium karakter van het onroerend goed, zoals voorzien doorart. 1117 c.c.

Gemeenschappelijk deel en gedeeltelijk condominium

Daarom lijkt het discours de gegevens te negeren als de plant vanaf het begin autonoom was en daarom nooit door de fabriek werd bediend of als er een kloof was met het afstand doen van het gebruik in de loop van de tijd. In feite is deze zin niet in de zin gespecificeerd.
Kortom, volgens deze benadering, de oriëntatie die de figuur van de gedeeltelijk condominium.
Kortom, je zou een gedeeltelijk condominium hebben als je betaalt in de gevallen die doorart. 1123, co.3, commerciële code., waarin slechts een deel van het condominium profiteert van het nut van een algemeen goed: volgens deze oriëntatie, als de verbinding met het onroerend goed is uitgesloten, moet de toewijzing van kosten alleen worden gemaakt tussen degenen die daadwerkelijk van het actief profiteren, zoals dall 'art. 1123 co.3, ccDe riolering wordt in feite altijd als een onderdeel beschouwd en is in elk geval voor zijn functie gebruikelijk in het hele gebouw, zoals bijvoorbeeld van wat vaak werd besloten voor de trap, als een element van de bouwstructuur e onmisbare middelen om toegang te krijgen tot het dak of dakterras, ook om te zorgen voor hun instandhouding, in wiens kosten daarom ook condominiums met externe toegang verplicht waren (v. Cass. n. 15444/2007).Video: