Contract in condominium en contractuele verantwoordelijkheid

Bevoegdheden van de beheerder in relatie en de contractuele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het condominiumcontract

Contract in condominium en contractuele verantwoordelijkheid

Appalto

Aan wie is de legitimiteit om te handelen in geval van gebreken die voortvloeien uit de contract met betrekking tot een condominium gebouw?
Het antwoord is tweeledig en kan zeker rekening houden met het type uitgevoerde interventies.
We zijn op zoek naar beter uitleggen deze verklaring.
Allereerst is het echter goed om de context waarin we ons verplaatsen: we hebben het over contractuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contract.

voorbeeld:het bedrijf Alfa bouwt het Gamma-gebouw en verkoopt vervolgens de vastgoedeenheden die zich erin bevinden.
Na de verkoop heeft het onroerend goed enkele ondeugden in vergelijking met hoeveel het was afgesproken.
De referentiestandaard, in dit geval, is deart. 1667 c.c. in gedachte waarvan:
De aannemer is verplicht de afwijkingen en gebreken van het werk te garanderen.
De garantie is niet verschuldigd als de koper het werk aanvaardde en de afwijkingen of gebreken bekend waren of herkenbaar waren, op voorwaarde dat ze in dit geval niet te kwader trouw door de aannemer waren verborgen.
De klant moet, op straffe van verval, de gebreken of defecten binnen zestig dagen na ontdekking opzeggen. De opzegging is niet nodig als de aannemer de verschillen of gebreken heeft erkend of heeft verborgen. De actie tegen de aannemer wordt voorgeschreven binnen twee jaar na de datum van levering van het werk. De gedaagde kan altijd de garantie doen gelden, op voorwaarde dat de afwijkingen of defecten zijn gemeld binnen zestig dagen na ontdekking en vóór de twee jaar zijn verstreken sinds de levering.
Wie moet handelen om de garantie te geven voor de gebreken die, overeenkomstig art. 1668 c.c., kan leiden tot de beëindiging van het contract?

Appalto2

Volgens de geconsolideerde rechtskundige oriëntatie in geval van contractuele aansprakelijkheid van de fabrikant voor gebreken betreffende de onderdelen en gemeenschappelijke diensten van een flatgebouw, in tegenstelling tot die van de niet-contractuele aansprakelijkheid volgens art. 1669 van het Burgerlijk Wetboek, de actieve legitimiteit behoort alleen tot de individuele condominiums, waartegen de bouwer is verplicht, en de condominium beheerder geldig kunnen handelen alleen op basis van een specifieke opdracht gegeven door de condominiums zelf (in terminis, Cass., 09-04-1987, n. 3500, Arch. Leases, 1987, 491; Cass., 20-12-1983, n. 7527, in Giur. it., 1984, I, 1, 1693; voor de jurisprudentie van deze rechtbank, in dezelfde zin, cf. ten slotte Trib. Rome 20.11.2002, Condominio di v. Levanzo 53/67 c. Depot Locomotief Roma San Lorenzo Soc. Coop. naar r.l., niet gepubliceerd) (Trib. Rome, 26 december 2002).
De reden is simpel: de regel van de kunst. 1667 c.c. praten over klant.
Het gebouw ten tijde van de bouw van het gebouw bestond niet eens, ergo de beheerder, die de condominiums vertegenwoordigt in relatie tot de gemeenschappelijke delen, kan geen rechten doen gelden die niet de gemeenschap maar het individu betreffen.
Het geval van gebreken en garantie voor werkt op gemeenschappelijke delen uitgevoerd na de oprichting van het condominium.
In dit geval is het in feite het team, in de persoon van de beheerder, te hebben ondertekend het contract van contract en daarom altijd de wettelijke vertegenwoordiger van het condominium in staat zal zijn om op te treden om de rechten van de condominiums op de activa in condominium te doen gelden.Video: The Great Gildersleeve: Gildy's New Car / Leroy Has the Flu / Gildy Needs a Hobby