Correcte compilatie van de agenda voor de condominiumassemblage

De juiste compilatie van de agenda voor de condominiumassemblage, die moet worden opgenomen in de convocatiemelding, is essentieel voor de geldigheid van de resolutie.

Correcte compilatie van de agenda voor de condominiumassemblage

Assemblage en onderwerpen om te bespreken

Wie beslist welke onderwerpen te bespreken tijdens decondominium vergadering?

Overheidsvergadering

Hoe moeten ze worden gecommuniceerd?
Wat gebeurt er als de vergadering beraadslaagt over zaken die niet zijn vermeld in deoproeping?
Dit zijn de belangrijkste en gebruikelijke vragen die rijzen in de kwestie van agenda (vanaf nu ook voor het gemak o.d.g.).
Allereerst moet daarom worden gezegd dat de agenda delijst met onderwerpen dat moet worden besproken door de condominium vergadering.
Deze argumenten worden deels bepaald door de wet en voor de rest dooradministrateur en / of door condòmini.
Denk aan allesjaarlijkse gewone vergadering: het is verplicht om de definitieve balans en het beheersbudget te bespreken (zie arresten 1129 en 1135 c.c.).
Al het andere kan worden bepaald dooradministrateur naar eigen inzicht of op verzoek van condòmini; denk na over de innovaties, de mogelijke intrekking na het eerste jaar van het management of de nieuwe benoeming na de periode van twee jaar waarnaar wordt verwezen in art. 1129, negende alinea, c.c.; en opnieuw aan de interventies van buitengewoon onderhoud of aan de installatie van een videobewakingssysteem.
In het geval van Autoconvocate van de vergadering zal de condòmini zijn om tot op de agenda te beslissen.

Regels betreffende de agenda

Met betrekking tot de communicatie vanagenda er zijn twee bepaalde dingen.
De eerste, volgens de kunst. 66, derde alinea, disp. att. cc op basis waarvan voor geldigheid van de aandeelhoudersresoluties er wordt gevraagd dat iedereen die gerechtigd is om aan de vergadering deel te nemen, vooraf op de hoogte is gesteld van het onderwerp van de resolutie, door middel van de specifieke aanduiding van de agenda.
de mededeling preventieve maatregel waarnaar in deze regel wordt verwezen, is het zogenaamde oproepingsbericht dat ten minste 5 dagen van tevoren moet worden meegedeeld zoals door deart. 66 beschikbaar att. commerciële code.
In de praktijk alle deelnemers aan de vergadering zij hebben het recht om van tevoren geïnformeerd te worden over wat de te bespreken onderwerpen zullen zijn.
Het is nuttig om te onthouden dat de weggelaten indicatie van een punt opagenda, evenals de onvolledige uitleg ervan kan leiden tot het verzoek om ongeldigverklaring van de resolutie, op de wijze en in de voorwaarden aangegeven in art. 1137 c.c. (dat wil zeggen binnen 30 dagen) als vernietigbaar.

montage

Dit feit, dat vóór de inwerkingtreding van de condominiumhervorming door de jurisprudentie was verduidelijkt (zie Cassatie US nr. 4806/05), wordt tegenwoordig uitdrukkelijk vermeld in de art. 66, derde alinea, disp. att. cc
In ieder geval in het geval van verrassingen, dat wil zeggen onderwerpen niet genoemd in de o.d.g. en toch niettemin onder de aandacht gebracht van de assisen, is het niet altijd mogelijk om te spreken van ongeldig overleg.
Laten we proberen het te begrijpen omdat.
Als naar de meeting alle condominiums deelnemen (zogenaamde totalitaire vergadering) en niemand klaagt over het feit dat hij niet aanwezig is op de o.dg. zonder deel te nemen aan de discussie, kan de resolutie niet worden aangevochten.
In principe degenen die denken dat ze niet willen omgaan met een onderwerp waar het niet was eerder op de hoogte gebracht hij moet op deze omstandigheid wijzen, bij voorkeur het vermijden van de verdienste van de zaak en dan de beslissing uitdagen waar hij het nuttig acht.
In het geval van montage waarin alle flatgebouwen niet aanwezig zijn, is de situatie niet helemaal anders.
De afwezigen die om voor de hand liggende redenen niet in de positie zijn geweest om de keuze te kennen en te betwisten om te spreken over een onderwerp dat niet in deagenda.
Voor de andersdenkenden is de situatie niet heel anders dan die van de totalitaire assemblee. Zoals onlangs is herhaald door het Hof van Cassatie de weggelaten aanwijzing van een argument, vervolgens beraadslaagd, op de agenda, kan niet worden opgespoord door het afwijkende condominium ten gronde, maar wie heeft geen bezwaar gemaakt tegen de onregelmatigheid van de oproeping (zin 24 augustus 1998 nr. 8344) (Cass. 19 november 2009 n. 24456).
Dit betekent, zoals hierboven vermeld, dat het noodzakelijk is om onmiddellijk op de onregelmatigheid te wijzen om deze later te kunnen betwisten.

Correcte compilatie van de agenda

Artikel. 66, derde alinea, disp. att. cc stelt dat deoproeping moet de specifieke aanduiding bevatten vanagenda.
Wat betekent specifieke indicatie? Wanneer de agenda als onvolledig kan worden beschouwd.
De hierboven genoemde normatieve formulering is onlangs geïntroduceerd door de condominium-hervorming; niettemin, volgens de schrijver, is het mogelijk om te overwegen de beginselen te hanteren die door de jurisprudentie zijn uitgewerkt vóór de inwerkingtreding van de wet n. 220/2012.
In dit verband is het volgens de cassatie niet noodzakelijk dat deagenda bevat een gedetailleerde indicatie van het onderwerp, van de ontwikkeling van de discussie en zelfs van de mogelijke resultaten van de stemming (zie, onder andere, Cass. 25 november 1993 n. 11677).
De agenda, voor de hermelijnen, hoewel niet op een analytische manier, de te behandelen onderwerpen moet specificeren, zodat ze in de voorwaarden worden opgenomen essentieel (zie Cassatie 13 oktober 1999 nr. 11526).
In wezen: hetagenda moet duidelijk maar ook kort het onderwerp van de discussie aangeven.

agenda

een voorbeeldmeer dan enig ander woord, het kan helpen. Als de vergadering moet beslissen welk bedrijf onderhoudswerkzaamheden moet toevertrouwen, voert u eenvoudigweg het volgende agendapunt in: Onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, budgetherziening en bedrijfsselectie.
Evenzo als er een is benoem de beheerder schrijf gewoon Aanstelling van een beheerder, niet nodig om iets anders aan te geven.
De onvolledige indicatie vanagenda de nietigverklaring van het besluit inhoudt (zie artikel 66, derde lid, artikel aangehaald in het Hof en in de jurisprudentie, onder meer Gerecht van eerste aanleg van 5 maart 2005 nr. 4806).
Naar de mening van de schrijverde beoordeling van de correcte samenstelling van de agenda kan echter niet los worden gezien van een onderzoek van de concrete situatie die kan worden afgeleid uit de condominiumdocumenten.
voorbeeld: als in de notulen van de vorige vergadering - ritueel gecommuniceerd aan alle flatgebouwen - aan die samengeroepen met een aankondiging met een stringente agenda de inhoud van de volgende vergadering duidelijk werd gespecificeerd, is het niet automatisch dat de onvolledigheid als een reden voor onwettig.

Agenda en bijlagen bij de oproeping

L 'oproeping met de specifieke indicatie van de agenda - dat is de precieze lijst, maar (eventueel) ook een samenvatting van de te bespreken onderwerpen - moet ten minste 5 dagen vóór de datum van de eerste oproep aan de vergadering worden medegedeeld..
In deze context is het nuttig om een ​​feit te evalueren: het is verplicht hechten aan de oproeping tot oproeping van alle documenten die verband houden met de onderwerpen die op de agenda staan.
Om het met een voorbeeld te zeggen: het is noodzakelijk voeg de verklaring toe staat er op de agenda dat we zullen discussiëren over de goedkeuring van dit document?
Eerst en vooral, zoals bijna altijd gebeurt in het condominium, is het essentieel om naar de inhoud van de condominiumverordening te kijken: het statuut van de structuur, zij het van een assemblage of contractuele oorsprong, zou een specifieke verplichting in deze zin kunnen bevatten.
Als dit document niets zegt, dan is er, tenminste volgens de jurisprudentie, geen verplichting om dit te doen.
In een uitspraak van de rechtbank van Nocera Inferiore in mei 2012, in verband met herstructurering (die op zijn beurt refereerde aan een eerdere uitspraak van de rechtbank van Rome), lezen wij dat condominiums zich correct moeten informeren over de voorwerp van de vergadering (en dus van de resolutie) het is niet nodig om te hechten aan de oproeping de bedragen van de offertes in kwestie, omdat de volledigheid van de agenda tevreden is met de juiste aanduiding van het doel van de resolutie, terwijl het de verantwoordelijkheid van het condominium is, waar hij van plan is om de specifieke gegevens en documentatie met betrekking tot de aan te vragen kwestie beschikbaar te hebben, actie ondernemen om het samen met de beheerder te bekijken en uiteindelijk op eigen kosten kopieën te maken (zie Court Rome, Sectie V, 12/01/2010, nr. 316) (Trib.Nocera Inf 10 mei 2012 n. 394).
Nagenoeg dezelfde redenering werd door het Hof van Genua op een meer algemeen niveau uitgevoerd (vgl. Trib Genua 8 februari 2012).
Het is sowieso goed benadrukken dat deze beslissingen de richtlijnen van rechters met betrekking tot individuele gevallen vertegenwoordigen en dat elke zin, hoewel hij een eerdere oriëntatie heeft, geschiedenis voor zichzelf maakt en niet bindend is voor volgende gevallen.
In ieder geval is het met specifieke verwijzing naar de verklaring en de beheersbegroting nuttig om te onthouden dat de regels die zijn vastgelegd in zakelijke aangelegenheden met betrekking tot de goedkeuring van de financiële overzichten niet voorzien in de verplichting om dit document aan de aandeelhouders te communiceren (cf. art. 2429 c.c.). Deze verschijning is belangrijk omdat de rechtspraak vaak naar de bedrijfsregels verwijst om problemen op te lossen die niet direct worden geregeld door de regels van het condominium (dit is de zogenaamde analoge toepassing van de wet, zie artikel 12 preleggi).

Agenda en condominium lopende rekening

De wet n. 220/2012 aan de beheerder opgelegd om een ​​specifieke te openen en te gebruiken lopende rekening voor elk condominium toegediend.
L 'opening van het account het kan ambtshalve door de beheerder worden geregeld, maar niets weerhoudt de vergadering ervan om de kredietinstelling te kiezen om van account te veranderen of deze in een constante relatie te wijzigen.
Niet alleen: volgens het Supreme Court of Cassation demontage kan de beheerder machtigen om betalingen buiten de bestaande voorraad op die aanbetaling uit te voeren wanneer dit noodzakelijk wordt. In dit geval, hoewel het raadzaam is om deze omstandigheid duidelijk te maken, volgens de hermelijn, is dit niet verplicht als het kan worden afgeleid uit de hele context (cf. Cass. 19 oktober 2010 n. 21449).
Denk aan de nieuwe beheerder die is geroepen om een ​​situatie van ernstige economische moeilijkheden op te lossen vanwege een slecht beheer van achterstallige betalingen door zijn voorganger of om andere redenen.
Duidelijk om te kunnen overtreding er moet een bankkrediet worden opgezet samen met de relatie van de lopende rekening.Video: