Wetsdecreet over de aardbevingen in 2019 en 2019

Het tweede decreet over de aardbeving werd omgezet in wetgeving. Hier presenteren we het raamwerk van de belangrijkste regels waarin de twee decreten voorzien met betrekking tot de huisvestingsproblematiek.

Wetsdecreet over de aardbevingen in 2019 en 2019

Decrees earthquakes 2016-2017: kader van regelgevingsteksten

Schade door aardbeving

Met dit artikel inventariseren we de regels die zijn opgesteld om de ramp aan te pakken, zoals we allemaal weten, van aardbevingen de 2016 en van de 2017 in Midden-Italiƫ.
De belangrijkste regels die ons interesseren zijn vervat in de DL 189/2016 (in een klein deel in de DL 244/2016 en in de L. 232/2016) en in de DL 8/2017 (en, nogmaals, een klein deel in DL 50/2017).
Het wetsdecreet n. 189 van 2016 werd omgezet met wet nr. 229 van 15 december 2016.
De wet van bekering van besluitwet 189 herroept het vorige decreet over de aardbeving, de D.L. n. 205 van 11 november 2016, met behoud van de geldigheid van de akten en maatregelen aangenomen op basis van dat besluit en onverminderd de gevolgen en rechtsbetrekkingen.
We willen er graag op wijzen dat de tekst van Wetsdecreet 189 een nummerverandering heeft ondergaan door het persbericht van 22 oktober 2016.
de DL 189 het werd vervolgens bij wet 232/2016 (begrotingswet 2017), bij wetsdecreet 244/2016 (zgn. DL Milleproroghe 2017) en bij wetsdecreet 8/2017 (tweede besluit over de aardbeving) en bij wetsdecreet 50/2017 (ook bekend als Manovrina) gewijzigd. o Corrigerende manoeuvre, nog niet omgezet in wetgeving).
de DL 8 van 2017, geconverteerd door wet n. 45 van 7 april 2017, bevat deels regels die de DL 189 en deels nieuwe regels wijzigen.
We zullen dan beginnen met de DL 189 zoals gewijzigd door de genoemde teksten (alleen in sommige gevallen zullen we benadrukken dat er een verandering is geweest, omwille van de eenvoud van lezen), evenals de verdere nieuwe regels voorzien in DL 8/2017.
Natuurlijk hebben we als referentie de problemen met betrekking tot het gebruik van huis en zelfs over dit onderwerp kunnen we niet uitputtend zijn met een eenvoudig artikel, hoe lang ook.
We raden daarom aan om de normatieve teksten volledig te lezen.

Aardbevingsdecreten: territoriaal gebied

Verduidelijkt dat dedoelwit is dat van

reguleren de interventies voor vergoeding, wederopbouw, hulp aan de bevolking en economisch herstel (art.1)

Eigendom beschadigd door aardbeving

Decreet 189 specificeert deterritoriaal gebied van de regels: dit zijn de gebieden getroffen door aardbevingen die zich sinds 24 augustus 2016 hebben voorgedaan; gebieden die zijn opgenomen in de gemeenschappelijk aangegeven met bijlagen 1 (aardbeving van de 24 augustus), 2 (aardbeving van 26 en 30 oktober 2016) e 2-bis (aardbeving van de 18 januari 2017) en bevindt zich in de Abruzzen, Lazio, Marche en Umbriƫ.
We willen er echter op wijzen dat in sommige punten van de tekst de vorige vermelding alleen is aangebracht in de bijlagen 1 en 2; wat natuurlijk de vraag met zich meebrengt of die specifieke regel ook van toepassing is voor de gemeenten van de. 2-bis.
Preciseer onmiddellijk de regel dat voor de gemeenschappelijk van Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano en Spoleto enkele bepalingen (met betrekking

verlenging en schorsing van termijnen voor belastingen en socialezekerheidsbijdragen en betalingen (artikel 1)

evenals de

opschorting van administratieve voorwaarden (art.1)

van toepassing op individuele benadeelden die deonbeschikbaarheid van het gebouw (gebouw, woning, beroepsbureau of bedrijf) met een substitutieverklaring ex D.P.R. 445/2000 wordt verzonden naar de Revenue Agency en INPS.
De wet voegt er dan aan toe dat de geplaatste eigendommen ook gebruik kunnen maken van de maatregelen andere gemeenten van de bovengenoemde regio's: in dit geval moeten de belanghebbende partijen erom vragen en het verband aantonen van oorzakelijk verband tussen seismische gebeurtenissen en schade door beweerde expertise.

Speciale commissaris, speciale kantoren voor wederopbouw en fonds

De implementatie van de interventies voorzien door het decreet is toevertrouwd aan de Buitengewone commissaris; buitengewoon beheer duurt tot 31 december 2018.
De voorzitters van de geĆÆnteresseerde regio's treden op als plaatsvervangend commissaris in verband met de buitengewone commissaris (a coƶrdinatie cabine van de reconstructie waaraan zij deelnemen,

in aanvulling op de speciale commissaris, de voorzitters van de regio's, als plaatsvervangend commissarissen of, in zeer uitzonderlijke gevallen, een van de leden van de regionale raad met een specifieke gemotiveerde volmacht (artikel 1)

voor elk regio het is dan een comitƩ institutioneel, samengesteld uit de president van de regio, als plaatsvervangend commissaris, door de voorzitters van de betrokken provincies en door de burgemeesters van de gemeenten.
De Gewesten moeten vervolgens speciale Bureaus voor wederopbouw instellen.
Het besluit bepaalt een achtergrond voor wederopbouw.

Tijdelijke structuren van eerste noodsituatie

Om snel antwoord te geven huisvestingsbehoeften van de ontheemde gebieden, voorziet het decreet, in afwachting van het aanbieden van huisvestingsoplossingen, de identificatie van gebieden publiek en privaat voor de installatie van houder.
Dit alles om:

adequate huisvesting van de bevolking, in een context met ondersteunende structuren die de regelmatige ontwikkeling van het leven van de lokale gemeenschap garanderen, en ook zorgen voor de bescherming van het grondgebied (artikel 4 bis)

Het decreet bevat ook de indicaties over de procedures dat instellingen moeten volgen voor de levering van containers en in het algemeen voor de levering van de verschillende diensten.

Maatregelen voor private wederopbouw

Ik kan worden verstrekt bijdragen tot 100% voor:

a) reparatie, restauratie of reconstructie van gebouwen voor gebruik in woningen en productie en voor openbare en particuliere diensten en infrastructuren, territoriale uitrusting en openbare uitrusting die zijn vernietigd of beschadigd, in verhouding tot de werkelijk geleden schade; e) schade aan particuliere gebouwen van historisch-artistiek belang; f) kosten van personen die in door de bevoegde autoriteiten vrijgemaakte ruimten wonen, voor autonome accommodatie, voor verhuizingen, depots en voor het opzetten van tijdelijke huisvesting;... h) sociale en socio-gezondheidsinterventies, geactiveerd door overheidsinstanties, in de noodfase, voor mensen die niet naar huis kunnen terugkeren (art.5)

Recht op huisvesting


Voor de gevallen waarnaar wordt verwezen in de letters a) en e) worden de subsidies betaald volgens de modaliteiten van gesubsidieerde financiering

op basis van voortgangsrapporten betreffende de uitvoering van de werken, de levering van diensten en de aanschaf van goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de interventies die tot de bijdrage zijn toegelaten (art.5)

Particuliere wederopbouw: gesubsidieerde financiering

Voor deze uitbetaling kunnen de partijen die bevoegd zijn om het krediet te gebruiken en in de betrokken gebieden werkzaam zijn, tweede leningen aangaan standaardcontracten, vastgesteld bij een overeenkomst ondertekend met de Italiaanse Vereniging van Banken (ABI), bijgestaan ā€‹ā€‹door de staatsgarantie (op grond van wetsdecreet nr. 269/2003, artikel 5, lid 7, letter a, tweede periode). Staatsgaranties worden verleend bij decreet van de minister van Economie en FinanciĆ«n, uit te geven binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van het decreet).
Decreet 189 bepaalt dat:

met betrekking tot de toegang tot gesubsidieerde leningen, komt een belastingkrediet toe aan de begunstigde van de lening, die uitsluitend tegen vergoeding kan worden gebruikt, tot een bedrag gelijk aan, voor elke terugbetalingsperiode, tot het verkregen bedrag door optelling van de verschuldigde rente, uitgaven strikt noodzakelijk voor het beheer van dezelfde leningen (art.5)

Financiering van private wederopbouw: wie zijn de begunstigden

In overeenstemming met art. 6 van Wetsdecreet 189, de bijdragen worden uitgegeven, op vraag, naar het volgende begunstigden (altijd alleen de gebouwen bekijken die bedoeld zijn voor residentieel gebruik): dat moet het zijn eigenaars, vruchtgebruikers of houders van echte garantierechten die de eigenaren van de vastgoedeenheden die door de aardbeving zijn beschadigd of vernietigd, vervangen en ingedeeld met uitkomst B (tijdelijk niet beschikbaar), C (gedeeltelijk onbruikbaar) o en (onbruikbaar) (overeenkomstig het ministerieel besluit van 5 mei 2011, gepubliceerd in het staatsblad nr. 113 van 17 mei 2011); het moeten ook gebouwen zijn die op 24 augustus (voor de gemeenten die zijn getroffen door de aardbeving van 24 augustus en vermeld in bijlage 1), op 26 oktober (voor degenen die getroffen zijn door de aardbeving van 26 oktober en vermeld in bijlage 2) of op 18 januari 2017 voor de gemeenten aangegeven in bijlage 2-bis, werden gebruikt als hoofdgebouwof toegekend in huurcontract met geregistreerd contract, lening of toegewezen aan leden van coƶperaties tot onverdeeld eigendom, en gebruikt als woonplaats van de huurder, de kredietnemer of de rechtverkrijgende; of, het moet zo zijn eigenaars, usufruttuari of houders van echte garantierechten of familie die de eigenaars vervangen voor de vernietigde gebouwen die zijn beschadigd en geclassificeerd uitkomst B, C of en in verschillende gevallen van het bovenstaande; of, nogmaals, van eigenaars, o usufruttuari of houders van echte garantierechten dat

vervang de eigenaars, en voor hen, aan de door hen aangewezen gevolmachtigde, van de structuren en gemeenschappelijke delen (art.6)

van gebouwen beschadigd of vernietigd door de aardbeving en geclassificeerd met het resultaat B, C of E, waarin, op de datum van de aardbeving was aanwezig een vastgoedeenheid zoals die hierboven beschreven.

Onroerend goed voor residentieel gebruik beschadigd door aardbeving


De bepalingen met betrekking tot de criteria en modaliteiten voor de toekenning van gesubsidieerde leningen voor particuliere wederopbouw zijn ook van toepassing op vernietigde of beschadigde gebouwen in de gemeenten die niet in de bijlagen zijn vermeld, indien de belanghebbende partijen het directe oorzakelijk verband tussen de schade en seismische gebeurtenissen die plaatsvonden vanaf 24 augustus 2016, via een beƫdigde beoordeling (zie artikel 6, paragraaf 13-bis, DL 189/2016).

Interventies van onmiddellijke uitvoering

Voor sommige gebouwen zijn interventies toegestaan onmiddellijke uitvoering: dit zijn eigenschappen met schade gering niet geclassificeerd als toegankelijk of geclassificeerd als niet bruikbaar (volgens procedures die vallen onder het bevel voor civiele bescherming) en waarvoor alleen onmiddellijke herstelwerkzaamheden vereist zijn; in dergelijke gevallen moeten de belanghebbende partijen aanwezig de mededeling van het begin van de werken, het project, de aanname van een gekwalificeerde professional over het verband tussen de aardbevingen en de schade aan het onroerend goed, evenals de kwantificering van de schadeen dan kunnen ze onmiddellijk doorgaan met de restauratie van het gebouw.

Bijdrage voor mobiele goederen

Een bijdrage kan worden opgenomen voor zwaar beschadigde of ernstig beschadigde roerende goederen en voor roerende goederen opgenomen.
Voor het meubilair niet geregistreerd alleen een bijdrage kan worden erkend flat.

Vastgoed collabenti, afbrokkelend of inagibili

De bijdragen zijn uitgesloten voor gebouwen die ten tijde van de aardbeving niet bewoond konden worden (of werden gebruikt voor productiedoeleinden), omdat collabentiafbrokkelend of onbewoonbaar.
In dergelijke gevallen kan slechts een beperkte bijdrage worden verleend voor de sloop van het onroerend goed, het verwijderen van materialen en het schoonmaken van het gebied.

Historische centra en centra en stedelijke en landelijke centra

Binnen honderdvijftig dagen na de identificatie, door het Gewest, van de betrokken kernen en kernen, moeten de gemeenten zorgen voor de stedelijke planning verbonden met de reconstructie en voorbereiden van de implementatieplanningstools om de wederopbouwinterventies te plannen met seismische aanpassing of restauratie met seismische verbetering, voor wat betreft hier, ten opzichte van het private en openbare woongebouw, van de particuliere woongebouwen.

Procedure voor het verkrijgen van de bijdragen

Exclusief de gevallen van interventies van onmiddellijke uitvoering, waarbij, volgens de co. 4 van artikel 8 moet de vereiste documentatie indienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid (zie artikelen 12 en 8, co.4), moeten de begunstigden instantie bij het Special Office for Reconstruction, samen met het verzoek om de vereiste kwalificatie voor de geplande interventie.
Aan de toepassing moet, naast de documentatie vereist voor de bouwtitel, worden voldaan toebehoren: de AeDes-kaart (Agility and Damage in the Seismic Emergency), een beƫdigd technisch rapport ondertekend door een gekwalificeerde professional, met vermelding van het oorzakelijk verband, het project van de interventies met de metriekberekening en de indicatie van de kosten en de gevraagde bijdrage, de vermelding van de nieuwkomer (met de bijlage van de documentatie die de selectie en certificering van de registratie van het bedrijf op de lijst bevestigt Anti-maffia register van de artiesten (Artikel 30), lijst gemaakt door hetzelfde decreet.
De gemeente, verifieerde de compatibiliteit van de geplande interventie met de stedenbouwkundige voorschriften, geeft de kwalificatie uit.
L 'speciaal kantoor, na controle van het bedrag van de bijdrage, stuurt het subsidieaanvraag naar de vice-commissaris. De adjunct-commissaris of zijn afgevaardigde verleent het besluit tot toekenning van de subsidie.
Het decreet voorziet in periodieke steekproefcontroles van de begunstigden en de annulering of intrekking van de concessie met het verzoek om de onverschuldigd ontvangen bedragen terug te ontvangen.
Daaropvolgende maatregelen moeten de voorwaarden voor het indienen van aanvragen en voor het onderzoek van de bestanden en eventuele verdere documenten en informatie vaststellen.

Gebouwen die al getroffen waren door eerdere aardbevingen

Met betrekking tot de beschadigde gebouwen van de recente aardbevingen, maar al getroffen door eerdere aardbevingen, maakt het decreet onderscheid tussen de aardbeving die de Regio Abruzzo in 2009 en wat viel in de jaren 1997 en 1998 en in Umbriƫ in 2009.
In het eerste geval (aardbeving in de regio Abruzzen van 2009) verwijst het decreet, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de gevallen van reeds toegekende bijdragen en die van bijdragen die nog niet zijn toegekend, naar een latere verordening van de buitengewone commissaris voor de definitie van de specifieke regels voor het aanvragen van de bijdrage.
Wat betreft de aardbeving van 1997-1998 en 2009 in Umbriƫ in gevallen die nog niet zijn gefinancierd, in het geval dat de aardbevingen van 2016 en 2017 verder zijn beschadigd om te leiden tot het onvermogen van andere gebouwen, of een gevaar voor de openbare veiligheid, bepaalt het decreet dat de daarin aangegeven regels moeten worden gevolgd.

Openbare wederopbouw en interventies op cultureel erfgoed

Ook in het geval van de openbare wederopbouw we beschouwen alleen de meest relevante aspecten vanuit het gezichtspunt vanhuis Private.
Nou, met de kunst. 14 de financiering van de wederopbouw wordt voorzien door bijdragen voor ons, wat ons betreft,

van openbare gebouwen die op 31 december 2018 met seismische verbetering hersteld kunnen worden om te voldoen aan de huisvestingsbehoeften van de bevolking van de gebieden die getroffen zijn door de aardbevingen sinds 24 augustus 2016 (artikel 14)

Er zijn ook regels voor de bescherming en reconstructie van het artistieke en historische erfgoed, zowel openbaar als privƩ.

Permanente conferentie en regionale conferenties

Het decreet bepaalt de Permanente conferentie, lichaam onder voorzitterschap van de speciale commissaris of zijn afgevaardigde en samengesteld uit een vertegenwoordiger van het ministerie van cultureel erfgoed en activiteiten en toerisme, van het ministerie van Milieu en van de bescherming van land en zee, van het ministerie van Infrastructuur en Verkeer, van de Regio, provincie, parkautoriteit en gemeente. Bovendien zijn in elke regio gevestigd Regionale conferenties.

Afvoer verwijderen

Zoals bekend, betreft een van de problemen vanaf de eerste momenten de afval verwijderen veroorzaakt door het instorten van gebouwen.
Het decreet doet geen afbreuk aan de bepalingen vervat in de verordeningen die sinds augustus zijn verleend door het hoofd van de dienst voor civiele bescherming (nr. 389 van 28.08.16, nr. 391 van 01.09.16, nr. 394 van 19.09.16 en latere maatregelen aangenomen krachtens van deze bepalingen).
Het decreet bevat ook een aantal speciale regels voor het beheer van dergelijk afval.

Legaliteit en transparantie

Een is gevestigd structuur voor de strijd tegen infiltraties van de georganiseerde misdaad bij openbare en particuliere wederopbouwacties die uit hoofde van het decreet worden gefinancierd.
Verder, a lijst (vernoemd

Anti-maffioregister van de artiesten (art.30)

waaraan exploitanten die van plan zijn te werken bij wederopbouwacties moeten worden geregistreerd.
Op contracten, subcontracten en subcontracten met betrekking tot publieke en private wederopbouwactiviteiten zijn de bepalingen inzake het volgen van betalingen van toepassing zoals uiteengezet in de artikelen 3 en 6, L. 136/2010.
In contracten tussen private partijen is de financiƫle traceerbaarheidsclausule verplicht en die van het communiceren van de bovengenoemde structuur naar de niet-naleving van deze verplichting door onderaannemers of onderaannemers.
Er zijn ook regels voor onderaanneming tussen particulieren.
De beheerders van het condominium en de wettelijke vertegenwoordigers van de verplichte consortia zullen de status van vertegenwoordiger van de openbare dienst aannemen (overeenkomstig artikel 358 van het Italiaanse Wetboek van Strafrecht) voor de uitvoering van de professionele diensten die worden uitgevoerd krachtens de bepalingen die zullen worden uitgegeven voor de herstelling of de wederopbouw..

Accommodatie voor verhuur

Onverminderd de bepalingen die reeds zijn uitgegeven door de Verordening Nr. 394 van 19 september 2016 betreffende hulp aan bevolkingsgroepen in overgangsvorm (zie artikel 4), biedt het onderzochte decreet de mogelijkheid voor de hulpmigranten om aanvullende huisvesting te vinden voor degenen die worden uitgezet uit gebouwen die als ongeschikt zijn gekwalificeerd.
De duur van huurovereenkomsten kan worden overeengekomen tussen de partijen, zelfs voor perioden lager dan die welke bij wet zijn vastgesteld (zie wet nr. 431/1998).

Opschorting van voorwaarden

We melden ook dat het decreet n. 189 biedt voor sommigen schorsingen van voorwaarden voor verschillende soorten verplichtingen. Ook in dit geval zullen we alleen die personen aanduiden die nauwer verbonden zijn met het huis.
De DL 189 voorziet in opschorting tot 31 december 2016 voor bijvoorbeeld:

d) de uitvoering van de voorzieningen voor de uitgifte van de finite lease van openbare en particuliere gebouwen, gebruikt voor residentieel gebruik of voor gebruik buiten residentieel gebruik; e) de betaling van concessie- en leasetermijnen voor eigendommen die zijn vernietigd of niet-toegankelijk verklaard, eigendom van de staat en overheidsinstanties, of gebruikt voor openbare of openbare kantoren;... g) betaling van hypotheekaflossingen en leningen van alle soort... (art.48)

Er zijn geen verdere uitbreidingen van de genoemde opschorting, behalve de laatste letter (letter g), waarvoor de DL Milleproroghe werd verplaatst naar 31.12.2017 de uiterste datum voor de betaling van hypotheekrente en leningen, wat ons betreft,

... voor particulieren voor hypotheken die verband houden met het eerste woonhuis, onbruikbaar of vernietigd (art.48)

Voor de sectoren vanelektrische energie, dellwater en van de gas, van de verzekering, van de telefonie (de DL omvatte ook de rai-vergoeding, maar de voorziening werd geƫlimineerd bij decreet 8/2017) de bevoegde regelgevende instantie moet de betalingsvoorwaarden van de facturen die in dezelfde periode zijn uitgegeven of nog moeten worden uitgegeven, gedurende niet meer dan zes maanden na de aardbeving opschorten. periode, zelfs met betrekking tot klanten die op de vrije markt worden aangeboden.
Dezelfde autoriteit moet ook voorzien in de wijze van betaling in termijnen van deze facturen en in faciliteiten, ook van tarifaire aard, voor de nutsbedrijven.
Het daaropvolgende milleproroghe-decreet verplaatste de termijn voor de sectoren elektriciteit, water en gas, verzekeringen, telefonie (en publieke omroep) met nog eens zes maanden, beperkt tot degenen die verklaren dat het gebouw niet beschikbaar is.
Wat betreft de TV-licentie, aanvankelijk opgenomen in de opschortingsvoorziening samen met nutsbedrijven, nu, krachtens wetsbesluit nr. 8/2017, wordt de hervatting van betalingen van de tv-licentie voor privƩgebruik in een elektriciteitsrekening uitgevoerd tegen 16 december 2017 of, als de wijziging conform Wetsbesluit 50/2017, nog niet omgezet in wetgeving) (indien van toepassing) op 16 februari 2018;

in gevallen waarin de registratiefamilie vanwege de seismische gebeurtenis geen televisietoestellen meer bezit, is de abonnementskosten voor televisie voor privƩgebruik niet verschuldigd voor het volledige tweede semester 2016 en voor het jaar 2017 (art.48) )

Het decreet kwalificeert dan de betreffende seismische gebeurtenissen als wegens overmacht op grond van artikel 1218 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek (met betrekking tot de onmogelijkheid om de dienst uit te voeren om redenen die niet te wijten zijn), ook voor de toepassing van bankvoorschriften en bankrapporten bij het Centraal Kredietregister.
De natuurlijke personen die woonachtig of gevestigd zijn en de rechtspersonen die een juridisch of operationeel hoofdkwartier hebben in de gemeenten waarop de DL wordt toegepast, zijn vrijgesteld van de betaling van dezegelrecht en van deregistratiebelasting voor aanvragen, contracten en documenten die tot 31 december 2017 bij de openbare administratie zijn ingediend ter uitvoering van de opdrachten van de buitengewone commissaris voor de uitoefening van zijn functies.
Verder wordt verwacht dat ik inkomen van gebouwen in de getroffen gebieden, vernietigd of onderworpen aan onwettige vakbondsverordeningen per 30 juni 2017, omdat ze volledig of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, dragen niet bij aan de vorming van belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting tot de definitieve wederopbouw en levensvatbaarheid van gebouwen en in elk geval tot het belastingjaar 2017.
Deze gebouwen zijn ook vrijgesteld van de toepassing van hun eigen gemeentebelasting (imu) en de belasting voor ondeelbare diensten (tari) vanaf de aflopende termijn op 16 december 2016 en tot de definitieve wederopbouw of exploitatie van gebouwen en in ieder geval uiterlijk op 31 december 2020.
Voor deze doeleinden kan de belastingbetaler verklaren,

uiterlijk 28 februari 2017, de totale of gedeeltelijke vernietiging of onvermogen van het gebouw aan de gemeentelijke autoriteit, die in de komende twintig dagen een kopie van de akte van verificatie overmaakt aan het kantoor van de territoriaal bevoegde belastingdienst (art.48) )

Tweede aardbevingsdecreet, nieuwe regels

Zoals we al zeiden introduceerde de DL 8/2017, naast het introduceren van wijzigingen in de tekst van de oudere DL 189, ook andere regels, dat wil zeggen, bijvoorbeeld: noodvoorzieningen, de maatstaf voor inkomensondersteuning voor zwakke delen van de bevolking, de verwerving door de regio's van onroerend goed van openbare woningbouw om aan de huisvestingsbehoeften te voldoen.Video: