50% Aftrek en certificering van de condominium-beheerder

De condominiumbeheerder heeft duidelijk omschreven taken in termen van belastingaftrek voor het uitvoeren van renovaties van de gemeenschappelijke delen.

50% Aftrek en certificering van de condominium-beheerder

Belastingaftrek voor renovatie van gebouwen

de 50% aftrek (of 36%), dus het is algemeen bekend de aftrek van de belasting van het percentage van de bestede som voor renovatie van gebouwen, kan alleen worden geëxploiteerd als gecertificeerd op de manier en in de voorwaarden die door de wet worden aangegeven.

Belastingaftrek

Wat betreft het percentage belastingbonus het is goed om te onthouden dat de Irpef-aftrek waarvan kan worden genoten gelijk is aan 50% van de gemaakte kosten tot 31 december 2014.
Het percentage daalt naar 40% voor kosten gemaakt in 2015. De maximale limiet voor aftrekbare kosten is tot eind 2015 € 96.000, terwijl het plafond vanaf 1 januari 2016 (uitgezonderd verlengd) terugvalt naar € 48.000.
Kortom, het is de moeite waard om het belangrijkste kenmerken van de bonus.
Allereerst is het goed om dat te onthouden de belastingaftrek (36%, behoudens de hierboven bedoelde verhoging voor de referentieperiode) het is permanent gemaakt van het wetsdecreet n. 201/2011 en opgenomen onder de kosten aftrekbaar van IRPEF.
Kortom, door zijn goedkeuring als buitengewone stimulans (in 1997, toen de aftrekbare maatregel gelijk was aan 41% van de gemaakte kosten) aan zijn stabilisatie 14 jaar zijn verstreken.
Velen waren ook de nieuws bedoeld om de verplichtingen te ontschikken nodig om te profiteren van de bonus; tot op heden herinnert het ons in feite aan het Revenue Agency in zijn gids over belastingvoordelen voor renovaties van gebouwen het is voldoende om in de belastingaangifte de identiteitsgegevens van het onroerend goed en, indien de werken door de houder worden uitgevoerd, de registratiegegevens van de eigendomsakte en de andere gegevens die vereist zijn voor de controle van de aftrek te vermelden (Mei 2014):
De verplichting om betaling via overschrijving en de behoefte aan communicatie naar de bevoegde ASL's, indien nodig met betrekking tot het type uit te voeren werk.

Belastingvoordelen in condominium

De mogelijkheid om de bovenstaande voordelen te gebruiken, dekt ook gewone en buitengewone werken van onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een condominiumgebouw.
In dergelijke gevallen de ontvangst van betalingen gemaakt door overschrijving voor werken op de gemeenschappelijke delen kan worden vervangen door een certificering van de beheerder.
Dit, in een notendop, de beslissing genomen door de Supreme Court met de zin n. 4094 van 14 maart 2012.
de oordeel heeft de verdienste om enkele fundamentele stappen te herhalen en het regelgevingskader voor de zogenaamde praktijk voor de aftrek van 36% (vandaag 50%) betreffende werken betreffende gemeenschappelijke delen van een flatgebouw.

Belastingaftrekken in condominium

We lezen in de uitspraak dat de L. n. 449 van 1997, art. 1, waarin belastingbepalingen zijn opgenomen voor de terugvordering van de gebouwenvoorraad, beschouwt de hieruit voortvloeiende mogelijkheid van aftrek van een quotum (ratione temporis, 36%) van de kosten die voor dit doel zijn gemaakt (zelfs in condominium), maar verwijst in lid 3 naar naar een volgende DM (met name DM 18 februari 1998, nr. 41) de vaststelling van de procedures voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de leden 1 en 2, alsmede controleprocedures, ook uit te voeren door tussenkomst van banken of het bedrijf Poste Italiane Spa, volgens de beperking van het fenomeen belastingfraude en socialezekerheidsbijdragen, of door tussenkomst van lokale gezondheidsinstellingen, overeenkomstig de naleving van de regels inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk en op bouwplaatsen, van de D.Lgs. 19 september 1994, n. 626 en D.Lgs. 14 augustus 1996, n. 494, en daaropvolgende wijzigingen en toevoegingen, waarbij in dergelijke hypothesen specifieke oorzaken van verbeurdverklaring van het recht op aftrek worden gegeven (Cass. 14 maart 2012 n. 4094).
Het ministerieel besluit, ga verder vanaf Piazza Cavour, art. 1 bepaalt op zijn beurt (lid 3) dat personen die van plan zijn gebruik te maken van de belastingaftrek voor de toepassing van de inkomstenbelasting, onder meer en voor zover van belang zijn om betalingen per bankoverschrijving te doen. welke de reden voor betaling toont, de belastingcode van de begunstigde van de aftrek en het btw-nummer of de belastingcode van het onderwerp ten gunste waarvan de overdracht is gedaan.
En de kunst. 4 bepaalt uitdrukkelijk dat de aftrek niet wordt erkend in het geval van: (...); b) betalingen verrichten volgens andere methoden dan die voorzien door art. 1, lid 3, beperkt tot de laatste (Cass. 14 maart 2012 n. 4094).
Geen uitzondering voor het condominium.
Deze voorwaarden zijn, met de nodige aanpassingen, ook van toepassing op de werken die worden uitgevoerd op gemeenschappelijke delen van flatgebouwen, onverminderd de uitvoering van de relatieve attesten van de beheerder, in dit geval in feite in plaats van de documentatie die de belastingbetaler heeft de verplichting om te bewaren en tentoon te stellen op verzoek van de administratie, het gebruik van een verklaring van de condominiumbeheerder wordt aanvaard, waarin staat dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dat hij het bedrag aangeeft dat de belastingbetaler in aanmerking kan nemen voor de aftrek. (Cass. 14 maart 2012 n. 4094).
Zonder de certificering van de beheerder is dat echter zo nutteloos om te stoven in de aanvraag voor aftrek: het kan niet worden verkregen! Op dat moment als de beheerder een fout heeft gemaakt het is met hem dat we het van hem moeten nemen.
Het is handig om dat te onthouden overeenkomstig art. 1130 n. 5 c.c. (zoals gewijzigd door de condominiumhervorming), moet de beheerder de belastingactiviteit uitvoeren; er bestaat geen twijfel over dat bij deze activiteit de bovenstaande verklaring moet worden opgespoord.

Condominiums zonder een beheerder

Wat gebeurt er in de kleine flatgebouwen, dwz in die teams, met een aantal deelnemers kleiner dan of gelijk aan acht, met betrekking tot welke de benoeming van de directeur niet van toepassing is?
Volgens deRevenue Agency, om gebruik te kunnen maken van de aftrek voor de renovatiewerkzaamheden van de gemeenschappelijke delen als bedoeld in artikel 16 bis van de TUIR, moeten de appartementen die niet verplicht zijn geen beheerder hebben aangewezen, verplicht de belastingcode te vragen en alle verplichtingen na te komen voorzien door de bovengenoemde bepaling namens het gebouw zelf (Circ. n.11 / E van 21 mei 2014).
Kortom, in dergelijke gevallen moeten de verplichtingen en certificeringen worden ingevoerd en opgesteld door een van de condominiums die de praktijk zullen volgen.Video: