Inhoudingen voor energiebesparing en ENEA-controles

De ENEA-controles op de ecobonus voorzien in controles en inspecties. Degenen met een negatief resultaat worden gerapporteerd aan de Revenue Agency die hun intrekking kan evalueren.

Inhoudingen voor energiebesparing en ENEA-controles

Wie is onderworpen aan ENEA-controles?

Verzoeken om ecobonus, de aftrek voor energiebesparing, zijn onderworpen aan steekproefcontroles. Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in diegenen die een aftrek voor energiebesparing hebben aangevraagd als gevolg van isolatiewerkzaamheden aan de gebouwschil, zoals de vervanging van de ramen, de isolatie van de muren en de isolatie van het dak.
Ook betrokken zijn degenen die aan de planten hebben gewerkt, zoals het vervangen van het verwarmingssysteem door een systeem met een condensatieketel of warmtepomp, het installeren van thermische zonnepanelen en meer.
De controles kunnen beperkt zijn tot het controleren van de ingediende documentatie voor de belastingaftrek, maar ook uitzetten naar bezoeken ter plaatse en het beoordelen van de prestaties van de betrokken professionals. Dientengevolge, zowel i belastingbetalers die profiteren van de aftrek voor energiebesparing, beide i professionals die diensten hebben geleverd met betrekking tot deze aftrek.
Een ENEA, het Nationaal Agentschap voor nieuwe technologieën, energie en duurzame economische ontwikkeling, is toevertrouwduitvoering van controles per steekproef, zowel documentair als in situ, gericht op het vaststellen van de naleving van de vereisten die de toegang tot het belastingvoordeel bepalen.
De referentienorm is de Decreet van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van 11 mei 2018 houdende:

procedures en procedures voor de uitvoering van controles door ENEA op het bestaan ​​van de voorwaarden voor het gebruik van belastingverminderingen voor uitgaven voor energie-efficiëntiemaatregelen, overeenkomstig artikel 14, lid 2-quinquies, van Wetsbesluit 4 Juni 2013, n. 63, omgezet, met wijzigingen, bij wet 4 augustus 2013, n. 90.

Het besluit is op 11 september 2018 in het staatsblad gepubliceerd.

Welke interventies zijn meer onderworpen aan ENEA-controles?

Het decreet van het ministerie van Economische Ontwikkeling van 11 mei 2018 bepaalt dat ENEA elk jaar een programma van controles een steekproef van de ontvangen verzoeken met betrekking tot energie-efficiëntiemaatregelen voltooid op 31 december van het voorgaande jaar.

ENEA-controles


Het monster is gedefinieerd in maximale limiet van 0,5% van de instanties.
Omdat het een zeer laag percentage is, stelt het besluit de criteria vast voor prioriteit voor controles.
In het bijzonder zullen de instanties die aan een of meer van de volgende criteria voldoen meer worden onderworpen aan verificatie:

  • aanvragen betreffende interventies die recht geven op een hoger percentage aftrek;
  • instanties die de hoogste kosten vertegenwoordigen;
  • gevallen die van cruciaal belang zijn in verband met de vereisten voor toegang tot de belastingaftrek en de plafonds van eenheidskosten.

Hieruit volgt dat minimale ingrepen zoals de eenvoudige vervanging van de ketel, de installatie van zonnepanelen of de vervanging van armaturen minder snel kunnen worden gecontroleerd.

Procedure van ENEA-controles op belastingaftrek voor energiebesparing

Voor elk exemplaar dat moet worden geverifieerd, moet ENEA hetstart van de procedure controle aan de begunstigde van de aftrek of, voor condominium-interventies, aan de condominiumbeheerder, door een brief te sturen aanbevolen a / r of door middel van gewaarmerkte e-mail (PEC).
Binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling van ENEA moet de begunstigde van de aftrek (of de condominiumbeheerder) overdragen, per gecertificeerde e-mail aan [email protected], de documentatie nodig om de voorwaarden en vereisten voor aftrek te verifiëren.

Begin van de procedure voor ENEA-controles


De documenten moeten in zijn PDF-formaat.
De documentatie moet zijn ondertekend digitaal van een gekwalificeerde technicus indien de toestemming wordt gegeven om te voldoen aan de technische vereisten, of in andere gevallen, door de beheerder voor interventies op gemeenschappelijke delen, of door dezelfde persoon voor de interventies op individuele vastgoedeenheden.
Let op: voor interventies op de planten, een kopie van de verklaring van overeenstemming uitgegeven door de installateur en, indien van toepassing, een kopie van de plantenboekje.
In het laatste geval is het bijvoorbeeld de begunstigde van de aftrek voor de vervanging van het verwarmingssysteem inclusief de ketel.

Documentaire controles door ENEA

ENEA, na ontvangst van de documentatie van de begunstigde van de aftrek of van de condominiumbeheerder, gaat naar de document verificatie en, binnen 90 dagen, de betrokken persoon op de hoogte brengen van het resultaat van de controle.
De besturing kan produceren negatief resultaat in de volgende gevallen:
ontbrekende documentatie, zelfs na een verzoek om integratie;
b - niet-naleving van de vereiste vereisten en vervullingen;
c- onbeschikbaarheid om de vereiste documentatie te verstrekken, op voorwaarde dat het duidelijk inherent is aan de controleactiviteit.

Mogelijke inspectie door ENEA

Als aanvulling op de documentaire beoordeling, kon ENEA een a. Uitvoeren controle in situ, of vraag om een ​​inspectie uit te voeren om na te gaan of er overeenstemming is tussen de geleverde documentatie en de daadwerkelijk uitgevoerde interventie.

ENEA-beoordelingen


Het decreet bepaalt dat ENEA jaarlijks ter plaatse controles uitvoert op ten minste 3% van de steekproef die voor verificatie is geselecteerd.
Het begin van de procedure door een inspectie wordt gecommuniceerd met een minimale opzegtermijn van vijftien dagen, altijd met aangetekende brief a / r, of, indien beschikbaar, per gecertificeerde e-mail.
De volgende informatie zal op de brief worden gespecificeerd:
- het plaats waarin de inspectie zal worden uitgevoerd;
- het datum van de inspectie;
- hetnu;
- het nominatief van de persoon die verantwoordelijk is voor de controle.
De controleactiviteiten worden uitgevoerd door ENEA-personeel uitgerust met voldoende technische kwalificaties en ervaring, die werkt met onafhankelijkheid en onafhankelijkheid van oordeel.
In deze activiteit worden de werknemers gekwalificeerd als openbare functionarissen.
De controle ter plaatse zal worden uitgevoerd in aanwezigheid van de begunstigde van de aftrek of van de condominiumbeheerder en, indien relevant, ook in aanwezigheid van de technicus die het einde van het werkrapport ondertekent.
Tijdens de inspectiewerkzaamheden kunnen ENEA-technici documenten, technische tekeningen en alle andere nuttig geachte informatie opvragen en verkrijgen.
Ze kunnen ook fotografische enquêtes maken, op voorwaarde dat ze strikt zijn verbonden met de bedieningshandelingen.
Aan het einde van de inspectie zullen ENEA-technici een verbaal met een beschrijving van de uitgevoerde operaties, de onderzochte documentatie, de verkregen informatie en eventuele verklaringen van de partijen (begunstigde van de aftrek, beheerder en verantwoordelijke technici), met afgifte van een kopie.
In situ controle zal produceren negatief resultaat in de volgende gevallen:
a- de verklaringen in de documentatie die door de begunstigde van de aftrek is verstrekt of door de aanwezige condominiumbeheerder significante verschillen vergeleken met de uitgevoerde werken;
b- in aanwezigheid van vijandig of weglatingsgedrag tegen de technici die de leiding hebben, inclusief ontkenning van de toegang tot het gebouw dat wordt geïnspecteerd.

Datatransmissie naar de belastingdienst en rapporteert aan de orders van professionals

Zodra u uw evaluaties hebt voltooid, ENEA zal moeten verzenden naar de Revenue Agency een verhouding over de uitgevoerde controles.

Overdracht van gegevens aan de Revenue Agency


Het rapport zal gemotiveerd zijn en, in gevallen met een negatief resultaat, functioneel zijn voor de eindevaluatie van mogelijke verbeurdverklaring van het voordeel, wat in ieder geval aan de Revenue Agency zal zijn.
We zullen daarom doorgaan met een volgende evaluatiefase, waarbij niet langer ENEA betrokken zal zijn, maar alleen de belastingdienst, die zal worden belast met de beoordeling van het al dan niet afdwingen van het voordeel en eventuele sancties.
Als illegale activiteiten of valse verklaringen worden gerapporteerd door de betrokken professionals, zal ENEA bovendien op gepaste wijze op de hoogte houden van de bijbehorende bestellingen waartoe zij behoren.Video: