Geschillen in condominium: verplichte bemiddeling

In het geval van ruzies in het condominium, is het verplicht om een ​​verzoek om bemiddeling in te dienen om een ​​overeenkomst tussen de partijen te vinden. Wat het is en hoe het wordt uitgevoerd.

Geschillen in condominium: verplichte bemiddeling

Bemiddeling en condominium

Vervelende geluiden, onaangename geuren, verkeerd gebruik van de gemeenschappelijke delen van het gebouw: dit zijn enkele van de redenen waarom we binnen een condominium. Het is een feit dat het conflict toeneemt, dankzij de economische crisis die ons land heeft doorkruist en de stress van het dagelijks leven, waardoor individuen steeds intoleranter worden. Wanneer de beheerder van het condominium of de vergadering geen oplossing voor de conflicten kan vinden, hier komt de bemiddeling, een procedure die de laatste jaren steeds vaker voorkomt.
U pleit nu voor alles van de meest alledaagse kwesties tot de belangrijkste situaties met economische belangen. Wanneer u besluit juridische stappen te ondernemen, als u geen goedhartige oplossing kunt bereiken, legt de wet de partijen, alvorens zich tot de gerechtelijke autoriteit te wenden, een verplichte passage, die van bemiddeling, voor. Het is een kwestie van Ă©Ă©n conditie van vervolging dell 'actie gerechtelijk. Als de bemiddelingsprocedure niet wordt uitgevoerd, zal de actie voor de rechter plaatsvinden ontoelaatbaar.
Mediation bestaat uit Ă©Ă©n procedure, opgericht bij wetsdecreet n. 28/2010, voor verschillende soorten geschillen (zakelijke rechten, huurovereenkomsten en leningen, enz.) Waaronder er zijn conflicten in condominium materiaal. Het werd in het algemeen door de wetgever geĂŻntroduceerd om het werk van de rechtbanken te stroomlijnen en de kanshebbers te vergemakkelijken, die in staat zullen zijn om geschillen op te lossen, tijd en geld te besparen. Het bleek zelfs een innovatief en effectief hulpmiddel te zijn voor het beheer van geschillen.
Een zin van de Constitutioneel Hof (Nr. 272 ​​van 6/12/2012) verklaarde zijn grondwettelijke onwettigheid, met als gevolg dat deze nooit werd toegepast tot de herinvoering ervan met het decreet van vervoer (DL 21 juni 2013 nr. 69).
Verplichte bemiddeling in het condominiumgebied is voorzien door het artikel 71 kwartier van de uitvoeringsbepalingen van het burgerlijk wetboek, ingevoerd bij de hervorming de condominium.

Verplicht bemiddelings-condominiummateriaal


Voordat je uitlegt waaruit het bestaat en hoe het werkt de procedure van verplichte bemiddeling, proberen we te begrijpen waarmee we bedoelen materie condominium.
Het begrip is bijzonder breed en generiek. Laten we beginnen met de normatieve verwijzingen, om elke mogelijke twijfel op te lossen en duidelijkheid te scheppen. De wet vestigt de aandacht op die wetten die verband houden met mislukt eerbied en allesverkeerd toepassing van de bepalingen in het burgerlijk wetboek en in de bepalingen ter uitvoering van het burgerlijk wetboek. In het bijzonder wordt verwezen naar de artikelen 1117 - 1139 en naar die bedoeld in artikel 71 (dat wil zeggen artikelen 61 - 72 van de uitvoeringsbepalingen).
Artikel 71 kwartaal stelt het volgende:

Voor geschillen met betrekking tot appartementen, op grond van artikel 5, lid 1 van Wetgevingsdecreet 4 maart 2010, n. 28, betekent die welke voortvloeien uit de schending of onjuiste toepassing van de bepalingen van Boek III, Titel VII, Hoofdstuk II, van de Code en de artikelen 61 tot en met 72 van deze bepalingen voor de implementatie van de code.
Het verzoek om bemiddeling moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, worden ingediend bij een bemiddelingsorgaan dat is gevestigd in het district van de rechtbank waar het gebouw is gevestigd. De bestuurder heeft het recht om deel te nemen aan de procedure, na de beslissing van de algemene vergadering te nemen met de meerderheid bedoeld in artikel 1136, tweede alinea, van de Code. Als de voorwaarden van verschijnen voor de bemiddelaar het niet toestaan ​​om de in de derde alinea bedoelde beslissing te nemen, heeft de bemiddelaar, op verzoek van het condominium, een passende verlenging van de eerste verschijning. Het voorstel voor bemiddeling moet worden goedgekeurd door de vergadering met de meerderheid bedoeld in artikel 1136, tweede lid, van de code. Als de bovengenoemde meerderheid niet wordt bereikt, moet het voorstel worden begrepen als niet geaccepteerd. De bemiddelaar bepaalt de termijn voor het bemiddelingsvoorstel als bedoeld in artikel 11 van Wetgevingsdecreet 4 maart 2010, n. 28, rekening houdend met de noodzaak voor de beheerder om de verzamelresolutie te verkrijgen artikel 71 kwartaal, Disp.att.cod.civ

Enerzijds, in de context van de litigieuze geschillen, anderzijds geschillen tussen flatgebouwenAan de andere kant, geschillen tussen het gebouw en een derde onderwerp vreemde. Denk aan eventuele tegenstellingen die optreden bij een leverancier of aannemer die het werk heeft uitgevoerd.
Om concrete voorbeelden te geven, zijn hier enkele gevallen van condominiumgeschillen waarvoor bemiddeling verplicht is:
- de uitvoering van besluiten van aandeelhouders en hun beroep;
- naleving van de condominiumvoorschriften;
- de gebeurtenissen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen, inclusief het beoogde gebruik;
- het bestuursmandaat;
- de verdeling van de uitgaven;
- de herziening van de millesimale tabellen.

Condominium en bemiddeling


Ze vallen niet
in plaats daarvan, binnen de reikwijdte van de wetgeving met betrekking tot bemiddeling, de conflicten die inherent zijn aan de collectie van bijdragen condominiums verschuldigd van individuele flatgebouwen.
In dit geval bepaalt de wet dat een beroep wordt gedaan op het verkrijgen van een bevel, waarvoor de prognose van bemiddeling niet werkt. Deze laatste kan alleen ingrijpen tijdens het gewone proces van verzet tegen het bevel, na de uitspraak van de rechter over de aanvragen tot verlening of opschorting van de voorlopige tenuitvoerlegging van het decreet.
Ze zijn ook uitgesloten van de verplichting tot bemiddeling: i dringende maatregelen en voorzorgsmaatregel, civielrechtelijke procedures in strafprocedures, procedures voor het valideren van vergunningen of uitzetting, die van verzet tegen gedwongen executie, procedures in de raadzaal, technische adviesprocedures, procedures voor bezitters van bezittingen.
Er wordt gespecificeerd dat de verplichte bemiddelingsdiscipline betrekking heeft op alle typen flatgebouwen, de minimale condominium, de horizontale condominium en de super condominium.

Hoe condominium-bemiddeling werkt

de bemiddeling het is een procedure uitgevoerd vóór a derde onderwerp onpartijdig dat hij er een moet vinden overeenkomst tussen de partijen om tot een minnelijke regeling van het geschil te komen.
We zijn in de aanwezigheid van een alternatieve methode van resolutie elk geschillen, gericht op het verminderen van gerechtelijke geschillen, erg duur en gekenmerkt door lange tijd.
Het grote verschil, vergeleken met het gewone oordeel, zijn inderdaad de tijden die met de bemiddeling beslist smaller zijn. Het varieert van 2 of 3 maanden, vergeleken met gemiddeld 3 jaar van de duur van de rechtszaken.
Tijdens de bemiddelingsfase zijn de partijen, verplicht om aanwezig te zijn, noodzakelijkerwijs bijgestaan van een advocaat van vertrouwen. Bemiddeling moet plaatsvinden op een van de organismen van bemiddeling (openbare of particuliere instanties) geregistreerd in de juiste registers, bijgehouden door het ministerie van Justitie.
De bemiddelingsorganisatie waartoe het is gericht, moet zich bevinden in het district van de rechtbank waar het onroerend goed zich bevindt. Om door te gaan, zal het orgaan de bemiddelaar aanstellen professioneel gediplomeerd die tot taak heeft een overeenkomst tussen de partijen te vinden.
Door gebruik te maken van zijn technische vaardigheden met betrekking tot het onderwerp van procesvoering en communicatietechnieken, werkt hij om ervoor te zorgen dat de partijen tot een overeenkomst komen die aan beide voldoet. Het houdt rekening met de verschillende standpunten van de partijen, hun belangen en is gericht op een oplossing die na verloop van tijd voortduurt.

Gevechten in condominium


Betreffende de modaliteiten van vooruitgang van de bemiddelingsprocedure zijn de regels uiteengezet in wetsdecreet 28/2010 van toepassing. De procedure wordt geopend met de presentatie van een ikamer welke moet worden ingediend bij het bemiddelingsorgaan. binnen dertig dagen vanaf het indienen van de aanvraag zal de mediator een instellen eerste vergadering waarin hij de doelstellingen van de procedure aan de partijen zal uiteenzetten. inherent aan.
Op dit punt zullen de advocaten van de partijen zich uiten over het al dan niet bereiken van een overeenkomst. Waar een van de partijen is tegendeel een verzoening, de procedure kan worden overwogen gesloten. In dit geval zal het geschil een definitie vinden voor de gerechtelijke autoriteit.
Als in plaats daarvan de partijen zijn gunstig naar een 'begrip vriendschappelijk, de procedure kan worden gevolgd en kan zelfs worden afgesloten met de eerste vergadering, als een overeenkomst onmiddellijk wordt gevonden. De bemiddelaar schrijft passend rapport waarmee de totstandkoming van de overeenkomst die het heeft zal worden bevestigd titel onmiddellijk uitvoerend.
De overeenkomst moet worden ondertekend door de partijen en hun advocaten.
Als de overeenkomst meer tijd vergt, zal de bemiddelaar zijn eigen communiceren voorstel van verzoening. De partijen hebben de bindende termijn van 7 dagen om door middel van een schriftelijk antwoord hun acceptatie of afwijzing te geven. Als er geen antwoord is, wordt het voorstel als niet geaccepteerd beschouwd.
Benadrukt moet worden dat zelfs als de complexiteit van de situatie lang duurt, deze nooit verder zal gaan dan de tijdslimiet van 3 maanden, strikt opgelegd door de wet.
Houd er rekening mee dat de partijen te allen tijde vrij zijn om hun wil te veranderen en de procedure te verlaten en juridische stappen te ondernemen.

De rol van de beheerder

In het geval van een geschil over de bevoegdheden van de condominiumbeheerder, in overeenstemming met artikel 1130 van het burgerlijk wetboek, kan de laatste voor de bemiddelaar verschijnen, zonder dat een beslissing door de vergadering nodig is. Een advocaat is altijd nodig.
In alle andere gevallen kan hij aanwezig zijn als een vertegenwoordiger van het condominium, alleen voorafgaand montage resolutie condominium.
In dit geval, zoals vastgelegd in artikel 71 kwart van de bepalingen ter uitvoering van het burgerlijk wetboek, is het meerderheid als bedoeld in artikel 1136, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.
De vergadering moet, naast toestemming voor, de deelname van de directeur, beslissen over de mogelijkheid voorstel van verzoening gepresenteerd door de bemiddelaar.
Aan wie is de betaling van de juridische kosten? Wanneer een van de partijen bij het bemiddelingsproces het condominium is, worden de juridische kosten van de procedure gedeeld tussen de appartementen, op basis van de duizendsten van eigendom. Een uitzondering is het geval waarin de condominiumverordening anders bepaalt.Video: