Dpr 380-01: illegale werken, sloopwerkzaamheden en sanatoria

Ongeoorloofd onroerend goed zonder bouwvergunning op grond van artikel 31-380: wanneer kunnen deze worden verholpen? Wat gebeurt er als je de sloopopdracht niet respecteert?

Dpr 380-01: illegale werken, sloopwerkzaamheden en sanatoria

Beledigende werken: wat zegt de standaard?

Het maken van een illegaal bouwwerk vormt een permanent ongeoorloofd, dat wil zeggen een misdaaden omvat de sloop door een bepaling die moet worden gemeld aan de persoon die verantwoordelijk is voor het misbruik met slooporder.

Verwijdering van niet-goedgekeurde gebouwen

Wat zijn de beledigende eigenschappen?

Artikel. 31, paragraaf 1 van het decreet n. 380/01, definieert de zogenaamde interventies beledigend, die worden uitgevoerd zonder bouwvergunning, in volledige ongelijkheid of met essentiële variaties:

Het zijn ingrepen uitgevoerd in totale discrepantie van de toestemming om die te bouwen die de bouw van een bouworganisme met zich meebrengt dat heel verschillend is voor typologische, planovolumetrische of gebruikskenmerken van het enige doel van de vergunning zelf, of de uitvoering van bouwvolumes buiten de grenzen die in het project zijn aangegeven en die een bouworganisme vormen of een deel ervan met specifieke relevantie en autonoom bruikbaar.

Wat zijn de gevolgen van het bouwen van misbruik?

Het gevolg van een gepleegd misbruik is het bevel door de gemeentelijke administratie aan de sloop of verwijdering, zoals uitgelegd in de techniek. 31 2e alinea van het decreet 380/01:

De beheerder of de beheerder van het bevoegde gemeentekantoor, nadat hij de uitvoering van interventies in afwezigheid van toestemming, in totale discrepantie van hetzelfde of met essentiële veranderingen, bepaald overeenkomstig artikel 32, beveelt de eigenaar en de persoon die verantwoordelijk is voor het misbruik worden verwijderd of gesloopt, met vermelding in de bepaling het gebied dat is verkregen door het recht, overeenkomstig lid 3. presidentieel decreet 380/2001

Na de periode van tijd verleend voor de sloop, gaat het gemeentebestuur over tot verificatie van de daadwerkelijke vervulling van wat is voorgeschreven en in het geval dat het misbruik niet is verwijderd, dwz in het geval van niet-naleving, start de procedure voor gratis acquisitie het gemeentelijk patrimonium van illegale werken en het gebied van relevantie.

Is het mogelijk om een ​​misbruik te genezen?

Er zijn enkele gevallen waarin het mogelijk is om amnestieprocedures in te voeren om de sloop van het illegale werk te voorkomen:
de toestemming om te bouwen in amnestie en de condono gebouw.
Wat betreft de verzoek om toestemming om te bouwen in amnestie is een administratieve bepaling waarin de stedelijke voorschriften voorzien, dat wel Je kunt het altijd aanvragen; de condono gebouwin plaats daarvan een zijn speciale wet het is niet altijd van toepassing.
Er wordt aan herinnerd dat de laatste amnestie het mogelijk maakte om de misstanden die op 31 maart 2003 zijn gemaakt te verhelpen. Tot op heden en tot de speciale wet op het bouwen van amnestie niet in werking zal treden, is het niet mogelijk om een ​​gebouwamnestie te verkrijgen voor een beledigend gebouw.
De procedure voor amnestie van illegale werken is later mogelijk de beoordeling van conformiteit, zoals gerapporteerd in artikel 36 van de d.p.r. 380/01, dat wil zeggen, na te hebben geverifieerd dat de interventie blijkt te zijn in overeenstemming met stedenbouwkundige voorschriften en gebouw van kracht, zowel op het moment van implementatie als op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.
De beheerder of de verantwoordelijke van het bevoegde gemeentekantoor heeft, na ontvangst van het verzoek, 60 dagen tijd om te beslissen en motiveert de beslissing, waarna het verzoek als afgewezen wordt beschouwd.

Vergunning in amnestie


Om de vrijlating toestemming in de amnestie is noodzakelijk vervullen betaling, bij wijze van oblatie, van bouwkosten in dubbele mate, dat wil zeggen, of in het geval van ongegrondheid volgens de wet, in een mate die gelijk is aan die van artikel 16.
Als de interventie werd uitgevoerd in gedeeltelijke verschillen, de oblatie wordt berekend met verwijzing naar het deel van het werk dat verschilt van de vergunning.
In het geval gebruiken we de procedure van condono gebouw, het misbruik kan worden verholpen als het werk is voltooid voldoet aan de eisen geboden door de wetten voor het bouwen van amnestie met betrekking tot de leeftijd van misbruik, de consistentie van illegale werken, de aanwezigheid van eventuele beperkingen, enz...
totdat 2004, de procedure voor het aanvragen van amnestie kan alleen worden geactiveerd nadat er een is aangevraagd en verkregen amnestie bouwen.
Als het verzoek om amnestie voor een grof gebouw te accepteren werd aanvaard, je moest betalen een bepaald geldbedrag, omdat het zonder toestemming interventies heeft uitgevoerd.
In het algemeen was de entiteit van de geldelijke sanctie in kwestie gelijk aan dubbel van de bijdrage van de bouw, die moest worden betaald aan de gemeente volgens de wet.
Als het werk daarom niet de dubbele naleving of zoals voorgeschreven door de wetten op de amnestie, geeft de gemeente het bevel tot sloop uit, dat binnen de aangegeven tijden moet worden uitgevoerd.

Verwerving van het onroerend goed door de gemeente

de overname onrechtmatige producten, als deze niet door de verantwoordelijken zijn verwijderd, is vaak een moeilijke procedure voor overheidsinstanties, die moet botsen met de gerechtelijke en administratieve beroepen van de personen die eigenaar zijn van het onroerend goed, en dus met de verwante complicaties en lange tijd van gerechtigheid.
In deze tijd, min of meer lang, de goed het blijkt dus niet beschikbaar en dit vertaalt zich in economische schade voor de gemeente. Het is in deze omstandigheden dat de gemeente een economisch verzoek kan formuleren voor compensatie, zei vrijwaring van bezetting sine titulo van beledigende constructie, tegen de houder.
Het is goed om op te merken dat dit verzoek van de administratie het is het niet om begrepen te worden als amnestie van onwettigheid, maar integendeel is het slechts een vorm van compensatie gericht op het herintegreren van de activa van de Entiteit verarmd door het gebrek aan materieel genot van een activum dat eigendom is van de wet.
Dit type bepaling wordt in feite door de Administraties aangenomen als afschrikkingstool in een poging om bouwmisbruik te bestrijden en de bescherming van het grondgebied te waarborgen.

Gratis aankoop van het onroerend goed door de gemeente


Voor de bepaling van de werkgelegenheidsuitkering de administratie heeft opgezet criteria duidelijk, om een ​​eenduidige behandeling en maximale transparantie te garanderen.
De schadevergoeding zal in feite worden berekend op basis vanbreedte van het gebied van sedime en relevantie van het misbruik en al huurwaarde gebied.
Voor de berekening gebruiken we i gemiddelde waarden gedetecteerd door de raadpleging van de Databank van de onroerend goed citaten dell 'Revenue Agency, gerelateerd aan de jaren waarin het actief niet beschikbaar was.
De gemiddelde waarde vastgesteld, dat wil zeggen demaandelijkse vergoeding verschuldigd, dit moet worden vermenigvuldigd met het aantal maandelijkse betalingen gedurende welke het onroerend goed niet beschikbaar was.
Nadat de Administratie het bedrag van de te erkennen vergoeding heeft vastgesteld, gaat zij naar de kennisgeving van de betaling die op tijd moet worden betaald. Mislukt tevergeefs, de term zal doorgaan naar de verplichte verzameling van de som.Video: