Uitbreiding van het thuisplan van Piemonte in juni 2019

De regio Piemonte heeft een nieuwe en verdere uitbreiding van het huisplan goedgekeurd tot 30 juni 2019. We zien de inhoud van de standaard en alle technische parameters die worden verstrekt.

Uitbreiding van het thuisplan van Piemonte in juni 2019

Piedmont Home Plan: verlenging tot 30 juni 2017

Wanneer we erover horen House Plan, we verwijzen naar het buitengewone vermogen om te kunnen verlengen of gebouwen slopen om te kunnen wederopbouw genezen, dankzij a kubieke bonus.
Deze mogelijkheid is geboren met de Regionale wet nr. 20 van 14 juli 2009 en het was gepland voor een duur van een jaar; sindsdien zijn vrijwel alle Italiaanse regio's deze echter blijven uitbreiden.
Ook de Regio Piemonte heeft de weg van de verlenging gevolgd, en dit betekent dat de inwoners van Piemonte tot 30 juni 2017 buitengewoon werk kunnen uitvoeren naar hun huizen.

Logo Regione Piemonte


De regionale raad heeft inderdaad meegedeeld dat, met de inwerkingtreding van het Regionale wet 5 december 2016, n. 24 (Afrekening van de financi毛le prognosebegroting 2016-2018 en financi毛le voorzieningen), in art. 27, de toepassing van de regels met betrekking tot de regionale wet 14 juli 2009, n. 20 (Piano Casa Piemonte).
Tot de afgesproken datum, i het bouwen van interventies zogenaamd bij wijze van uitzondering, gericht op de uitbreiding of sloop en daaropvolgende reconstructie van gebouwen voor woningbouw, ambacht, productie, beheer en toerismeverblijf, zoals vereist door de regionale wetgeving zelf.
Er moet worden benadrukt dat de vorige l.r. 26/2015 heeft de vereisten gewijzigd die vereist zijn om te voldoen aan de uitbreidingsinterventies krachtens art. 3 (Uitbreiding van uitbreidingen in afwijking) met betrekking tot een- en tweegezinswoningen, waarbij de definitie van de bijbehorende technische parameters wordt gedelegeerd aan een bepaling van de regionale raad.
Het bestuur heeft in feite met resolutie nr. 8 - 2696 van 23 december 2015 (Definitie van de technische parameters die nodig zijn voor het vaststellen van de vereisten op grond van artikel 3, leden 2 en 2 bis van de regionale wet van 14 juli 2009) en neen. 20 (stroomlijning van de procedures met betrekking tot bouw en stedenbouw), de vereiste vereisten, gefinaliseerd als alternatief of al seismische verbetering of al energie verbetering van het gehele gebouw met betrekking tot de reeds bestaande situatie v贸贸r de interventie in afwijking.
Bij die gelegenheid werden ook de communiqu茅s van de gemeenteraadslid voor milieu, stadsplanning, territoriale en landschapsplanning, bergontwikkeling, bossen, parken en civiele bescherming gepubliceerd voor een nadere toelichting op de wet van 12 juli 2011, n. 106, interventies bouwen in afwijking en ook op algemene voorwaarden voor het bijeenroepen van de planning- en evaluatieconferenties bedoeld in artikel 15 en van de dienstenconferenties bedoeld in artikel 16 bis en 17 bis van de regionale wet van 5 december 1977, nr. 56 "Bescherming en gebruik van de grond", evenals voor de verzending van de bijbehorende technische documentatie.

Huisplan: inhoud van de vorige resolutie van de Regionale Raad van 23 december 2015, n. 8 - 2696

De Regionale Raad heeft daarom besloten om, in toepassing van artikel 3, lid 2 bis van het Verdrag, goed te keuren. 20/2009, i technische parameters noodzakelijk voor het doel van bepaling van de vereisten bedoeld in artikel 3, tweede lid, van dezelfde wet, waarin wordt vastgesteld dat deze parameters moeten worden toegepast en moeten worden geformuleerd binnen het bouwproject volgens de structurele of energiekenmerken in uitvoering, waarbij het gebouw wordt uitgebreid v贸贸r de interventie in afwijking.

Huisplan Piemonte 2016


Vaststellen dat voor de toepassing van artikel 3 van de L. 20/2009 la vergrotingsgedeelte het is in elk geval onderworpen aan de huidige bouwvoorschriften en aan de bouwvoorschriften in seismisch gebied, met bijzondere verwijzing naar de regels voor energie-effici毛ntie in gebouwen, het uitbreidingsgedeelte is onderworpen aan de naleving van het decreet van het ministerie van Economische Ontwikkeling van 26 juni 2015 (toepassing van de berekeningsmethoden voor energieprestatie en definitie van minimale bouwvoorschriften en vereisten).
Vaststellen dat de uitbreidingen bedoeld in lid 1 van artikel 3 van het eerste lid 20/2009, zijn toegestaan
alleen indien vergezeld van interventies gericht op het alternatief voldoen aan de volgende eisen:
de seismische verbetering, bedoeld in artikel 3, lid 2, via de evaluatie van de veiligheid van het bestaande gebouw, uit te voeren volgens de bepalingen van de huidige wetgeving inzake technische normen voor gebouwen, zelfs bij het ontbreken van specifieke vereisten, met bijzondere verwijzing naar de infrastructuur van het ministerieel besluit) 14 januari 2008 (goedkeuring van nieuwe technische normen voor gebouwen) en de bijbehorende circulaire 2 februari 2009, n. 617 C.S.LL.PP. van het Ministerie van Infrastructuur en Transport (Aanwijzingen voor de toepassing van de 芦Nieuwe Regels
bouwtechnieken "waarnaar verwezen wordt in het ministerieel besluit van 14 januari 2008);
de energie verbetering als bedoeld in artikel 3, lid 2, begrepen als de uitvoering van interventies op het gebouw of op de technische systemen van het reeds bestaande gebouw, die de verbetering van de parameter EPgl nren te berekenen volgens de energieklasse toegeschreven aan de bouw van vertrek, in overeenstemming met het decreet van 26 juni 2015 van de minister van Economische Ontwikkeling in overeenstemming met de ministers van Milieu en de Bescherming van Land en Zee, Infrastructuur en Transport en voor vereenvoudiging en openbaar bestuur (aanpassing van het decreet van de minister van Economische Ontwikkeling, 26 juni 2009 - nationale richtlijnen voor de energiecertificering van gebouwen).

Pemonte huisvloer verlenging 2016


Om vast te stellen dat dewereldwijde energieprestatie-index niet-hernieuwbaar Het oorspronkelijke bouwcertificaat is afgeleid van het energieprestatiecertificaat waarnaar in voornoemd besluit wordt verwezen, dat bij de implementatie ervan de interventies voor energie-verbetering niet mag leiden tot een toename van de uitstoot van deeltjes op lokaal niveau, de vervulling van de vereisten wordt getoond in het project bij de aanvraag voor de kwalificatie door middel van de bijbehorende technische documenten; in het bijzonder wordt energieverbetering aangetoond in het rapport bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het wetsdecreet van 19 augustus 2005 nr. 192 (Implementatie van Richtlijn 2002/91 / EG betreffende de energieprestaties van gebouwen).Video: