Geen condominium-documenten van de vertrekkende beheerder te bezorgen

De condominium beheerder ingetrokken door de vergadering, of in ieder geval vervangen, heeft de verplichting om de documenten met betrekking tot het condominium aan zijn opvolger over te dragen.

Geen condominium-documenten van de vertrekkende beheerder te bezorgen

Levering van condominium-documenten

Levering van documenten

Dat spreekt vanzelf de beheerder die de documentatie met betrekking tot condominiumbeheer niet levert en ondanks herhaalde herinneringen, word je door de rechter gedwongen.
Naast die redenen van gezond verstand zijn er ook en vooral wettelijke redenen.
Ten eerste, zoals het Hof van Florence onlangs heeft uitgelegd (order van 1 augustus 2014, maar zie ook bijvoorbeeld de Rekenkamer van Messina, 13 maart 2013) is er het feit dat de relatie tussen de beheerder en het gebouw wordt omgeven door vreedzame jurisprudentie in de mandaatovereenkomst; daarom wordt artikel 1713 rechtstreeks toegepast (de verwijzing naar artikel 1723 in de tekst van de zin is zeker een verkeerde afdruk) waarvoor de agent moet de rekening teruggeven aan de opdrachtgever van zijn werk en hem alles terugbetalen wat hij heeft ontvangen als gevolg van het mandaat; tussen alles wat hij ontving vanwege het mandaat er is zeker ook de documentatie (zie ook Court of Rome, 25 januari 2007, n.10818).
Bovendien, de specifieke condominium regelgeving, waarin de jurisprudentie is opgenomen, voorziet nu duidelijk in deart.1129, co.8 c.c., welke bij beëindiging van de benoeming, is de directeur verplicht om alle documentatie in zijn bezit met betrekking tot het condominium en aan individuele condominiums over te dragen en dringende activiteiten uit te voeren om te vermijden dat de gemeenschappelijke belangen worden geschaad.
Het is duidelijk dat dateert de verschillende plichten vallen op het condominium, deze omissie stelt hem bloot aan verschillende risico's, die zeker onder de notie van vallen periculum in blackberry, dat wil zeggen, van gevaar tijdens de duur van een gewoon proces; dit is de reden waarom we het rechtvaardigen gebruik van de urgentieprocedure overeenkomstig art. 700 c.p.c., waarbij de voorwaarden voor het verlenen van de bepaling juist de fumus boni iuris, dus het uiterlijk van de rede, evenals de periculum in blackberry (zie onder meer Tribina Messina 13 maart 2013 en Salerno Law Court 3 oktober 2006).
Dit werd uitgelegd, omdat zowel van de mislukking als van de vertraagde levering aan de nieuwe beheerder van de documenten betreffende het vorige condominiumbeheer zou onherstelbare schade aan het condominium ontstaan, bestaande uit de onmogelijkheid om een ​​waarheidsgetrouw en volledig budget op te stellen, de vorming van de verklaring, de correcte verdeling van de kosten, tijdige inning van bijdragen nog in hypothese die door flatgebouwen verschuldigd zijn, verificatie van het daadwerkelijk bestaan ​​van schulden aan derden, opzettelijk overleg door de aandeelhoudersvergadering, van nuttig beheer van gemeenschappelijke goederen en diensten (Trib. Messina 13 maart 2013).

Procedurele actie voor levering en bevoegdheden van de beheerder

Levering van condominium-documenten

Vanuit een technisch-procedureel oogpunt een alternatief rechtsmiddel tegen het voorzorgsbesluit op grond van art. 700 c.p.c. het kan zijn het bevel, sinds de kunst. 633 c.p.c. het voorziet in de toepasbaarheid ervan ook voor gevallen van verplichting om een ​​bepaald mobiel ding af te leveren. Dit echter alleen als schriftelijk bewijs wordt geleverd door de wet.
Het weglaten van de bezorging stelt de voormalige beheerder bloot aan de verantwoordelijkheid voor eventuele schade dat zou moeten voorkomen (zie onder veel rechtbank van Rome 25 januari 2007, nr. 10188), maar zou ook kunnen ontmaskeren, althans in middellange, de beheerder die de leiding heeft die op geen enkele manier is geactiveerd om de documentatie te herstellen; deze aanklacht vloeit voort uit de verplichting van de due diligence van de agent en is niettemin een voorwaarde voor de juiste uitvoering van alle specifieke verplichtingen die de wet hem oplegt; in het algemeen, omdat er uiteraard geen behoorlijke administratie kan zijn zonder de kennis en het bezit van de kaarten; in het bijzonder dan met betrekking tot de documentatie, aangezien specifieke regels het bewaren van documentatie vereisen, in feite (artikel 1130, lid 1, nr. 8), en de uitvoering van belastingverplichtingen (artikel 1130, par. 1, nr. 4).
De directeur kan op eigen initiatief verder gaan en daarom zonder de passage van de Vergadering voor de gerechtelijke actie; dat is waarom de actieve legitimering van het proces, verleend door de kunst. 1130 c.c. voor de uitvoering van de daarin omschreven taken - uitvoering van de besluiten van de vergadering, zorg voor de naleving van de condominium regelgeving, het beheer van dingen, van de faciliteiten, van de gemeenschappelijke diensten, behoud en onderhoud van hen, regelgeving voor het gebruik ervan en het verzamelen van bijdragen - het omvat de prioriteit en onmisbare voor de voltooiing van de individuele managementmomenten, inclusief het herstel van de documentatie met betrekking tot het vorige management (Cassatie nr. 13504/99 en Trib. Messina 13/03/2013).
Dit wordt nu ook bevestigd door de nieuwe versie van de kunst. 1131, c.c., waarvoor binnen de grenzen van de attributies vastgesteld door artikel 1130... de beheerder heeft de vertegenwoordiging van de deelnemers en kan actie ondernemen tegen zowel de eigenaren als derden... Als de citatie of bepaling een inhoud heeft die de bevoegdheden van de beheerder te boven gaat, hij is verplicht de condominiumvergadering onverwijld te informeren.
Het is nuttig om te onthouden dat de preventieve gerechtelijke actie voor het herstel van condominiumdocumentatie niet onderworpen is aan de verplichte bemiddelingspoging (zie artikel 5 van Wetsdecreet nr. 28/2010).Video: Calling All Cars: Cop Killer / Murder Throat Cut / Drive 'Em Off the Dock