Het huisplan in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta bevindt de Piano Casa zich in L. R. n. 24/2019 en latere wijzigingen, die ecologische duurzaamheid en uitbreidingen combineert, zonder een tijdslimiet.

Het huisplan in Valle d'Aosta

Het huisplan in Valle d'Aosta

huizen in Valle d'Aosta

Ook de Valle d'Aosta heeft zijn zogenaamde House Plan; we verwijzen hier naar die regels die gericht zijn op het implementeren van de verbintenis die de Gewesten veronderstelden Intesa dicht bij de staat, de regio's en de lokale autonomie. il 1 april 2009 en gepubliceerd in het staatsblad n. 98 van 29 april 2009.
Deze overeenkomst verbond de regio's met name om regels goed te keuren voor het reguleren van bouwinterventies gericht op het verbeteren van de architecturale en / of energiekwaliteit van woongebouwen met een toenemen van volume beperkt (dat wil zeggen, met limieten 20% van het bestaande volume van eengezinswoningen of in elk geval van een volume van niet meer dan 1000 kubieke meter, voor een totale maximale toename van 200 kubieke meter, onverminderd verschillende regionale bepalingen die verdere vormen van volumetrische prikkel kunnen bevorderen); evenals regels gericht op het reguleren van buitengewone bouwinterventies van sloop en wederopbouw (met uitbreiding voor woongebouwen binnen de limiet van 35% van het bestaande volume, met als doel 'verbetering van de architectonische kwaliteit, energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energiebronnen en volgens criteria van ecologische duurzaamheid, onverminderd de autonomie regionale wetgeving met verwijzing naar andere soorten interventies).
Voor de uitvoering van deze bouwinterventies zijn de gewesten ten slotte toegewijd aan het invoeren van vereenvoudigde en snelle formulieren in overeenstemming met de principes van stedenbouw en bouwwetgeving en gemeentelijke planning. Ze waren van de reikwijdte van de regelgevende normen uitgesloten onrechtmatige gebouwen of gelegen in historische centra of in gebieden met een absoluut onvermogen.
Regionale wetten zouden deze interventies verder kunnen uitsluiten of beperken met bijzondere aandacht voor cultureel erfgoed en voor gebieden van milieu- en landschapswaarde, evenals de gebieden waarop dezelfde interventies worden bevorderd met passende prikkels en prijzen die zijn gericht op de herontwikkeling van gedegradeerde stedelijke gebieden.
Deze regels zouden een tijdslimiet hebben, tenzij de afzonderlijke regio's andere schattingen hadden.
Dus de Valle d'Aosta hij voerde dat engagement met de Regionale wet n. 24 van 2009, meerdere malen gewijzigd in de tijd (de meest relevante wijzigingen in de wet zijn, wat ons betreft, aangebracht door de LR n. 18/2011).
Laten we naar de meest opvallende aspecten kijken, altijd aandacht schenkend aan de regels die betrekking hebben op huizen, dus op gebouwen a woonbestemming.
We houden ook in gedachten dat de wet samen moet worden gelezen door andere regels, die altijd gericht zijn op het reguleren van de huisvestingsproblematiek, inclusief de LR n. 3/2013 en de LR n. 11/1998.
Kort gezegd voorziet de regelgevingshandeling in bepaalde voorwaarden en limieten, zoals we zullen zien, in volume, ondanks de wetgeving, waardoor het geheel wordt verankerd in overeenstemming met bepaalde milieuduurzaamheidseisen.
Laten we nu eens beter kijken naar de regels uiteengezet in de L. n. 24/2009, altijd het advies van een expert aanbevelen voor het oplossen van specifieke gevallen.

Huisplan Valle d'Aosta: toepassingsgebied

Huis in Valled'Aosta

Door uitdrukkelijke bepaling (art.1, co.2), hebben de voorschriften slechts betrekking op een deel van de gebouwen; afhankelijk van de bestemmingen van gebruik en met verdere beperkingen, daarom beginnend bij de distributie uitgevoerd doorart. 73, co.2, L. R. n. 11/1998 (Stedenbouwkundige en territoriale ruimtelijke ordening van Valle d'Aosta).
Daarom wordt gespecificeerd dat de regels toepassen a: gebouwen met bestemmingen voor land- en bosbouw-pastoraal gebruik en activiteiten, maar beperkt tot voormalige landelijke gebouwen die niet bijdragen tot het oorspronkelijke gebruik; naar gebouwen met bestemming tot tijdelijk verblijf gekoppeld aan agro-silvo-pastorale activiteiten; met bestemming tot permanent of hoofdverblijf; naar bestemming voor tijdelijk verblijf; met bestemming voor ambachtelijk of industrieel gebruik en productieve activiteiten van voornamelijk lokaal belang; behalve die voor industrieel gebruik; met bestemming voor gebruik en commerciële activiteiten, voornamelijk van plaatselijk belang; met bestemming voor toeristische en accommodatiegebruik en activiteiten, behalve de oefeningen voor de administratie van levensmiddelen en dranken als bedoeld in regionale wetgeving 3 januari 2006, n. 1 (Discipline van activiteiten voor de administratie van voedingsmiddelen en dranken regionale wet 10 juli 1996, n. 13) en De bestaande hotelbedrijven, zoals gedefinieerd doorArtikel 2, leden 3 en 4, van de I.r. 33/1984en de bestaande pensionoefeningen, zoals gedefinieerd door aArtikel 14 van I.r. 11/1996, van wie de extensies worden beheerdart. 90-bis van Regionale wet n. 11/1998.
Het beoogde gebruik van de ruimte als gevolg van de uitbreiding is dat van de ruimte die door de interventie wordt beïnvloed. De regels met betrekking tot de verandering in het beoogde gebruik, zoals bedoeld inart. 74, L. R. n. 11/1998.
De norm van het huisplan maakt uitdrukkelijk de wijziging mogelijk van het beoogde gebruik van de vastgoedeenheid waarop de interventie betrekking heeft, met betrekking tot het beoogde gebruik voorzien door de PRG.
De norm maakt het mogelijk (in afwijking van de algemene regels waarnaar wordt verwezen)art. 74, co.4, LR 11/1998, waarvoor De eigenschappen, of delen daarvan, die in feite worden gebruikt voor andere doeleinden dan die toegestaan ​​door de PRG of PTP in het betreffende gebied of de betreffende eigenschap, en die de uitgesloten bestemming blijven, kunnen alleen worden onderworpen aan gewoon en buitengewoon onderhoud of statische consolidatie.) ook interventies op gebouwen bestemd voor gebruik die niet zijn voorzien door de PRG, op voorwaarde dat het beoogde gebruik wordt gewijzigd in overeenstemming met de beoogde bestemmingen voor het gebied.
Deze interventies zijn onderworpen aan autorisatie.

Interventies en uitbreidingen

All 'art. 2, gerechtigd Interventies op het gebouwenpatrimonium, daarom het is toegestaan, de uitbreiding of de realisatie van vastgoedeenheden door de uitvoering van nieuwe volumes en oppervlakken, niettegenstaande de stedenbouwkundige instrumenten en de bouwvoorschriften; dit echter op voorwaarde dat ze gegarandeerd zijn bestaande energie- en sanitatieprestaties, evenals de ecologische duurzaamheid Property.
De totale toename, die zelfs met verschillende interventies kan worden bereikt, mag niet hoger zijn dan 20% van het volume dat bestond op het moment van de eerste interventie.
De naleving van de regels op stabiliteit van gebouwen, van andere technische voorschriften en van de distazna tussen gebouwen en kan worden gerealiseerd door een nieuwbouw in uitbreiding met betrekking tot het bestaande volume.
Dit alles is echter alleen van toepassing op de vastgoedeenheden die de kwalificerende titel hebben behaald door 31 december 2008.
Als de woning door de PRG is geclassificeerd als prestigieus interventies zijn alleen toegestaan ​​als ze hebben geen invloed op het algehele oorspronkelijke type... en met de positieve mening van de bevoegde regionale structuren over cultureel erfgoed en landschapsbescherming.
De hoogtes kunnen tot 15 centimeter worden verkleind minder elk minimale hoogtes verwezen naarart. 95, co.1, LR n. 11/1998.

Integrale sloop en reconstructie

Huis en bergen in Valle d'Aosta

De volgende art.3, gerechtigd Interventies voor de milieu- en stedelijke herontwikkeling van gebouwen erkent niet alleen de planningsinstrumenten en bouwvoorschriften, maar ook het totaal sloop en wederopbouw van gebouwen met uitbreiding tot 35% meer dan het bestaande volume; dit, op voorwaarde dat ze worden gerespecteerd criteria en technieken voor duurzame bouw, alternatieve en hernieuwbare energiebronnen of maatregelen om energie of watervoorraden te besparen; het moeten ook gebouwen zijn die eerder zijn gebouwd 31 december 1989.
All 'art. 4 de mogelijkheid van uitbreiding stijgt naar 45% als het initiatieven zijn met een uitgebreid territorium, zoals i Gedetailleerde stedelijke plannen (PUD) van privaat of publiek initiatief (v. Artikelen. 49 en 50, L. n. 11/1998) en i Geïntegreerde programma's, overeenkomsten en overleg voor de herontwikkeling van het grondgebied (V. art. 51, L. R. n. 11/1998).

uitsluitingen

Het levert dan de kunst. 6 dat de interventies ook zijn toegestaan:
a) in gebieden die onderhevig zijn aan oncreatieve beperkingen zoals aangegeven in titel V, Hoofdstuk I, van de I.r. 11/1998;
b) in gebieden die aandringen op nationale of regionale parken of in beschermde natuurgebieden;
c) in de andere gebieden waarvoor beperkingen gelden, na het uitbrengen van de adviezen, machtigingen of toestemmingen, hoe ook genaamd, door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de bovengenoemde beperkingen.
in eerbied echter de relatieve discipline.
Verder altijd volgens deart. 6 vermeld, de interventies niet in elk geval zijn ze toegestaan: op onroerende goedereneenheden, zelfs gedeeltelijk ongeoorloofd, behalve degenen die de bouwvergunning in amnestie verkregen hebben, evenals die zich voordoen in gebieden die eigendom zijn van de overheid of die bestemd zijn voor openbaar gebruik of onbetwistbaar zijn verklaard door wet, vonnis of bestuurlijk bevel; op de onroerend goed-eenheden object van kennisgeving van de verklaring van cultureel belang, overeenkomstig D.Lgs. N. 42/2004 (Code van cultureel erfgoed en landschap); op vastgoedeenheden geclassificeerd door algemene planningsinstrumenten als een monument of document, evenals, beperkt tot de interventies bedoeld in artikel 3, op de geclassificeerde vastgoedeenheden van waarde; op de vastgoedeenheden gelegen in de territoriale zones van type A (zones A zijn de delen van het gemeentelijk grondgebied gevormd door de agglomeraties die van historisch, artistiek, documentair of ecologisch belang zijn en door de relatieve complementaire of integrerende elementen"(art. 22, co.1, lett. a, L.R. n. 11/1998), bij gebrek aan classificatie van gebouwen (verwezen naarart. 52, L. R. n. 11/1998).
Verder voor cultureel erfgoed dat ze het werk zijn van een auteur die niet langer 'leeft' en waarvan de uitvoering dateert van meer dan vijftig jaar, indien mobiel, of meer dan zeventig jaar, als onroerend goed (V. art. 12, CO.1, D.Lgs. N. 42/2004) waarvoor de verificatie van cultureel belang wordt overwogen, kan de kwalificatie pas worden verleend nadat een dergelijke verificatie is uitgevoerd.
In de gebieden E ("en gedeelten van het gemeentelijk grondgebied die geheel ongemensed of zwak gebouwd zijn, bestemd zijn voor agro-silvo-pastoraal gebruik en ander compatibel gebruik... gedefinieerd door de bepaling van de regionale junta (v. art. 22, L.R. 11/1998) genoemde interventies Artikelen 2, 3 en 4 zijn alleen toegestaan ​​voor vastgoedeenheden bedoeld voor gebruik in bestemmingen voor land- en bosbouw-pastoraal gebruik en activiteiten, tijdelijk verblijf gekoppeld aan agro-bosbouw-pastorale activiteiten, permanent of hoofdverblijf (V. art. 73, co. 2, lett. d), LR n. 11/1998); tijdelijke huisvesting, maar zonder de interventie gaat het om extra verstedelijkingstarieven voor het openbaar lichaam.
Bovendien, in het geval van vastgoedeenheden die worden gebruikt als geleidingshuizen die landbouwbedrijven bedienen, moet de uitbreiding in elk geval zorgen voor naleving van bouwnormen en parameters voor de dimensionering van landelijke gebouwen en bijgebouwen die door de regionale raad zijn vastgesteld overeenkomstig ' Artikel 22, lid 2, letter e), van de I.r. 11/1998.
Ten slotte overschrijden de in de artikelen 2 en 3 genoemde maatregelen met betrekking tot gebouwen in de bufferzones langs de weg ook de vastgestelde limieten (van Artikelen 39 en 40, LR 11/1998), op voorwaarde dat de reeds bestaande afstand tot de weg en de minimale afstanden tussen de gebouwen worden gerespecteerd.

Bevoegdheden en verplichtingen van de gemeenten

Bewoond centrum in Valle d'Aosta

Gemeenten kunnen verdere constructieve vereisten hebben die zijn gericht op specifieke gevallen om de respecteren van technische sectorconflicten en architectonische harmonisatie met de bestaande landschapscontext en bouwhistorie.
De betaling van de subsidie ​​voor de concessie (zie art. 64, LR n. 11/1998), voor de ingevolge de artikelen 2, 3 en 4 uitgevoerde ingrepen wordt deze uitsluitend berekend op basis van het groter volume of gerealiseerd areaal, volgens de tarieven die in elke gemeente zijn goedgekeurd en van kracht.
Terwijl, voor interventies die worden uitgevoerd krachtens de Artikelen 3 en 4de bijdrage wordt verminderd met 50 procent in het geval van een vaste of hoofdverblijfplaats.
Tot slot vereist de wet dat gemeenten zich houden aan de naleving van stedenbouwkundige normen bij de verificatie die wordt vereist door planningsinstrumenten.
De gemeenten stellen procedures vast voor het controleren van de correspondentie van het project en de lopende of voltooide werkzaamheden zoals vermeld in de technische documentatie bij de aanvraag voor een vergunning, betreffende het bestaan ​​van de voorwaarden inArtikel 2, leden 1 en 4, in overeenstemming met de volgende criteria:
a) de controle wordt uitgevoerd tijdens de bouw en in elk geval binnen twaalf maanden na de mededeling van het einde van de werken of, bij gebrek aan een dergelijke mededeling, binnen twaalf maanden na voltooiing van de werken die in de kwalificatie worden vermeld;
b) de controle, die ook steekproefsgewijs wordt uitgevoerd, moet betrekking hebben op ten minste 20 procent van de bouwwerkzaamheden die in uitvoering zijn of in aanbouw zijn.
Ten slotte vertrouwt de wet de definitie toe van:
a) de criteria, parameters en voorwaarden die bepalend zijn voor de verbetering van de bouwkwaliteit, energie-efficiëntie, milieuduurzaamheid en het gebruik van alternatieve en hernieuwbare energiebronnen, met betrekking tot de interventies waarnaar wordt verwezen in Artikelen 3 en 4;
abis) de criteria voor de uitvoering van de interventies als bedoeld inArtikel 4.
b) vereenvoudigingsmaatregelen voor het verkrijgen van kwalificerende licenties die onder meer bestaan ​​in de definitie van gestandaardiseerde procedures en formulieren;
c) verdere verlagingen en vrijstellingen van de bijdrage bedoeld inArtikel 64 van de L. 11/1998, in het geval van de interventies waarnaar wordt verwezen in Artikelen 3 en 4 die veel gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen of duurzame bouwtechnieken of leiden tot een aanzienlijke verbetering van de ecologische duurzaamheid van het gebouw;
d) de toepassingsmethoden voor de identificatie van het bestaande volume als bedoeld in Artikelen 2, 3 en 4.
dbis) de kenmerken van voormalige landelijke gebouwen die niet bijdragen tot het oorspronkelijke gebruik.
Ze worden dus, voor zover strikt betrokken bij het hier besproken onderwerp, gevolgd, de Informatienota Val d'Aosta prot. 10154, n. 16090, de resoluties van de junta inclusief de n. 3753/2009, de n. 635/2010, de n. 634 van 2010, de n. 514/2012, de n. 1847/2014, waarnaar wordt verwezen voor de praktische toepassing van de regels.Video: Parkimpressie van Heelderpeel