Gefluoreerde gassen, registers, training

Registratie in het register onder D.P.R. 27 januari 2019 is nodig om de certificaten en certificaten te hebben voor diegenen die werken met warmtepompgassen.

Gefluoreerde gassen, registers, training

in Staatscourant nummer 93 van 20/04/2012 Het werd gepubliceerd op presidentieel decreet 27 januari 2012, n. 43, wat zorgt voor een Nationaal telematisch register van gecertificeerde personen en bedrijven die activiteiten uitvoeren om de verliezen en terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen te controleren van: koelsystemen, airconditioners, warmtepompen, brandbestrijdingssystemenof. Registratie bij het register is noodzakelijk om certificaten en certificaten te verkrijgen voor werking op warmtepompen.

pompe di calore

De geregistreerde technici zullen in staat zijn om: decertificaat afgegeven door een attesteringsorgaan, na deel te hebben genomen aan een opleidingscursus; de certificaat afgegeven door een certificatie-instelling, na een theoretisch en praktisch examen te hebben afgelegd, op basis van de minimumvereisten met betrekking tot de vaardigheden en kennis zoals voorzien in de EG-verordening n. 303/2008.
Het certificaat heeft er een duur van 10 jaar, waarna de certificatie-instelling het verzoek van de belanghebbende zal hernieuwen.
De bedrijven kunnen de bovengenoemde activiteiten uitvoeren als ze beschikken over het relevante certificaat dat is uitgegeven door een certificatie-instelling: dit certificaat wordt aan het bedrijf verstrekt als de laatste, door middel van de voorbereiding van een kwaliteitsplan (UNI / ISO 10005), in in staat om dat te bewijzen heeft gecertificeerd personeel in dienst, voor activiteiten die certificering vereisen, voldoende om het geplande volume aan activiteiten te dekken en het personeel dat werkzaam is in de activiteiten waarvoor certificering is vereist, beschikken over de instrumenten en procedures die nodig zijn om ze uit te voeren.
Personen (technici), door een verzoek in te dienen bij de lokale CCIAA - samen met de aanvraag voor registratie in het register en het bijvoegen van een vervangende verklaring die een beroepservaring van ten minste 2 jaar in de activiteit bevestigt - kunnen om een Voorlopig certificaat, binnen 6 maanden na de afgifte waarvan zij de definitieve moeten verkrijgen, na onderzoek.
Bedrijven kunnen ook in het bezit komen van een voorlopig certificaat door een verzoek in te dienen bij de CCIAA van referentie, samen met de registratieaanvraag in het register en een substitutieverklaring te voegen waarin degebruik van personeel met een voorlopig certificaat of definitief; binnen 6 maanden na de afgifte van het voorlopige certificaat zullen zij de definitieve moeten verkrijgen.

Apparatuur en trainingsregisters

Het zal ook worden vastgesteld Apparatuurregister overeenkomstig art. 2 van de EG-verordening n. 1516/2007, verplicht voor exploitanten van vaste koel-, klimaatregelings- en warmtepomptoepassingen, evenals vaste brandbeveiligingssystemen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

split

Per 31 mei van elk jaar, vanaf het jaar volgend op de inwerkingtreding van de D.P.R. in kwestie moeten de bovengenoemde exploitanten zich via ISPRA (hoger Instituut voor milieubescherming en onderzoek) bij het ministerie van verklaring over de hoeveelheid atmosferische emissies van gefluoreerde gassen van het voorgaande jaar, op basis van de gegevens in het apparaatregister. Het elektronische formaat van dit register en van de verklaring zal ook op de website van het ministerie worden gepubliceerd.
Wat opleiding betreft, kunnen technici die aan warmtepompen willen werken contact opnemen met de attestinstellingen o aan de trainingscentra voor het bijwonen van de betreffende cursus, zoals beschreven in de EG-verordening n. 303/2008.
Zodra de cursus is voltooid, zullen deze centra de namen van de personen die het certificaat hebben verkregen doorsturen naar de certificatie- en beoordelingsinstanties die ze eerder hebben gecertificeerd.
Dan is het de taak van de certificatie- en evaluatie-instanties om de examens uit te voeren en om langs elektronische weg de informatie in de specifieke delen van het register met betrekking tot personen en bedrijven die het relevante certificaat hebben verkregen, de verlenging van certificeringen, de opschorting of intrekking van certificaten op basis van de daarin vastgestelde voorwaarden.
Natuurlijk zullen we moeten wachten tot het ministerie de verschillende circulaire circulaires en dat de institutionele structuren zich aanpassen, zodat alle technici en bedrijven zich kunnen voorbereiden en documenteren om klaar te zijn voor de benoeming.Video: