De richtlijnen van ENEA voor de condominium bonus 2019

Publiceerde de ENEA-gids voor de herontwikkeling van energie van flatgebouwen met een aftrek van 70% en 75%. Verzenden van de documentatie is mogelijk vanaf 15 september

De richtlijnen van ENEA voor de condominium bonus 2019

Stukken appartementen en energiereductie

Gids Enea ecobonus flatgebouwen

We weten allemaal hoe de onze is stedelijk erfgoed, gebouwd tussen de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, vereist naast uitgebreid zijn een doorslaggevend herstel en herontwikkeling van energie.
Sinds enkele jaren proberen overheden aan deze behoeften tegemoet te komen door middel van belastingprikkels die particuliere initiatieven aanmoedigen.
De gebieden die profiteren van deze initiatieven zijn gevarieerd: de besparing van landgebruik, steun voor de vastgoedmarkt en bouwbedrijven, energiebesparing, de zakken van burgers enz.
De soorten subsidies zijn in essentie twee: de aftrekken op 50% voor de herstelinterventies en de aftrekken op 65% voor de energiereductie.
Voor 2017 twee belangrijk nieuws op het gebied van inhoudingen voor energiereductie in condos, wat ons betreft: een temporele voorspelling die veel uitgebreider is dan de vorige, dat wil zeggen niet meer dan één jaar, maar vijf; in feite zijn de gemaakte kosten vanaf 1 januari aftrekbaar 2017 vanaf 31 december 2021. Bovendien zijn in sommige gevallen de inhoudingen verhoogd tot 70% en al 75%.
In het bijzonder werden deze laatste geïntroduceerd met de begrotingswet voor 2017, dat wil zeggen met de kunst. 1, co.2, letter A van Wet 232/2016, die is gewijzigd in art. 14, D.L. 63/2013.

Energieherkwalificaties: aftrek van 70% en 75%

Wat betreft appartementen, de 70% en 75% aftrek is toegevoegd aan de reeds bestaande 65% aftrek dit jaar. termen.
Vanaf dit jaar en tot 2021 hebben we daarom de mogelijkheid om het bedrag af te trekken 70% van de kosten voor de herwaardering van de energie van de gemeenschappelijke delen van de flatgebouwen, op voorwaarde dat ze betrekking hebben op deomhulsel van het gebouw met een incidentie hoger dan 25% van het bruto verspreidingsoppervlak van het gebouw.
Terwijl de aftrek stijgt tot de 75% voor interventies gericht op het verbeteren van de energieprestaties in de winter en de zomer en het bereiken van ten minste de gemiddelde kwaliteit volgens ministerieel besluit van het ministerie van Economische Ontwikkeling van 26 juni 2015; besluit

Aanpassing van het decreet van de minister van Economische Ontwikkeling, 26 juni 2009 - Nationale richtlijnen voor de energiecertificering van gebouwen D.M. 2015/06/26..

We herhalen dat de betreffende facilitatie alleen mogelijk is voor i condos.

Giuda ENEA energie herontwikkeling condominiums op 70% en 75%

Inhoudingen voor energiereductie

ENEA heeft de gids (bijgewerkt tot 10 juli) 2017 voor inhoudingen tot 70% en 75% in appartementen.
Vanzelfsprekend verwijzen we naar de volledige lezing van de gids (en van de volledige site gewijd aan de betreffende afleiding en de relatieve regels), terwijl we hier een korte samenvatting rapporteren.
De gids begint met de premisse dat ze kunnen profiteren van de aftrek:

• degenen die de kosten voor de herontwikkeling van energie ondersteunen;
• de rechthebbenden op de vastgoedeenheden die het gebouw vormen met de betaling van de verwachte belastingen; ENEA Vademecum trekt 70% en 75% in.

Bovendien wordt eraan herinnerd dat alle belastingbetalers, in plaats van aftrek, kunnen kiezen voor de cessie van kredietwaardigheid.
De inhoudingen moeten worden berekend op basis van een totaalbedrag aan uitgaven van maximaal € 40.000 voor elke vastgoedeenheid.
De woning moet op verzoek van de aftrek resulteren bestaand (moet met andere woorden worden gestapeld of met een registratieverzoek in uitvoering) en moet zijn uitgerust met een verwarmingssysteem (zoals gedefinieerd in wetgevend decreet 192/05, het decreet tot uitvoering van Richtlijn 2002/91 betreffende energie-efficiëntie in 'gebouw.

70% en 75% aftrek, specifieke technische vereisten voor interventies

Energie-upgrades 70 en 75

Het Vademecum geeft i aan technische vereisten specifiek van de interventie, namelijk: het moet worden aangepakt gemeenschappelijke delen (op grond van artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek) die de

verwarmd volume naar buiten en / of onverwarmde ruimtes en / of het END Vademecum vermalen 70% en 75% inhoudingen

en moet meer dan 25% van het verspreidende oppervlak bedekken; de interventie moet een vervanging of een wijziging van wat al bestaat, en daarom niet als resultaat leiden

nieuwe realisatie in de uitbreiding Vademecum ENEA inhoudingen 70% en 75%

het kan alleen onderdelen betreffen met waarden van thermische transmittanties (U) die hoger zijn dan de aangegeven

in tabel 2 van bijlage B tot D.M. 11 maart 2008 zoals gewijzigd door de D.M. 26 januari 2010. ENEA Vademecum-aftrek 70% en 75%

De interventie kan ook betrekking hebben op, als de werken samen worden uitgevoerd, de vervanging van armaturen en de installatie van zonneschermen op voorwaarde dat ze zijn opgenomen in het technisch rapport en geplaatst op dezelfde externe structuren waarop de interventie wordt uitgevoerd
Voor zonwering verwijst de gids dan naar de indicaties in het Vademecum gewijd aan zonwering, die moeten worden gerespecteerd.
Ten slotte, voor interventies met een aftrek van 75% (met verwijzing naar tabellen 3 en 4 van het "richtlijnendecreet"), bepaalt de gids dat de bouwschil, stroomopwaarts van de interventie, een lage kwaliteit moet hebben, zowel in voorwaarden voor energieprestaties in de winter in de zomer, en daarnaast moeten nationale en lokale wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en energie-efficiëntie worden gerespecteerd.

Documentatie om te verzenden en te bewaren

De documentatie van sturen volgens de gids is:
- technische fiche geschreven door een gekwalificeerde technicus;
- beschrijvende kaart interventie.
Deze documenten moeten worden verzonden (behalve in speciale gevallen) binnen 90 dagen vanaf het einde van de werken, online via de website die elk jaar door ENEA wordt opgericht.
Verder is er documentatie van besparen, dat is in de eerste plaats hetbeëdigde verklaring geschreven door een gekwalificeerde technicus.

Condominium en ecobonus


De gids geeft alles aan de verklaringen die de assignatie moet geven, dat wil zeggen samengevat:
- de verklaring dat de interventie een deelflats betreft en dat deze meer dan 25% van het verspreidende oppervlak van het gebouw bedraagt;
- de waarden van de thermische transmittanties van de oude structurele elementen;
- de waarden van de thermische transmittanties van de nieuwe structurele elementen;
- verificatie dat de transmissiewaarden van de nieuwe structurele elementen voldoen aan de limieten in tabel 2, D.M. 26 januari 2010;
- de gtot-waarden in het geval dat zonneschermen zijn geïnstalleerd; voor interventies van type b), met verwijzing naar de tabellen 3 en 4 van de richtlijnen decreet;
- de verklaring dat de envelop van het hele gebouw, voor de winterprestaties en de zomerprestaties, van lage kwaliteit is vóór de interventies en dat deze als resultaat van deze laatste op zijn minst de gemiddelde kwaliteit heeft behaald voor beide uitvoeringen.

Online documentatie verzenden voor ecobonus-appartementen


De verklaring moet ook de verklaring bevatten dat de operaties in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving inzake veiligheid en energie-efficiëntie.
de andere documenten worden bewaard zijn:
- kopie van de certificaten van energieprestaties (APE) van het hele gebouw;
- een kopie van de energieprestatiecertificaten (APE's) van elke afzonderlijke gebouweenheid;
- kopie van de nodige technische rapporten (overeenkomstig artikel 8, lid 1, wetsdecreet 192/2005);
- origineel van de bijlagen verzonden bij ENEA naar behoren ondertekend); technische fiches van materialen en componenten.
Verder moeten ook de volgende documenten bewaard worden:
• facturen betaling van onkosten;
• resolutie (condomniale) voor de goedkeuring van de uitvoering van de werken en de millesimale tabel van de verdeling van de uitgaven;
• ontvangst van de overdracht bank of post met duidelijke vermelding van de verwijzing naar de financiële wet van 2007, het nummer en de datum van de factuur, de gegevens van de persoon die de aftrek aanvraagt ​​(met belastingcode) en de gegevens van de begunstigde van de bankoverschrijving (met btw-nummer of code) tax);
• ontvangstbewijs verzending naar ENEA (CPID-code); in het geval van postbezorging, ontvangst van aangetekende brief.
Op de ENEA-website staat ook vermeld dat dit mogelijk is sturen de documentatie (vanaf dezelfde site) vanaf 15 september 2017.Video: