Het Casa Abruzzo-plan werd verlengd tot 31 december 2019

De deadline voor het indienen van aanvragen voor uitbreiding of sloop en reconstructie van bestaande gebouwen werd verlengd tot 31 december 2019.

Het Casa Abruzzo-plan werd verlengd tot 31 december 2019

Casa Abruzzo Plan: verlenging tot 31 december 2017

Hoewel de talrijke uitbreidingen van het Casa Plan in Abruzzo een einde lijken te zijn gekomen, met de Regionale Stabiliteitswet 2017, de deadline voor het indienen van de aanvragen is sinds 31 december 2016 weggevallen 31 december 2017.
De extensie bevindt zich in de Wetgevingsresolutie n. 85/3 van 22.12.2016 Verlenging van de termijnen in de wetgeving, gezondheidsbepalingen en verdere dringende bepalingen; om precies te zijn, in artikel 1, paragraaf 1 rapporteren we: In paragraaf 4 van artikel 11 van de regionale wet van 19 augustus 2009, n. 16 (Regionale interventie ter ondersteuning van de bouwsector) de woorden "31 december 2016" worden vervangen door: "31 december 2017".

Planverlenging Abruzzo House


Kortom, een interventie die in extremis wijst op een constante herlancering van de bouwnijverheid, gebruikmakend van het bestaande bouwpatrimonium, zonder verdere exploitatie van het grondgebied.
Maar laten we eens kijken wat de Regionale Wet n.16 / 2009 bepaalt, ongeacht de deadlines, die in essentie ongewijzigd blijven.

Piano Casa Abruzzo, de inhoud

De norm, later genoemd op nationaal niveau House Planstreeft in essentie naar het opnieuw opstarten van de economie door steun voor de bouw, met interventies die deze verbeteren architectonische kwaliteit, energie en huisvesting, het behouden en herontwikkelen van de bestaande gebouwenvoorraad, zonder verder landgebruik.
Alles in overeenstemming met de wetgeving inzake historische, culturele en landschappelijke bezittingen en seismische voorschriften.
Daarom zijn, in afwijking van de bepalingen van de afzonderlijke gemeentelijke, provinciale en regionale voorschriften en stadsplanninginstrumenten, interventies toegestaan uitbreiding of sloop en volgende wederopbouw van gebouwen met één oppervlak bedoeld voor gebruik woongebied van 50% of meerzolang ze zijn geweest eerder gemaakt op de datum van 31 maart 2009.
Deze wijzigingen kunnen daarom niet worden aangebracht op items zonder een autorisatie of anders beledigendof geplaatst op niet-verifieerbare gebieden, op gebouwen met historische waarde, cultureel en architectonisch, onroerend goed gebonden van de Code van cultureel erfgoed en landschap of geplaatst op het grondgebied van de parken en van de effecten nationaal of regionaal.
Daarom zijn er twee interventies voorzien door de regionale norm: uitbreiding of sloop en wederopbouw. Laten we eens kijken welke parameters moeten worden gehaald, zowel in het eerste als in het tweede geval.

Piano Casa Abruzzo, uitbreidingswerken

Piano Casa Abruzzo, uitbreidingswerken

Als u ervoor kiest om door te gaan met een uitbreiding van het gebouw, moet deze worden ingebouwd architecturale en ontwerp-coherentie en in contiguïteit met betrekking tot het bestaande gebouw; Dit alles om te zorgen voor een goede planning en het nastreven van een van de doelstellingen van de norm, namelijk de herontwikkeling van bestaande activa.
Op dimensioneel niveau, de maximale limiet opgelegd door de norm en vervat in art 20% van het bestaande gebied en niet meer dan 200 kubieke meter. Voor kleine gebouwen, een uitbreiding van minstens 9 vierkante meter.
In het geval van gebouwen gelegen in aardbevingsgevoelige gebieden 1 en 2, moeten ze noodzakelijkerwijs zijn uitgerust met anti-seismische certificering; anders moet het hele gebouw aan de wet worden aangepast.

Sloop- en wederopbouwacties in het Abruzzo-thuisplan

Voortbouwend op de herontwikkelingdoelstellingen van het bestaande bouwerfgoed, samen met de verbetering van de architectonische kwaliteit en het bereiken van hoge energienormen, voorziet het Plan Abruzzo House in de volledige sloop van een artefact en de daaropvolgende reconstructie, met een maximale uitbreiding van de 35% van het bestaande gebied. Dit alles voorzag in de volgende criteria bioklimatisch ontwerp en dat het gebouw ten minste lijkt te behoren tot de energieklasse B.
Wat de uitbreiding betreft, ook in dit geval moet het een gebouw zijn met een woongebied van niet minder dan 50% en bovendien gebouwd vóór 31 maart 2009; kortom, het einde van het werk, verworven in het protocol van de gemeente, moet een datum bevatten die niet later is dan deze.
Betreffende degebied van sedime van de nieuwe constructie, wat ook kan zijn verschillend van de vorige, de afstanden tot de grenzen en de hoogtes, verwijzen we naar de staatsverordeningen over het onderwerp en de technische implementatieregels van de afzonderlijke gemeenten.

Casa Abruzzo Piano House


Nogmaals met het oog op de herontwikkeling van het erfgoed en de verbetering van de energieprestaties van gebouwen, kunnen de gemeenten gebieden identificeren die worden ingenomen door gebouwen die onderhevig zijn aan sloop en wederopbouw, en die kunnen worden gratis verkocht naar het gemeentelijk patrimonium, met een afspraak met een openbaar groen uitgerust, parkeren of ander werk van primaire of secundaire urbanisatie.
In dit geval kan de eigenaar die het gebied inlevert er een gebruiken verdere beloning, gelijk aan 30% van het nuttige gebied gesloopt gebouw, met de voorwaarde dat het nieuwe gebouw er op zijn minst uit bestaat energieklasse B.

Procedurele procedure van het Abruzzo-thuisplan

Piano Casa Abruzzo, ontwerp

De interventies zijn onderhevig aan verstedelijkingstarieven, twee keer betaald, en tegen de betaling van bouwbijdragen evenredig met de bereikte verhogingen en verminderd met 50%, als het over gaat eerste thuis; een verdere vermindering is ter beoordeling van de afzonderlijke gemeenten, in het geval van het gebruik van groene bouwtechnieken of de herontwikkeling van zwaar aangetaste gebieden.
Alle gemeenten voeren de wet uit door middel van bestuursbesluiten, waarbij modaliteiten en limieten voor de toepasbaarheid worden vastgesteld met betrekking tot de werkelijke staat van hun grondgebied.
Wat de bureaucratische procedure betreft, worden de hierboven beschreven interventies beheerst door de presidentieel decreet 380/2001 die zorgt voor een Verslag van de start van de werkzaamheden voor de uitbreiding en de vrijlating van de Bouwvergunning, voor sloop en daaropvolgende reconstructie, op te vragen bij het loket in uw gemeente.Video: