Als onroerend goed afscherming gebeurt

Bij beslaglegging op onroerend goed wordt het eigendom van een schuldenaar in beslag genomen om de gedwongen executie van een ontevreden krediet te verkrijgen op grond van een executoriale titel.

Als onroerend goed afscherming gebeurt

Afscherming en krediet blijven ontevreden

Afscherming van onroerend goed

de beslaglegging het is het eerste hoofdstuk van het laatste deel van een gewone geschiedenis van herstel van een krediet.
Voor de schuldeiser, de gewone geschiedenis en tegelijkertijd verontrust, helaas!
Na kennis te hebben genomen van deverzuim van de tegenpartij, na meerdere malen (mondeling en schriftelijk) te hebben gevraagd, de juridische actie te hebben geactiveerd en uiteindelijk ook de rechterlijke betalingsbevel te hebben verkregen, was het enige rechtsmiddel dat overblijft, de uitvoerende actie als het krediet onbevredigd bleef.
We specificeren dat de justiti毛le fase niet altijd noodzakelijk is, maar meestal wel; een zeldzame uitzondering wordt bijvoorbeeld gegeven door de wissel die, indien uitgerust met alle wettelijke vereisten, al een uitvoerbare titel is (zoals bijvoorbeeld een zin).
Wat de uitvoerende actie betreft, is dit derhalve gericht op het verkrijgen van degeforceerde vervulling.
Zoals we in het begin al vermeldden, kunnen we de afscherming defini毛ren als het eerste hoofdstuk van dit verontruste (en onaantrekkelijke) verhaal, aangezien de gehechtheid, notoir voor de juristen, de handeling is waarmee de gedwongen onteigening wordt begonnen (v. art. 491 c.p.c).
Voor de volledigheid: tenzij de wet anders bepaalt, moet de uitvoeringshandeling worden voorafgegaan door de kennisgeving van de titel, in een uitvoerbare vorm, en van het voorschrift (zie art. 479 c.p.c.).

Onteigening van onroerende goederen

Wij verklaren plichtsgetrouw dat de kwestie in kwestie zo groot is dat dit artikel niet uitputtend zal zijn; verwijs daarom naar het werk van de deskundige professional die van tijd tot tijd wordt aangesteld.
onteigening vastgoed het is een vorm van uitvoerende actie.
Die vorm die tot doel heeft vervulling te bereiken mishandelen (dus we zeggen in jargon) a onroerend goed, duidelijk opgemaakt aan de schuldenaar.
Juist, het gaat om het activeren van een complexe gerechtelijke procedure gericht op verkoop of toewijzing van het onroerend goed.
De complexiteit, de duur en de kosten van de procedure maken deze remedie geschikter als er een aanzienlijk bedrag aan krediet is, laten we zeggen.
Natuurlijk kunnen andere redenen van kansen - bijvoorbeeld het gebouw kan het enige bezit zijn waarvan bekend is dat het eigendom is van de debiteur - de verbitterde crediteur ertoe brengen om een 鈥嬧媌eroep te doen op deze instelling, zelfs voor niet-zeer hoge leningen.

Wat te weten v贸贸r de afscherming van onroerend goed

Uitsluiting van een eigendom

Alvorens verder te gaan met de afscherming onroerend goed, moet u met zekerheid weten of en welke eigenschap onze schuldenaar is eigenaar.
Het zou verstandig zijn om het te weten voordat je zelfs een verbintenis aangaat met derden die een riskante uitgave van aanzienlijk geld met zich mee zou kunnen brengen.
Informatie over onroerend goed wordt ons verstrekt door openbare vastgoedregisters, waar we dan toegang toe zullen hebben.
Het is dan niet genoeg om te weten of en welk onroerend goed is geregistreerd bij de schuldenaar.
Zonder te beweren volledig te zijn en te verwijzen naar het onderzoek en de studie uitgevoerd door de schuldeiser die door de schuldeiser is aangewezen, afhankelijk van het specifieke geval, vermelden we dat we ook moeten weten of er vorderingen op dat activum zijn die worden ondersteund door een voorkooprecht dat voortvloeit uit openbare registers of, nogmaals, als het onroerend goed al het onderwerp is van een handhavingsprocedure.
Als de aanwezigheid van schuldeisers met een recht van eerste weigering verschijnt, spreekt het voor zich dat de beoordeling of de procedure moet worden gestart nog zorgvuldiger moet zijn, aangezien er een verplichting bestaat om te waarschuwen voor onteigening, bijgestaan 鈥嬧媎oor een voorkoop die voortvloeit uit openbare registers (v. Artikelen. 498 en 2741 c.p.c.); We willen er echter op wijzen dat andere schuldeisers, al dan niet bijgestaan 鈥嬧媎oor een voorkeursbehandeling, tijdens de handhavingsprocedure kunnen tussenkomen.
Als dan de aanwezigheid van uitvoerende procedures, onze advocaat zal een bezoek brengen aan de rechtbank om erover te informeren (bijvoorbeeld om de status van de procedure te kennen, het aantal interventies van andere schuldeisers, of er kredieten zijn die worden bijgestaan 鈥嬧媎oor oorzaken van voorkoop, de waarde van het onroerend goed enz.) evalueren of om in te grijpen.

Afscherming van onroerend goed

Met de beslaglegging daarom begint gedwongen onteigening (v. art. 491 c.p.c.).
Unica uitzonderingvoor de onteigening van verpande dingen en van het meubilair waarop een hypotheek rust - dus ook in de vastgoeduitvoeringsprocedure, aangezien de hypotheek alleen betrekking kan hebben op onroerend goed - waar gedwongen executie kan plaatsvinden zonder de kennisgeving van de bijlage (v. art. 502 c.p.c.).
De bijlage wordt in het algemeen beheerd door deart. 492 c.p.c., terwijl, met specifieke verwijzing naar onteigening van onroerend goed, beheerst wordt doorart. 555 c.p.c.
Samengevat, volgens de algemene indicaties waarnaar wordt verwezenart. 492 c.p.c., de bijlage moet de. bevattenuitnodiging aan de schuldenaar een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechter-commissaris residentie of de verkiezing van woonplaats in een van de gemeenten van district wanneer de rechter die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging gelet is op de waarschuwing dat, bij afwezigheid of in geval van onbeschikbaarheid bij de verklaarde woonplaats of de gekozen woonplaats, latere kennisgevingen of rechtstreekse mededelingen zullen kanselarij van dezelfde rechter.De bevestiging moet dan dewaarschuwing van de mogelijkheid van vervangen met geld het radeloze goed.
Als dan de afgeschermde goederen ontoereikend lijken of, vooral, met betrekking tot de gebouwen, lijkt het erop manifesteert de lange duur van de liquidatie degerechtsdeurwaarder nodigt de schuldenaar uit om aan te geven meer nuttige activa die kunnen worden bijgevoegd, de plaatsen waar ze zich bevinden of de gegevens van derde-debiteuren, waarbij hij hem waarschuwt voor de boete die is opgelegd voor de weggelaten of valse verklaring.De schuldenaar kan vermijden de afscherming gieten aan de gerechtsdeurwaarder een bedrag gelijk aan het bedrag waarvoor men overgaat en de kosten; zullen ook vermijd afscherming van goederen gieten, altijd naar de schout, zoals voorwerp van het beslag, een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het krediet en de uitgaven, verhoogd met twee tienden.

Uitsluiting van een eigendom

In het specifieke geval van een onroerend goed, volgensart. 555 c.p.c., het beslag bestaat uit de kennisgeving door de deurwaarder van een handeling die bekend staat als een executoriale executie, ondertekend door de partij, indien hij in het persoonlijk vonnis is, of door zijn advocaat (v. Artikelen. 170 beschikbaar att. en 125 c.p.c.) nen die precies aangeeft, met de details vereist door de burgerlijke code voor de identificatie van het gehypothekeerde goed, de activa en eigendomsrechten die bedoeld zijn om aan de uitvoering te worden onderworpen, en het bevel wordt gegeven (V. art. 555 c.p.c.) zich te onthouden van elke actie die gericht is op het aftrekken van de kredietgarantie, precies aangegeven de goederen onderworpen aan onteigening en de vruchten daarvan (V. art. 492 c.p.c.).
De schuldeiser kan ook het meubilair dat het inricht samen met het gebouw garnituren, wanneer het passend lijkt dat de onteigening moet plaatsvinden (V. art. 556 c.p.c.).
De details vereist door de burgerlijke code zijn de vermelding van de aard ervan, van de gemeente waarin het zich bevindt, alsook van de kadastrale identificatiegegevens; voor gebouwen in aanbouw moeten de kadastrale gegevens van de grond waarop ze zich bevinden worden aangegeven (V. art. 2826 c.c.).

Procedure voor de afscherming van onroerend goed

De afscherming van onroerend goed zal zijn meegedeeld aan de schuldenaar door de gerechtsdeurwaarder.
Na kennisgeving door de gerechtsdeurwaarder wordt een gewaarmerkt afschrift van de akte afgeleverd aan het bevoegde conservatorium voor de transcriptie act.
De transcriptie kan worden gemaakt door de gerechtsdeurwaarder of, zoals in de praktijk gebruikelijk, door dezelfde schuldeiser (procedure); of beter, door je advocaat.
tegen die tijd vijftien dagen van de teruggave van de beslagleggingsakte door de gerechtsdeurwaarder (en eventueel de transcriptienota), zal de procureur-schuldeiser (lees zijn advocaat)registratie op de rol van onroerend goed afscherming.
De registratie vindt plaats op telematica en zal resulteren in de indiening van de nota van registratie met de rol, van gewaarmerkte kopie毛n van de uitvoerbare titel, van het voorschrift, van de beslagleggingsakte en van de transcriptienota.
Als de aanbetaling langer dan vijftien dagen duurt, verliest de afscherming zijn effectiviteit.
Met de afscherming wordt de schuldenaar voogd van afgeschermde goederen en alle accessoires, inclusief aanhorigheden en fruit, zelfs als dingen later kunnen veranderen: de bewaarder, in feite zowel de schuldenaar als anderen, kan worden vervangen door de rechter.
De vervanging gebeurt dan zeker als blijkt dat de onroerende zaak niet door de schuldenaar wordt gebruikt (zie voor gedetailleerde regelgeving over de bewaring van de in beslag genomen goederen in het bijzonder de Artikelen. 559 en volgende c.p.c.).Video: Slut Shaming, Citizens United & Wall Street Tax (The Point)