Hoe om te gaan met de late zaken met de renovatie

De aannemer moet de werken uitvoeren binnen de overeengekomen tijdslimieten, anders riskeert het de toepassing van een eventuele sanctie en een vordering tot schadevergoeding

Hoe om te gaan met de late zaken met de renovatie

Contract van aanbesteding

Het contract, specificeert de kunst. 1655 van het burgerlijk wetboek, is die overeenkomst waarmee een partij, de aannemer genaamd, de taak op zich neemt om een ā€‹ā€‹werk uit te voeren of een dienst te verlenen ten gunste van de ander, de genoemde koper, tegen betaling in contanten.

Contract ondertekend


De codestandaard geeft aan dat wat is afgesproken is met organisatie van middelen en risicobeheer voor deaannemer. Simplificerend betekent dit dat als er iets misgaat, behalve overmacht, de verantwoordelijkheid dezelfde aannemer is.
Doctrine en jurisprudentie (bijv., Onder andere, Civil Cassation, sectie I, 9 oktober 2017 nr. 23594) komen overeen dat de contractant bij de ondertekening van het contract een resultaat band.
Het verschil is met de middelste obligaties, in verband waarmee de persoon die hen in dienst neemt niet verplicht is om een ā€‹ā€‹resultaat te bereiken, maar om op zodanige wijze te voldoen dat het resultaat kan worden behaald en als dit niet gebeurt, is het niet zijn fout.
Het klassieke voorbeeld van de middelenverplichting is dat van de arts, die de plicht heeft om te genezen, niet om te herstellen, of de advocaat, die de plicht heeft om de cliƫnt zorgvuldig te verdedigen, niet om de zaak te winnen.
De aannemer neemt daarentegen deverplichting om het werk uit te voeren. In het geval van renovatie, om het gebouw of delen van het gebouw object van interventie te behouden.

Herstructureringscontract

Met het contract van contract voor herstructurering, vertrouwt de aannemer de aannemer toe om onderhoudswerkzaamheden - ook wel instandhoudingshandelingen genoemd - van het gebouw in zijn geheel of, waarschijnlijker, van een deel ervan uit te voeren.
De onderhoudsinterventies die tussen de partijen zijn overeengekomen, kunnen worden gecatalogeerd in de context van die vermeld in de enkele tekst van het gebouw, de d.p.r. n. 380/01, en daarom zo verschillend zijn:
- onderhoudsinterventies gewoon;
- onderhoudsinterventies buitengewoon;
- interventies van restauratie en conservatieve revalidatie;
- interventies van vernieuwing gebouw.

Herstructurering en vertragingen bij het voltooien van de werken


Let wel: in definitie van deze verschillende soorten interventies zijn ook interventies inbegrepen die, in algemene termen, niet als echte herstructureringsinterventies kunnen worden beschouwd. In de gedefinieerde restauratiewerken en conservatieve revalidatie zijn bijvoorbeeld belangrijke interventies opgenomen in de sloop en reconstructie met hetzelfde volume als het reeds bestaande gebouw.
Buiten deze specifieke hypothesen, als we het over hebben vernieuwing, technisch jargon verwijst naar deze vier soorten interventies, waarvan de consistentie ook van invloed is op en vooral het autorisatieregime, verhuizen naar werken in de vrije bouw, die geen communicatie naar de bevoegde gemeente vereisen, naar werken die een SCIA vereisen.

Levertijd van het werk

Een van de fundamentele elementen met betrekking tot de inhoud van de contract, is de deadline voor het afleveren van de afgesproken werken.
Er is niemand termijn van de wet waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat voor een bepaalde verwerkingstijd Ć©Ć©n dag of twee maanden is.
Bestaat er hoogstens een wettelijke termijn van geldigheid van de autorisaties administratieve procedures voor de uitvoering van de werken. In de bouwvergunning moeten bijvoorbeeld het begin en het einde van de werken en de vergunning worden vermeld, tenzij uitbreidingen drie jaar na het begin geldig zijn.
De termijn is echter altijd opgenomen in het contract omdat er in verband daarmee evenementen zijn ontwikkeld die van wederzijds belang zijn voor de partijen.
Laten we het beter uitleggen: als klant en aannemer komen overeen dat voor de uit te voeren werken noodzakelijk en voldoende dertig werkdagen zijn, het van belang is om dit in contract te specificeren, aldus het tijdstip terug te zetten in de elementen van evaluatie van de correcte uitvoering, en de aannemer de specificatie van de uitzonderingen op het begrip dag werken, met de specificatie dat deze bijvoorbeeld niet kunnen worden beschouwd als dagen met weersomstandigheden die in strijd zijn met het specifieke werk dat moet worden uitgevoerd.

Strafbepaling voor vertraging en beƫindiging wegens niet-naleving

Het contract invoegen van een is klassiek criminele clausule, wat voorziet in de vermindering van het verschuldigde bedrag in contanten vanwege de vertraging in de levering van het werk.
Hoewel het jurisprudentie de verenigbaarheid niet heeft ontkend tussen de term einde van niet-essentiƫle werken en de strafrechtelijke clausule (Cassatie 4 maart 2005 nr. 4779), het is goed dat het contract expliciet de essentie van de term geeft ten behoeve van een bepaalde toepassing van de boeteclausule.

Straf voor vertragingen bij herstructurering


De maat van de criminele clausule kan worden verminderd door de rechter (artikel 1384) van het Burgerlijk Wetboek;
- in het geval dat de hoofdobligatie gedeeltelijk is uitgevoerd;
- indien het bedrag van de dwangsom kennelijk buitensporig is, steeds met inachtneming van het belang dat de schuldeiser moest vervullen.
Eigenlijk is het ook mogelijk om te voorspellen dat al het niet naleven van de essentiƫle deadline Volg de beƫindiging van het contract wegens contractbreuk, onverminderd het recht op vergoeding van de schade veroorzaakt door de betreffende inbreuk (niet voltooien van de renovatiewerken binnen de afgesproken termijn.
Wat de beste remedie tegen de gevolgen van de vertraging is, moet daarom stroomopwaarts worden geĆ«valueerd, dwz vĆ³Ć³r de ondertekening van het contract, op voorwaarde dat het Hof verenigbaar (maar autonoom tussen hen) het verstrekken van een boete en de beĆ«indiging van het contract beschouwt (Cass 24 april 2008 nr. 10741).

Vertraging gerechtvaardigd in de renovatiewerken

Geen verantwoordelijkheid ergo geen boete en compensatie kan worden toegepast als de vertraging gerechtvaardigd is.
Stel dat een overvloedige sneeuwval, op een plaats die gewoonlijk niet door dit soort werk wordt beĆÆnvloed, de uitvoering van de werken meer dan een week heeft geblokkeerd en dat met het oog op de ongunstige weersomstandigheden het einde van de werken is uitgesteld voorbij de overeengekomen termijn.
In deze situatie kan de aannemer uiteraard een beroep doen op het voorkomen van een gemaakt van overmacht die de levering niet toestond binnen de overeengekomen voorwaarden. Dit is natuurlijk waar de gebeurtenis echt onvoorspelbaar kan worden geacht, zelfs alleen in omvang, dat wil zeggen dat maatregelen kunnen worden genomen om negatieve effecten op de duur van het werk te voorkomen.
Evenzo moeten vertragingen worden overwogen wanneer de klant wijzigingen in het project heeft besteld of in geval van noodzakelijke wijzigingen waarbij de vertraging niet aan de contractant kan worden toegeschreven.Video: Marco Somer en de renovatie van zijn De Harmonie