Hoe een perfecte beheersing van bouwmaterialen te maken

Nieuwe voorschriften ter bescherming van de bouwveiligheid, met verwijzing naar nieuwe materialen en verantwoordelijkheden van ontwerpers en uitvoerders van het werk

Hoe een perfecte beheersing van bouwmaterialen te maken

Controle van materialen en kritieke problemen gedetecteerd op de site

de constructie van een gebouw brengt een reeks verplichtingen met zich mee, respectievelijk door de klant, de ontwerper, de projectmanager en het bedrijf dat de werken uitvoert.
deze vervullingen tot voor kort waren ze vooral bezig met respect voor standaarden van kracht in stedenbouw, eigendomsrecht, arbeidsveiligheid, technische uitvoeringsregels.

Regie van werken en verificatie van bouwmaterialen


De genoemde regels, terwijl de respectieve verantwoordelijkheid van elke partij in het geval van geschillen of meer ernstige gebeurtenissen, zoals arbeidsongevallen voor mensen of zaken, niet in detail en ondubbelzinnig uiteenzette welke verantwoordelijkheden in het materiaalkeuze van constructie toe te schrijven aan elke protagonist van het bouwproces.
Dit tekort heeft vaak de voorkeur procesvoering lang en duur, zonder in veel gevallen een echte gerechtigheid voor de benadeelde partij te worden.
Wat zojuist is gezegd, wordt bevestigd door de vele vragen die onze redactie stelt over de verantwoordelijkheden van technici en bedrijven, het voorkomen van mislukte of anderszins gebrekkige werken als gevolg van verschillende soorten problemen.

Controle van bouwmaterialen: structuur van gewapend beton

Controle van bouwmaterialen: structuur van gewapend beton

Bouwmaterialen: de keuze van kleuren

Bouwmaterialen: de keuze van kleuren

Constructie en materiaalcontrole: cementdosering

Constructie en materiaalcontrole: cementdosering

Controle van bouwmaterialen afkomstig van afvalmateriaal

Controle van bouwmaterialen afkomstig van afvalmateriaal

Concrete steekproeven voor de verificatie van bouwmaterialen

Concrete steekproeven voor de verificatie van bouwmaterialen

de oorzaken meest voorkomende gedetecteerd worden vertegenwoordigd door ontwerpfouten, onvolkomenheden in de uitvoering van het werk, gebruik van ontoereikende materialen, niet-naleving van veiligheidsvoorschriften, schade aan derden.
Ter gelegenheid van deze evenementen, de keuze van de materialen gebruikt bij het ontwerp en de constructie van het werk, niet in staat om op gestandaardiseerde wijze gebruik te maken van precieze referenties, heeft langdurige geschillen opgeleverd tussen de projectmanager, de ontwerper en het bedrijf, zonder tot een nauwkeurige identificatie van verantwoordelijkheden te komen.

Controle van materialen en nieuwe voorschriften

In deze situatie, op 09/08/2017, met de inwerkingtreding van de nieuwe regels op bouwproducten voorzien door Wetgevingsdecreet Wij hebben geprobeerd het probleem op te lossen door de nationale wetgeving aan te passen aan de bepalingen van EU-Verordening 305/2011.
In praktische termen bepaalt de nieuwe bepaling van de wet dat de bouwer, de ontwerper, de bouwmanager, de uitvoerend manager en de tester deverplichting van gebruik van producten van volgzame constructie bij de EU-verordening.
De gevolgen van niet-naleving van de bovengenoemde bepaling, die voor elk van de deelnemers aan de constructie van het werk geldt, vormen een reeks sancties die uiteenlopen van eenvoudige boetes tot'arrestatie.

Materiƫle controle en verantwoordelijkheid

Specifiek voor de ontwerper die geen aandacht heeft besteed aan de keuze van de materialen die deel uitmaken van het project, boetes die uiteenlopen van 2.000 tot 12.000 euro zijn voorzien voor de keuzes met betrekking tot materialen die geen ernstig nadeel inhouden vanuit het oogpunt van statische elektriciteit en de brandveiligheid van het geprojecteerde werk.
Als de niet-naleving van de bepalingen van de wet betreft materialen die worden gebruikt bij de bouw van structurele delen of voor de veiligheid algemeen van het gebouw, de wet voorziet in de in gebreke blijvende ontwerper dearresteren, naast variabele boetes van 5.000 tot 25.000 euro.

De studie van het belangrijke faseproject


Zoals je goed kunt begrijpen, al in de eerste stappen van studie voor de realisatie van het werk, is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de materialen die in het project moeten worden aangegeven, een praktijk die ik volgens mijn ervaring zo vaak buiten beschouwing heb gelaten. Kies i materialen geschikt en voldoen de regels zijn niet eenvoudig als u optimale prestaties wilt bereiken met concurrerende kosten.
Het is inderdaad een grote veldervaringom de juiste keuzes te maken, biedt de ervaring de mogelijkheid om in de loop van de tijd de goedheid en de opbrengst van een materiaal in bepaalde omstandigheden te evalueren, vooral wanneer dit noodzakelijk is om de veiligheid van het gebouw te garanderen.
De regels in kwestie zijn ook van invloed op de bouwer, wat altijd nodig is om de goedheid van de gebruikte producten te verifiƫren, ongeacht of ze binnen de reikwijdte van een geharmoniseerde norm vallen, en wanneer het product van de nieuwe generatie, zelfs als het niet in de standaardproducten is opgenomen, wordt voorgelegd aan de technische evaluatie Europees (ETA).
Dit laatste aspect van de regels is van bijzonder belang wanneer de fabrikant met eigen middelen de producten realiseert die bij de realisatie van het werk worden gebruikt.
Een eenvoudig voorbeeld in deze zin wordt vertegenwoordigd door de verpakking van bouwmaterialen, met behulp van producten afgeleid van transformaties van afvalmateriaal, zij het geselecteerd.
Bij een nieuwe introductie van een innovatief materiaal is de fabrikant verplicht om er een op te stellen verklaring van productprestaties; l 'verzuim van deze verplichting wordt gestraft met boetes variabelen tussen 4.000 en 24.000 euro.
Indien het geproduceerde materiaal moet worden herkend als oorzaak van schade aan mensen of zaken, met name bij de constructie van constructiedelen of voor brandbestrijding, wordt boven de opgelegde boetes voorzienarresteren.

Controle van materialen en controleprocedures

Om verzekeren een cheque altijd bijgewerkt en punctueel, gericht op het harmoniseren van de regels inzake materialen, voorziet het voornoemde decreet in de oprichting van een Nationaal ComitƩ van coƶrdinatie van bouwproducten, onder het voorzitterschap van de Hoge Raad van Openbare Werken, waaraan de taak is toevertrouwd coƶrdineren de activiteiten van de bevoegde administraties in de sector, naast het bepalen van de beoogde richtlijnen zorgen voor controles uniformen op materialen en gerelateerde certificatie- en testactiviteiten.

Gecertificeerde en gereguleerde bouwmaterialen


Dit laatste aspect is fundamenteel om de veiligheid van de gebouwen te garanderen: helaas zijn er vaak laboratoria geweest die te gemakkelijk zijn certificaat ongeldige producten, die de veiligheid van de gerealiseerde werken in gevaar brengen.
Hetzelfde besluit voorzag ook in de oprichting van een lichaam nationaal voor de technische evaluatie Europees genoemd ITAB.
De invoering van het decreet, naast het waarborgen meer veiligheid bij de bouw van allerlei gebouwen, biedt de klant een verhoging van de mogelijkheid om zijn rechten te doen gelden, in het geval van schade ten gevolge van gebouwen gebouwd met ongeschikte materialen, waarvan de identiteit uiteindelijk wordt beschreven en gecertificeerd.
Deze kans zou moeten verminderen die procesvoering lang en vaak onduidelijk waarin de manager niet te vinden is, vanwege het gebrek aan precieze regels met betrekking tot controles in de bouwmaterialensector.
Een voorbeeld voor iedereen kan worden weergegeven door het meest gebruikte materiaal voor de constructie van structurele delen van een gebouw zoals beton.
in richtlijnen geproduceerd door de Centrale Technische Dienst bij het Voorzitterschap van de Hoge Raad van Openbare Werken, met verwijzing naar het hoofdstuk Definities, wordt gespecificeerd dat:

Het minimale cementgehalte en de maximale water / cementverhouding moeten hoofdzakelijk worden bepaald op basis van de blootstellingsomstandigheden voor het milieu en de vereiste prestaties

In elk geval moet gewapend beton, gewoon of voorgespannen, voldoende cement bevatten om een ā€‹ā€‹voldoende mate van bescherming van het staal tegen corrosie te waarborgen.

Concrete compressietest voor materiaalcontrole


Helaas, vele malen bewijsmateriaal over het materiaal in kwestie op de juiste wijze zijn verpakt, zodat ze binnen de parameters van de wet die voor het uit te voeren werk is bestemd, vallen.
Deze roekeloze praktijk heeft in de loop van de jaren schade aan mensen of dingen aangericht, zonder dat de verantwoordelijkheden nauwkeurig zijn vastgesteld.
Hoeveel gevallen van branden hebben zich voorgedaan in overbevolkte ruimtes, waar de materialen die werden gekozen voor de inrichting en opstelling daarvan, niet de vereiste hadden om de verspreiding van vlammen en dampen te voorkomen, waardoor de dood werd veroorzaakt van veel mensen.

Controle van materialen voor een nieuwe manier van bouwen

Dit alles moet me doen nadenken over met name de jonge professionals, die dankzij de controlemogelijkheden geboden door de huidige wettelijke bepalingen er een hebben grotere verantwoordelijkheid om te gaan met.
Aan de andere kant, tegenwoordig ooktrainingsaanbieding het is superieur: jonge mensen hebben de mogelijkheid om zichzelf te trainen door uit de database over bouwmaterialen en hun gedrag in de loop van de tijd te putten, het soort kennis dat ooit slechts na vele jaren praktijkervaring op eigen kosten verworven kon worden.
Ten slotte mogen we de implicaties dat de invoering van het nieuwe decreet mogelijk in de vastgoedsector heeft, wanneer de figuur van de bouwer samenvalt met dat van verkoper.
De nieuwe besturingselementen dwingen veel bedrijven hun eigen manier van bouwen te herzien, meer aandacht te besteden aan de keuze van bouwmaterialen, om te bouwen eigenschap meer en meer beveiligen en duurzaam.Video: Let's teach for mastery -- not test scores | Sal Khan