Als het enige condominium bezit van het gemeenschappelijke deel neemt?

Kort onderzoek van enkele van de buitengerechtelijke en juridische instrumenten om zichzelf te verdedigen tegen de arrogantie van de buren, en ervoor te zorgen dat de verstoringen kunnen ophouden.

Als het enige condominium bezit van het gemeenschappelijke deel neemt?

Het bezit van het algemeen welzijn

Onderhoud actie

In condominium, zoals in de communie, degebruik van gemeenschappelijke delen door het individu moet worden gedaan op een manier die het recht van anderen op het gebruik van het gewone ding niet schaadt. Het beginsel, dat gericht is op de bescherming van de samenleving en de rechten van allen, is met name verankerd inart. 1102 c.c., toegepast op het condominium voor verwijzing op grond van art. 1139 c.c.
Maar hoe je je ervoor moet gedragen dominante acties van buren wie gebruikt het gemeenschappelijke als hun eigen bestwil?
Meestal komt het gebruik een beetje persoonlijk van het dingen een leuke vreedzame vergadering zou genoeg moeten zijn om het probleem op te lossen. Informele vergadering, of in vergadering, of in burgerlijke bemiddeling, of ten slotte, afstand doen van de meeste tijd aan de pacificatie van relaties, voor de rechter, die op de een of andere manier de woord einde aan het geschil. In deze gevallen zou de aanvaardbaarheid van de grens tussen conform gebruik en niet-conform gebruik van het algemeen goed een buitengerechtelijke oplossing suggereren, gezien de onzekere uitkomst van het proces.
Integendeel, gezien het feit dat dergelijke gedragingen vaak voortkomen uit berouw, wrok, enz., Zou de ware onderbreking van de keten het een goede overeenkomst tussen de partijen.
In andere gevallen, hopelijk zeldzamer, is het overheersende karakter van de actie duidelijk en, onverminderd de goedmoedige pogingen, altijd sterk aanbevolen, het resultaat vanjuridische actie het is meer doortastend dan in het vorige geval. Als een flat bijvoorbeeld een poort in het midden van de muur installeert, zal de voor de hand liggende veronachtzaming van de rechten van anderen weinig hoop bieden op een succesvolle verzoenende of transactionele uitkomst.

Actie om bezit te herstellen

De impact vanoverheersende actie op de rechten van anderen het zal zodanig zijn dat het past in de categorie van de onmogelijkheid, gewelddadig of clandestien.
Tegen deze hypothese voorziet de wet in het gebruik van een specifieke juridische actie, genaamd a re-integratie van bezit en gereguleerd door de artikelen 1168 en 1169 c.c.
Met deze actie kunt u de rechter vragen om het herstel opnieuw te doen, dat wil zeggen het rendement van het bezit. De actie, beschermend bezit en niet eigendom, zowel door de eigenaar van het goed als door de houder kunnen worden opgeëist, om aan enkele van de meest voorkomende gevallen te denken, door de huurder, of zelfs door de aannemer (zie Cassatie nr. 7700/1996) of door de samenwonende naar de eigenaar van het pand (zie cassette nr. 19423/14). De eigenaar moet, in ieder geval in geval van geschil, het bezit en niet het eigendom bewijzen (bijvoorbeeld Box 5760/2004, Box 4057/1989). Kortom, de feitelijke relatie met het ding moet in de rechtszaal worden bewezen. Dit komt omdat de eigenaar al de verschillende acties ter bescherming van het pand beschikbaar zou hebben.

Gerechtelijke actie

De actie moet worden ondernomen binnen een jaar na het evenement. De telling kan gewelddadig zijn (geplaatst met willekeurige daden, tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende wil van de eigenaar, volgens Cassatie No. 11453/2000) of clandestiene (ie plaats door handelingen die niet bekend konden zijn van de uitgeklede tweede Cass. n. 1217/2006).
Nog een essentiële veronderstelling van de telactie het wordt gegeven door de zogenaamde animus spoliandi wat kan worden begrepen als de voornemen om de positie van andermans bezit aan te vallen (Cass. 8489/2014) o de bewuste wil om zichzelf te vervangen in gedeeltelijke of tatal detentie in het genot van het goede voor de houder, tegen de wil van deze (Ook Cass. 4226/85) of het bewustzijn van het ondermijnen van een bezittelijke situatie tegen de uitdrukkelijke of veronderstelde wil van de eigenaar (V. Cass. n. 8059/1995 en anderen). Bovendien werd vastgesteld dat het kan legitiem worden beschouwd als inherent aan het feit dat hij de bezitter zijn genot ontneemt tegen zijn wil (Cass. n. 1997/2001).
In het bijzonder in condominium, het strippen van het gemeenschappelijke deel wordt gedefinieerd als de transformatie van het gebruik van het goede van uticondominus (gebruik door condominium) advertentie uti dominus (van eigenaar). De condoom die het goede niet langer gebruikt, aangezien het een deel gemeen heeft met anderen, maar alsof het zijn eigendom is.
In het geval van de compaxesso, dan van de gemeenschappelijke delen in flatgebouwen, is de jurisprudentie constant in het geloof dat het gebrek aan gebruik van de andere condominiums sluit niet de animus spoliandi uit van het condominium dat bezit neemt van het goede dat het gebruik ervan door uti condominus transformeert met het gebruik uti dominus (V. Cass. n. 13747/2002), waaruit deze laatste niet-gebruiksmanifestatie voortkomt van de vermogens die deel uitmaken van het eigendomsrecht en in zijn bezit zijn (Cass. n. 18281/14 maar v. ook Cass. n. 13747/2002), terwijl dat samenvalt met een transformatie van dezelfde (gemeenschappelijke ruimte) naar een definitief exclusief gebruik van de domeinen (Cass. n. 13747/2002).

Onderhoudsactie van bezit

Naast de reïntegratieactie is er ook, altijd om het bezit te beschermen (dat echter gedurende een jaar onafgebroken en onafgebroken moet duren)onderhoudsactie op grond van art. 1170 c.c., in het bijzonder verstrekt tegen intimidatie in bezit, bij afwezigheid van gewelddadig of clandestien misbruik. De actie moet worden ondernomen binnen een jaar van de storing.
Met de onderhoudsactie, bijvoorbeeld, werd het proces gestart en vervolgens afgesloten met de uitspraak van de Cassatie n. 7748/2011, die een elimineerbare pesterij op grond van art. 1170 c.c. de constructie van een doorgang in de ommuring die een gebouw van een condominium verbindt met een andere, van dezelfde eigenaar buiten het condominium, als onderdanigheid die niet door alle deelnemers aan het condominium is toegestaan.
L 'subjectief element van de onderhoudsactie wordt gezegd animus turbandi, soms begrepen als de wil om iemand anders in bezit te nemen, gezien de mogelijke veroordeling om zijn eigen recht uit te oefenen (zie Kadernr. 22414/2004 of Rechtbank 8829/1997), andere keren, bij de tegendeel niet het geweten en de wil om een ​​daad uit te voeren die schadelijk is voor het bezit van de ander, maar het geweten en de wil om zijn eigen bezitsituatie uit te oefenen (Cass. n. 9871/1994).
De eigenaren kunnen altijd de nieuwe werken (Artikel 1171 van het Burgerlijk Wetboek) en van aanklagen van gevreesde schade (Artikel 1172 van het Burgerlijk Wetboek), zelfs als het gebruik van acties om bezit te beschermen de voorkeur geniet in de casusreeksen.
Het gaat altijd over acties die kunnen worden ondernomen door het condominium alleen of vanuit de flat in het complex.Video: Savings and Loan Crisis: Explained, Summary, Timeline, Bailout, Finance, Cost, History