Onmiddellijke verkoop van het huis voor onbetaalde hypotheken. Hier is het laatste nieuws

De regering onderzoekt een decreet ter uitvoering van de communautaire richtlijn die voorziet in de onmiddellijke verkoop van het onroerend goed wegens niet-betaling van achttien hypotheekbetalingen

Onmiddellijke verkoop van het huis voor onbetaalde hypotheken. Hier is het laatste nieuws

Onbetaalde hypotheken en onmiddellijke afscherming

Het zal gemakkelijker zijn voor banken om een ​​woning te verkopen die onderworpen is aan een hypotheekcontract als de lener niet betaalt achttien delen van de lening en het zal niet langer voor de rechter voorbijgaan, waardoor de hele procedure versneld wordt!
Het is nog niet duidelijk als de achttien termijnen moeten zijn rij of gefragmenteerd.
Dit is in essentie wat vereist wordt door de conceptversie van een wetgevingsdecreet, de regering handelt nee. 256, waarin een gemeenschapsrichtlijn uit 2014 is opgenomen, past enkele normen van Unieke tekst van financiën.

Onbetaalde hypotheken: het uitvoeringsbesluit van Richtlijn 2014/17 / EU

Vastgoedhypotheken

Het wetsdecreet dat momenteel door de regering wordt onderzocht, voert de implementatie van het Richtlijn 2014/17 / EU met betrekking tot consumentenkredietovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen, alsmede wijzigingen en aanvullingen op titel VI-bis van het wetsdecreet van 1 september 1993, neen. 385, betreffende de regulering van agenten in financiële activiteiten en kredietbemiddelaars en van de Wetgevingsdecreet van 13 augustus 2010, n. 141.
De communautaire richtlijn op artikel 28 regelt ook de hypothesen van vertraging van de consument, waarbij wordt bepaald dat de lidstaten partijen bij een kredietovereenkomst niet beletten uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat de retournering of overdracht van het onderpand of de opbrengst van de verkoop van het onderpand volstaat om het krediet terug te betalen.
Een nieuwigheid die in het wetsdecreet wordt geïmplementeerd bij de controle van de regering die het artikel wijzigt 120 quinquesdecies van de Consolidated Banking Act, die van toepassing is op gevallen van wanbetaling door de consument door het vermijden van handhavingsprocedures.
In lid 3 bepaalt het artikel dat de partijen bij het contract van lening voor de aankoop van een gebouw voor residentieel gebruik kan, op het moment van sluiting van de kredietovereenkomst of later, uitdrukkelijk worden overeengekomen dat in geval van wanbetaling door de consument - dat wil zeggen in geval van uitstel van betaling van achttien niet-opeenvolgende termijnen, zoals gedefinieerd dall 'art. 40 van de geconsolideerde wet inzake financiën - de teruggave of overdracht van het onroerend goed onderworpen aan onderpand of de opbrengst van de verkoop van hetzelfde activum houdt het uitsterven van de schuld in, onverminderd het recht van de consument op het eigen risico.
In feite bepaalt de wet nu dat als de schuldenaar de betaling van achttien delen van de lening overslaat, de bank en de inschrijver van de lening lening hetzelfde kan in het financieringscontract de bepaling opnemen dat het gehypothekeerde goed wordt teruggegeven aan de bank die het te koop aanbiedt en dus uit de lening valt.
Een eventueel overschot als gevolg van de verkoop zal worden betaald aan de in gebreke blijvende schuldenaar.

Als het decreet slaagt, wat verandert dan in wezen?

zij sla de baan over en dan wordt de minnaar opgeofferdartikel 2744 van het burgerlijk wetboek, die de zogenaamde overeenkomst verbiedt, dat wil zeggen de overeenkomst waarmee is overeengekomen dat, bij gebrek aan betaling van het krediet binnen de gestelde termijn, de eigendom van het verpandte of verpande ding aan de schuldeiser overgaat.
de banken ze kunnen dus binnenkomen rechtstreeks in het bezit van het onroerend goed, zonder naar het gerecht te hoeven gaan en in een haast om het te verkopen en zichzelf te overtuigen van de opbrengst.
L 'artikel 120-quinquesdecies van de geconsolideerde bankwet, zoals gewijzigd door de EU-richtlijn, bepaalt ook dat de waarde van het onroerend goed waarvoor de garantie geldt, wordt geschat door een deskundige die door de partijen wordt gekozen in overleg met een beoordeling na de niet-naleving.
De Bank of Italy zal dan de richtlijnen voor de taxatie van onroerend goed, rekening houdend met de evaluaties van het waarnemingscentrum van de vastgoedmarkt van Mef.
Als dan een voldoende bedrag niet wordt afgetrokken van de verkoop, zal de debiteur het restant teruggeven na zes maanden na het sluiten van de verkoop.

Onbetaalde hypotheken: de herinvoering van boetes

Van de andere wijzigingen voorzien door het wetsdecreet ter uitvoering van de EU-richtlijn van 2014, wordt ook de terugkeer van straffen verwacht, afgeschaft door de Bersani-decreet.
In het bijzonder is het de kunst. 120-quinquies, alinea 2, waarin wordt bepaald dat de totale kosten van het krediet, Taeg, zijn uitgesloten de kosten in verband met de transcriptie van de verkoopakte van het onroerend goed en eventuele boetes die de consument moet betalen wegens niet-nakoming van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de kredietovereenkomst.

De reacties

Woningkredieten

Onmiddellijk protest van consumentenorganisaties zoals Confedercontribuenti die in heel Italië een handtekeningencollectie hebben geïntroduceerd, ook online, die vóór de datum van aflevering aan de voorzitters van de Kamer en de Senaat zal worden bezorgd. wetgevingsdecreet besproken in het Parlement. Maar het protest is ook in de Kamer van de Kamer.
Aan de kreet van Het huis is niet aangeraakt, de 5 Sterren Beweging protesteerde tegen het Huis voor de Financiële Commissie en verschillende afgevaardigden werden geschorst.
De voorzitter van de Italiaanse vereniging van banken, de Italiaanse vereniging van banken, Antonio Patuelli, heeft ook in de discussie geïntervenieerd, volgens wie het risico niet bestaat dat de eigendommen aangegrepen onmiddellijk. De vice-minister van Economie is onlangs ook tussenbeide gekomen om de geesten te sussen en het protest te onderdrukken. Enrico Zanetti die verklaarde dat de regering geleid werd door de premier Matteo Renzi is zeer beschikbaar om correcties aan te brengen in het wetsdecreet tot uitvoering van de Europese hypotheekrichtlijn.
Volgens Zanetti het decreet het kan worden gecorrigeerd de verwijzing naar achttien veranderen tarief met een verwijzing naar tijdframes. De onderminister stelt ook dat de nieuwe regels geen terugwerkende kracht hebben en ingrijpen in de criteria voor benoeming van de deskundige als superpartijen.

Overwegingen bij het besluit

Naar de mening van de schrijver zou dit besluit, als het zou slagen, in het nadeel zijn van degenen die de lening aangingen. Dit komt omdat de passage van de rechtbank verleende aan de rechter de faculteit van stel de prijs in van het geveilde huis, van wie na betaling van de hoofdsom de rente aan de bank en alle onkosten zijn betaald, indien er een economisch verschil, dit zou in de zakken gaan van degenen die in het verleden de hypotheek hadden ingeschakeld.
Als het decreet zou moeten slagen, de bank zou worden directe eigenaar Onroerend goed; men kan gemakkelijk begrijpen hoe zijn belang zou zijn om zoveel mogelijk kapitaal, rente en uitgaven terug te verdienen, zelfs ten koste van het huis uitverkocht vergeleken met de werkelijke waarde. Dit is wat er moet gebeuren tenzij er afspraken tussen de partijen zijn.
Men kan echter goed begrijpen wie tussen banken en burgers zou zijn de zwakke schakel!Video: