Het nieuws over licht- en gasrekeningen van juli 2019

Als u een abnormale factuur ontvangt, kunt u een klacht indienen waarop de leverancier een schriftelijk antwoord moet geven en niet verder kan gaan met de plaatsing. Het nieuws van juli 2019.

Het nieuws over licht- en gasrekeningen van juli 2019

Lichte en abnormale gasrekeningen

Vanaf de volgende 1 juli 2016 in werking treden een reeks van zeer belangrijk nieuws over klanten van elektriciteit en gas met de bedoeling om, met volledige informatie, de ontkoppeling van gebruikers te voorkomen in het geval van factureringsproblemen en met name wanneer afwijkende facturen zijn afgeleverd, dwz die niet gecorrigeerd zijn op bedragen, omdat ze zijn berekend op schattingen en aanpassingen overdreven met betrekking tot consumptie en waarvoor de toeleverende bedrijven verplicht zijn om meer volledig en transparant te reageren.

Abnormale rekeningen: resolutie 17/2016 / R / com van de AEEG

Elektrische factuur

de energievoorziening elektriciteit en gas kunnen niet worden opgeschort wanneer de klant een schriftelijke klacht heeft ingediend met betrekking tot de reconstructie van het verbruik, na een storing van de meter die is geverifieerd door de bevoegde distributeur, of in gevallen van aanpassingen of abnormale bedragen waarvoor de klant heeft ingediend een schriftelijke klacht naar de verkoper.
Laatstgenoemden moeten in feite verplicht reageren op klachten alvorens verder te gaan met het verzoek om opschorting van de levering.
De Energie en Gas Autoriteit heeft voorzien met de Resolutie 17/2016 / R / com de uitbreiding van gevallen waarin licht- en gasrekeningen als abnormaal kunnen worden aangemerkt, zodat bij niet-beantwoording van de klacht van de klant het verzoek om opschorting van de levering niet kan worden doorgezonden, met de verplichting voor verkopers om geef meer complete en transparante antwoorden op dezelfde claims.
de abnormale rekening - ook wel facturering van afwijkende bedragen genoemd - is er een waarin er grote bedragen zijn gerelateerd aan aanpassingen na geschatte facturen of het slecht functioneren van de meter. Nauwkeuriger gezegd, bedragen de bedragen meer dan 150% van de gemiddelde factuur voor de laatste 12 maanden voor de elektriciteitsmarkt en het dubbele van de hoogste kosten van de afgelopen twaalf maanden voor gas. Vandaag heeft de Autoriteit voor Elektriciteit en Gas echter de zaakserie van abnormale rekeningen uitgebreid tot:
• bevat de herberekeningen voorzien door de nieuwe factuur 2.0 of herberekening voor wijziging van de meetgegevens voor eerder onjuiste lezing of reconstructie van het verbruik, herberekeningen voor wijzigingen in de toegepaste prijscomponenten;
• ze worden uitgegeven na een facturatieblok;
• ze worden uitgegeven na activering van de levering met afwijkende waarden met betrekking tot de zelfmelding die door de klant is gecommuniceerd.
Voor zulke abnormale rekeningen de consument moet een klacht indienen of een correctie aanvragen binnen 10 dagen na het verstrijken van de termijn. De klacht kan ook in vrije vorm worden ingediend, maar de verkoper heeft de verplichting om op de homepage van zijn site rechtstreeks toegang te bieden tot de speciale module, die ook een nieuw veld moet bieden om zelflezende gegevens in te voeren.

Abnormale rekeningen: responsplicht van de leverancier

Met ingang van 1 juli 2016, zoals voorzien door de AEEG - resolutie, in geval van niet of onvolledig antwoord op de klacht van de klant met betrekking tot een zogenaamde abnormale factuur, kan de leverancier niet doorgaan met de opschorting van de levering.
Om de duur van de oefening te verkorten, zal het antwoord bij voorkeur het e-mailadres moeten gebruiken als dit in de klacht wordt aangegeven. Als de verkoper het met redenen omklede antwoord niet binnen 40 dagen verzendt, blijft de verwachte automatische compensatie (vanaf 20 euro) geldig.
de gemotiveerd antwoord van de leverancier bij schriftelijke klachten moet specifieke minimale inhoud bevatten die:
• verwijzing naar de schriftelijke klacht;
• de aanduiding van de naam en de organisatorische referentie van de verkoper die verantwoordelijk is voor het verstrekken, indien nodig, van verdere verduidelijkingen;
• de gedocumenteerde beoordeling van de verkoper met betrekking tot de geldigheid of anderszins van de klacht die is ingediend in de klacht, vergezeld van de toepasselijke wettelijke of contractuele verwijzingen;
• de beschrijving en timing van eventuele correctieve acties die door de verkoper zijn uitgevoerd;
• de volgende contractuele informatie, dwz de dienst (elektriciteit en / of gas), het soort levering, voor tariefklachten, in het geval van eindklanten in beschermingsregelingen, het type tarief of economische voorwaarde dat wordt toegepast (binnenlandse ingezetene, niet-ingezeten, niet-binnenlands, enz.), vergezeld van alle identificatiegegevens;
• de lijst met bijgevoegde documentatie.
Onder de andere elementen die het gemotiveerde antwoord moeten bevatten, vinden we:
• de beschrijving van de factureringsmethoden die van toepassing zijn volgens de verordening of het contract dat door de klant is gesloten, inclusief de prioriteit van het gebruik van de meetgegevens, met vermelding of de methoden effectief zijn toegepast
• het detail van de herkomst van de gegevens (klant / distributeur / verkoper) en de aard van de gemelde (gedetecteerde of geschatte) gegevens
• in het geval waarin een persoon is verzonden (of in de klacht is verzonden) die niet consistent is met de betwiste lezingen, inclusief die van overschakeling, moet de motivatie worden vermeld van zijn mogelijke niet-gebruik voor de aanpassing; rapporteer informatie over eventuele automatische vergoedingen die de klant verschuldigd is.
Bovendien, in de gevallen van herberekening van bedragen die eerder zijn gefactureerd op basis van geschatte consumptie, moet de laatste lezing worden genoteerd die voor de herberekening is gebruikt en de latere eerste lezing die later is opgetekend, met de respectieve datums, moet worden vermeld.
Als de klant vervolgens klaagt over meetgegevens die niet overeenstemmen met zijn consumptiegewoonten, moet de laatste factuur worden vermeld met de details van het verbruik in de afgelopen 12 maanden en de methoden en kosten om verificatie van de meter aan te vragen.

Onthechting van licht en gas: de gevallen waarin het niet kan worden uitgevoerd

Lichte factuur

Het is de moeite waard om te benadrukken dat de levering van elektriciteit en gas niet kan worden opgeschort.
Naast het indienen van een schriftelijke klacht betreffende een abnormale factuur, i cases waarin het aanbod het kan niet worden opgeschort ze zijn:
• niet-kennisgeving per aangetekend schrijven;
• factuurbetaling al uitgevoerd en regelmatig aan de verkoper gecommuniceerd.
Bovendien kan de scheiding niet plaatsvinden, zelfs wanneer de schorsing valt op vrijdag en zaterdag en op feestdagen en pre-vakanties. De levering van elektrische energiebovendien kan het nooit worden opgeschort, zelfs niet voor achterstallige betalingen, aan gedefinieerde klanten die niet ongeschikt zijn, dwz degenen die om overlevingsredenen zijn verbonden met levensreddende machines en aan andere klanten voor wie, totdat zij door het distributiebedrijf zijn bediend, de opschorting van het aanbod in verband met de openbare nutsfuncties die door dezelfde onderneming werden uitgevoerd, werd door dezelfde onderneming overwogen.

Onthechting van licht en gas als gevolg van delinquentie

Licht detachement

Zoals op de AEEG-website staat vermeld, heeft de verkoper de last om hem een ​​aangetekende brief te sturen, ook als de klant op de aangegeven deadline nog geen factuur heeft betaald. terugkeerbericht met vermelding van de uiterste betalingstermijn die niet minder mag zijn dan 20 dagen na de afgifte door de emittent van de aangetekende brief of binnen 5 dagen nadat de verkoper de aangetekende brief heeft verzonden.
In de aangetekende brief de verkoper moet precies aangeven:
• de methoden waarmee de klant de verkoper op de hoogte moet brengen van de betaling (telefoon, fax, enz.);
• de termijn waarna, als de klant blijft betalen, de verkoper de distributeur het verzoek zal sturen om de levering te schorsen.
De aangetekende brief moet ook de mogelijkheid aangeven dat, indien de technische voorwaarden van de meter dit toestaan, vóór de schorsing van de levering het vermogen wordt teruggebracht tot een niveau dat gelijk is aan 15% van het beschikbare vermogen. Als de klant na 15 dagen stroomonderbreking nog steeds niet betaalt, wordt de levering opgeschort.Video: Aardevrouwen spreken