De huurovereenkomst moet worden geschreven op straffe van nietigheid

De huurovereenkomst voor residentieel gebruik moet schriftelijk worden vastgelegd op grond van invaliditeit, en als u dit niet doet, kan dit voor de huurder onaangename gevolgen hebben.

De huurovereenkomst moet worden geschreven op straffe van nietigheid

Contratto

de lease voor residentieel gebruik, of het nu gaat om het huren van de gehele gebouwunit of een eenpersoonskamer, dit moet schriftelijk worden vastgelegd.
de schriftelijke vorm is bij wet vereist als een substantiële vereiste voor de geldigheid van de overeenkomst (in technisch jargon ad substantiam) en bij zijn afwezigheid moet het contract als nul worden beschouwd, dwz alsof het nooit heeft bestaan, met alle gevolgen van dien.
de jurisprudentie - in het bijzonder het Hof van Rome met zin nr. 21287 van 24 oktober 2013 - is teruggekeerd om de gevolgen te behandelen voor het geval van niet-naleving van de vorm van huurovereenkomsten, met een specificatie: de huurder kan het mondelinge contract niet registreren om toegang te krijgen tot de voordelen die door wetgevingsdecreet n. 23 van 2011 (dat wil zeggen huurprijs gelijk aan drie keer het kadastraal inkomen indien lager dan de overeengekomen vergoeding).

Vorm van huurovereenkomsten

Volgensart. 1, vierde lid, van de wet n. 431/98, vanaf de inwerkingtreding ervan voor de bepaling van geldige huurovereenkomsten is de schriftelijke vorm vereist.
de Court of Rome, met de zin n. 21287, interpreteerde de norm dat deze norm omvat, vanwege zijn brede formulering, alle huurovereenkomsten voor residentieel gebruik en moet daarom ook worden toegepast op huurovereenkomsten van gedeelten (een of meer kamers) van wooneenheden. Het contract tussen de partijen is daarom nietig wegens gebrek aan vorm en inhoud (artikelen 1350, 1418 c.c.) (Trib. Rome 24 oktober 2013 n 21287).
In wezen een huurovereenkomstof het nu 4 + 4, 3 + 2 is, van voorbijgaande aard of in ieder geval gericht op het bevredigen van de huisvestingsbehoeften, moet schriftelijk worden opgesteld, anders moet het als nul worden beschouwd en als het contract nul is, zijn er duidelijke gevolgen (die we later zullen zien).

Registratie van huurcontracten

Contratto scritto

Vanwege de moeten de zogenaamde huurprijzen tegengaan in het zwart, voor de kunst. 1, paragraaf 346 van de wet n. 311/04, beter bekend als Financieel recht voor 2005 het werd vastgesteld dat huurovereenkomsten, of die in elk geval de relatieve rechten op het genot van vastgoedeenheden of van hun portefeuilles vormen, hoe ook bepaald, zijn nietig indien ze, met behulp van de voorwaarden, niet zijn geregistreerd.
in het kort een geschreven maar niet-geregistreerde contract is null, of is het alsof het niet bestond?
de vraag het is allesbehalve eenvoudig op te lossen.
In een zin van de Court of Messina in de maand mei 2013 lezen we dat de stelling die de voorkeur geniet op het systematische niveau, uitgewerkt door gezaghebbende doctrine en ook uitgedrukt door rechters van verdienste (Tribunal Bergamo 7 februari 2012, in Archief van de huurcontracten en condominium 2012, 4, 434; Trib. Catanzaro 22 juli 2010, in Jurisprudentie van verdienste 2011, 661, Modena Court van 12 juni 2006, in Italiaanse rechtbank, 2007, 2926), werkt de registratie ab extrinseco als condicio iuris van effectiviteit, met als gevolg dat de weggelaten registratie bijgevolg niet de nietigheid van het contract bepaalt, maar alleen de ineffectiviteit ervan (Trib Messina 23 mei 2013 n. 1077).

Gebrek aan geschreven vorm en consequenties

Dat hebben we gezegd als het geschreven formulier ontbreekt, is het contract nietig, dat wil zeggen, juridisch bestaat niet.
Dit volgens de zin n. 21287 van het Hof van Rome, heeft twee consequenties.
Eerst en vooral de voordelen die zijn voorzien voor de late registratie waarin het wetgevingsdecreet tot vaststelling van de zogenaamde droge coupon voorziet, kunnen niet worden gebruikt (Wetsdecreet n. 23/2011).
In die zin lezen we in de betreffende uitspraak dat dat gezegd moet worden late registratie het is niet geldig om de nietigheid van het contract te corrigeren wegens gebrek aan vorm (zoals het niet geldig is om enige andere nietigheid te herstellen waarvan de huurovereenkomst kan worden aangetast op grond van artikel 1418 van het Burgerlijk Wetboek): de gevolgen van de registratie volgens de wet geciteerd, veronderstellen het bestaan ​​van een huurovereenkomst die geldig is en vrij van gebreken in een ander profiel dan het niet registreren binnen de wettelijke termijn.
Aan de andere kant, de bepalingen van art. 3, paragrafen 8 en 9 van Wetgevingsdecreet 14 maart 2011, n. 23, die alleen de huurcontracten van autonome vastgoedeenheden in hun geheel tot voorwerp van plezier maken, zoals blijkt uit de verwijzing naar de kunst. 2, lid 1, van de wet n. 431 van 1998, over de vernieuwing van het contract (waarvan we de niet-toepasbaarheid van een eenpersoonskamer al hebben gezien), en van de verwijzing naar het kadastraal inkomen over de juridische kosten, aangezien deze huurprijs wordt bepaald voor elke stedelijke vastgoedeenheid, in zijn geheel en is niet vatbaar voor opsplitsing (artikelen 3 september 13 april 1939, nr. 652) (Trib. Rome 24 oktober 2013 n 21287).
In dit geval de huurder, die aanvankelijk weigerde het door de eigenaar voorbereide schriftelijke contract te ondertekenen, had een mondeling contract ondertekend om toegang te krijgen tot de voordelen waarin de wet voorziet, om te komen betalen, voor een gemeubileerde kamer, een maandelijkse vergoeding van € 72,50 tegen een overeengekomen bedrag van € 400,00.
Wat was het gevolg van de beslissing van het Hof van Rome om de registratie van een mondeling contract als ongeldig te beschouwen?
Het wordt overwogen de huurder een bewoner van het gebouw zonder titel en als zodanig werd hij veroordeeld tot vergoeding van de geleden schade door te kijken naar de andere huurcontracten van de andere kamers, allemaal geschreven en regelmatig geregistreerd.Video: Suspense: Mister Markham, Antique Dealer / The ABC Murders / Sorry, Wrong Number - East Coast