Nieuws over het openbare register van opposities

De regels die het openbare register van opposities regelen, de lijst die het stoppen met callcenteroproepen toestaat, bieden nu meer doordachte beveiligingen

Nieuws over het openbare register van opposities

Openbaar register van opposities en normatieve referenties

Vaste telefonie-gebruiker

verwacht D.Lgs. 196/2003, beter bekend als de code met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of zelfs de privacycode (voortaan de code), met name in artikelen. 7 en 130, het openbare register van opposities was toen gevestigd met de D.P.R. 178/2010 die we voortaan Regulering noemen.
Vandaag de nieuwe regels werden in plaats daarvan gemaakt in Wet 5/2018 die we nu in detail zullen zien, terwijl we verwijzen naar verdere informatie over de sites van het openbaar register van oppositie en de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens.
Het volgende wordt de komende maanden uitgegeven uitvoeringsregels van wet 5/2018.

Openbaar register van opposities: wat is en hoe het werkt

Het openbaar register van oppositie is de lijst die de gebruiker die niet wil, toestaat van vermijden om telefonische communicatie te ontvangen gericht op het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie (zie artikel 7, lid 2, letter b, van de Code) door operators, dat wil zeggen die onderwerpen die, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens (zie artikel 4, lid 1, letter f van de Code), de gegevens in de openbare mappen willen gebruiken voor het verzenden van materiaal reclame of de verkoop direct of voor de uitvoering van marktonderzoek of van commerciële communicatie door de telefoon.
Hoewel de algemene definitie verwijst naar communicatie per telefoon en gedrukt papier (overeenkomstig artikel 130 van de Code), staat het betreffende register alleen telefonische contacten toe; zoals we later zullen zien, praten we volgens de huidige definitie alleen over gegevens in de openbare lijsten, maar met wet 5/2018 wordt de bescherming uitgebreid tot alle gebruikers.
De exploitant die daarom persoonsgegevens wenst te gebruiken voor telefonische contacten voor de bovengenoemde doeleinden - op grond van de voorschriften - moet indienen instantie aan de Registeroperator (een instantie die onder meer de lijst (en) moet bevatten waaruit de gegevens moeten worden getrokken).
In wezen moet de gebruiker die is geregistreerd in het openbare register van opposities niet worden gecontacteerd voor reclamedoeleinden enz.
In werkelijkheid zijn dit voorspellingen die niet altijd de gewenste resultaten hebben opgeleverd en daarom correcties nodig hebben.
sommige correctie zijn onlangs geïntroduceerd en we zullen met de praktische toepassing zien of ze voldoende effectief zijn.

Meer significant nieuws van wet 5/2018

Vaste telefoonlijn

De genoemde corrigerende maatregelen staan ​​in Wet 5 van 2018. Laten we samenvatten wat het is.
Ten eerste wordt de bescherming van het register ook uitgebreid tot mobiele telefoons en vaste lijnen die niet zijn opgenomen in de openbare telefoongidsen: het is daarom van toepassing op alle nutsvoorzieningen telefoon.
De oppositie is hoe dan ook herroepelijk, zelfs voor specifieke tijden of alleen voor enkele van de geregistreerde nummers.
Registratie bij het register omvat de intrekking van de toestemming om gecontacteerd te worden voor commercieel of marktonderzoek etc. eerder verstrekt (met uitzondering van die welke in specifieke contracten zijn opgenomen of die niet langer dan dertig dagen zijn afgelopen, met betrekking tot de levering van goederen of diensten waarvoor een specifieke intrekking is gewaarborgd met vereenvoudigde procedures, zie artikel 1, Wet 5/2018).
S
zij zijn ook van plan om de eerder gegeven toestemming met betrekking tot de overdracht aan derden van de gegevens in te trekken. je geldig toestemming voor het gebruik van gegevens (altijd voor commerciële doeleinden, enz.) door de gebruiker vervolgens om u te registreren bij het register.
de verbod, met de inwerkingtreding van de wet (ie vanaf de dag van publicatie op 3 februari 2018), van communiceren met derden, overdracht en persoonlijke gegevens verspreiden Geregistreerde personen voor reclame- of verkoopdoeleinden of marktonderzoek of commerciële communicatie die geen verband houden met de activiteiten, producten of diensten aangeboden door de verantwoordelijke, zo niet aan de partij de gegevens meedelen van de derde partij aan wie zij zijn de gegevens overgedragen.

Aanscherping van boetes voor callcenters

Ze worden aangescherpt sancties: afgezien van hetgeen reeds is bepaald voor het geval van onrechtmatige gegevensverwerking (artikel 167, code), in geval van overtreding van de verboden verwacht op het gebied van communicatie aan derden, overdracht en de verspreiding van de gegevens (volgens artikel 1, sectie 7, Wet 5/2018), wordt een boete van 10.000 euro tot 120.000 euro voorzien (overeenkomstig artikel 162, lid 2-bis) en, in het geval van herhaling van de bovengenoemde schendingen, de mogelijkheid om de schorsing af te stoten of, in de ernstigste gevallen, de intrekking van de machtiging om de activiteit uit te oefenen, wordt ook overwogen.
Verder, in geval van schending van het recht om bezwaar aan te tekenen (in de vorm waarin wordt voorzien door wet 5/2018) wordt een boete van 10.000 euro tot 120.000 euro voorzien (krachtens artikel 162, lid 2 -quater, Code) en in geval van schending van de mogelijkheid om de opschorting of, in de ernstigste gevallen, de intrekking van de vergunning voor de uitvoering van de activiteit te regelen.
Verder is de houder van de behandeling data, dat wil zeggen

de persoon die de beslissingen neemt met betrekking tot de doeleinden, de methoden voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte hulpmiddelen, waaronder het beveiligingsprofiel; art. 4, Code)

is verantwoordelijk in vaste vorm bij het callcenter dat de overtredingen van de wet uitvoert (zelfs wanneer het de callcenteractiviteit aan derden toewijst voor het voeren van telefoongesprekken).

Verplichtingen voor exploitanten

L 'verplichting, voor exploitanten die de bovengenoemde activiteiten uitvoeren, van raadplegen het register met cadans maandelijks en in ieder geval eerste om elke campagne te starten en -update, bijgevolg, hun eigen lijsten.
Om de raadpleging te vergemakkelijken en de kosten voor exploitanten te verminderen, voorziet de wet in de uitgifte van een ministerieel decreet, binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de wet, dat zei de criteria voor het bijwerken van de prijzen (volgens de procedures die al zijn vastgelegd in Verordening 178/2010).

Callcenter roept op tot commerciële verkoop, marktonderzoek


Dit decreet moet voldoen aan de volgende criteria:
- bevorderen van de aanneming van technische formulieren om de tarieven te beheersen;
- voorzien in preferentiële tariefformulieren, ook met vormen van tijdabonnement voor exploitanten die in de afgelopen vijf jaar niet zijn gesanctioneerd wegens schending van het recht op verzet in de vorm van registratie in het register (ex artikel 130, co.3- bis, D.Lgs. 196/2003);
- in elk geval moeten de tarieven de kosten voor het bijhouden van het register dekken.
Verbod op gebruik van automatische componisten om te zoeken naar nummers (zelfs die niet zijn opgenomen in de openbare lijsten bedoeld in artikel 129, Code).

Oppositie tegen callcenteroproepen


De overtreding van het voorschrift voorziet in een boete gelijk aan een bedrag van 10.000 tot 120.000 euro (op grond van artikel 162, lid 2-bis, van de Code).
Ten slotte moet worden verwezen naar een ministerieel besluit voor de invoering van het veranderingen een verordening van kracht zijn met betrekking tot de regels betreffende de registratie en de werking van het register van oppositie en voor de intrekking van regelgevende bepalingen die onverenigbaar zijn met die voorzien in de nieuwe wet. Dit besluit moet binnen negentig dagen na de inwerkingtreding van Wet 5/2018 worden uitgevaardigd.
Exploitanten moeten ook zorgen voor de naleving van de verplichting om deidentificatie van de roeping en naleving van het recht op zich verzetten tegen verwerking (op grond van artikel 7, Code).
Te dien einde, deautoriteit voor de garanties in communicatie moet binnen negentig dagen na de inwerkingtreding van de wet twee codes of specifieke prefixen identificeren die het mogelijk maken om de aanroepen voor statistische activiteiten onmiddellijk te identificeren en te onderscheiden van die voor marktonderzoek, reclame, verkoop en commerciële communicatie.
De operators die callcenteractiviteiten uitvoeren, moeten dat doen pas de cijfers aan of ze zullen het nummer moeten presenteren waar ik kan zijn gecontacteerd van de consument.
Het niet naleven van deze voorschriften wordt bestraft door de Communications Guarantee Authority.Video: China - Zondag met Lubach (S08)