Betaling van boetes voor landregistratie met F24

Vanaf 1 juni 2019 moeten de kadastrale sancties worden betaald met behulp van het F24 uniforme betalingsmodel. Nieuws ook voor de actieve bekering.

Betaling van boetes voor landregistratie met F24

Kadastrale strafpunten

Vanaf 1 juni 2015, le kadastrale boetes, de bedragen verschuldigd door de belastingbetaler na kennisgeving van beoordeling wegens niet-naleving van de kadastervoorschriften, moeten worden betaald met behulp van het F24 uniforme betalingsmodel. Om het Revenue Agency op te geven met een richtlijn (prototype 2015/41186) van 23 maart 2015.

Kadastrale boetes: betaling met het F24-model vanaf 1 juni 2015

kadastrale boetes

Vanaf 1 juni 2015 kan het F24-betalingsmodel worden gebruikt, na kennisgeving van beoordelingskennisgevingen wegens niet-naleving van de wet kadastraal, geproduceerd na de bovengenoemde datum, voor de betaling van:
•speciale kadastrale vergoedingen
•administratieve sancties, opgelegd in uitvoering van de bepalingen voorzien in de kadastrale voorschriften
•belangen op speciale kadastaksen
•zegelrecht in verband met verplichtingen voor kadastrale beoordelingen
•herstel van kosten voor voltages
•meldingskosten voor kadastrale documenten
•bijkomende kosten voor operaties van het kadaster
•andere uitgaven voor operaties van het kadaster.
In de bepaling specificeert het Agentschap dat de mogelijkheid om credits te gebruiken die voortkomen uit surplusbetalingen in verband met de bovengenoemde bedragen, uitgesloten is.

Kadastrale speciale tributen: soorten en bedragen

de speciale kadastrale vergoedingen, overeenkomstig titel III van tabel A bij het decreet van 31 juli 1954, n. 533, zoals gewijzigd, laatstelijk door art. 6, vijfde lid - septies, van de Wetsdecreetwet van 2 maart 2012, n. 16, omgezet, met wijzigingen, bij wet 26 april 2012, n. 44, zijn:
•Certificaten, kopieën en uittreksels van de resultaten van de akten en van de kadastrale documenten die bij de kantoren worden bewaard: 16 euro voor elk certificaat, kopie of uittreksel (waaraan 4,00 euro wordt toegevoegd voor elke gevraagde vier eenheidselementen, of breuken van vier, aanwezig in de respectieve documenten); 16,00 euro voor elke kaartuittreksel uitgegeven in digitaal formaat (waaraan 4,00 euro wordt toegevoegd voor elke vier aangevraagde deeltjes, of breuken van vier)
•Definitie en invoering van overdrachten, aangiften van nieuwbouw en variatie, soorten kaarten, deeltje en onderverdeling, met het oog op het bijwerken van registraties in de kadasters en het belastingregister: € 55,00 voor elk verzoek tot overdracht; € 50,00 voor elke nieuwe constructie-eenheid of afgeleid van een verklaring van variatie die behoort tot de categorieën voor gewoon gebruik (categorieën van groepen A, B en C) en voor degenen die worden ondervraagd zonder inkomen; 100,00 euro voor elke nieuwe constructie-eenheid of afgeleid van een verklaring van variatie die behoort tot de categorieën voor speciale doeleinden (categorieën van groepen D en E); 65,00 euro voor elk type, tot een maximum van 10 ingebouwde of afgeleide deeltjes; 3,00 euro voor elk overtollig deeltje
•Certificaat van overeenstemming van de kaartuittreksels voor geometrische update-types: 10,00 euro voor elk kaartuittreksel (plus 4,00 euro voor elke vier aangevraagde deeltjes, of breuken van vier)
•Raadpleging van kadastrale documenten: € 5,00 voor raadpleging op papieren documenten, voor elke aanvrager en voor elke dag of fractie; 1,00 euro voor de raadpleging van de informatiebasis, voor vastgoedeenheden, per onderwerp, voor elke 10 vastgoedeenheden, of fractie van 10, voor onroerendgoedvermeldingen met extractie van geselecteerde gegevens en elk ander overleg, voor elke 10 vastgoedeenheden, of fracties van 10.

Sanctioneerbare kadastrale activiteiten: soorten en bedragen

de kadastrale activiteiten onderhevig aan administratieve sancties, opgelegd in uitvoering van de bepalingen die zijn vastgelegd in de kadastrale voorschriften (Circulaire nr. 2 van 17.04.2012 van de voormalige Landagentschap, om Bepalingen inzake administratieve sancties voor schendingen van kadastrale voorschriften. Toepassing van het wetgevingsdecreet18 december 1997, n. 472 en daaropvolgende wijzigingen en toevoegingen) zijn als volgt:

F24 kadastrale strafschoppen

-Het niet melden en melden van wijzigingen binnen de wettelijk voorziene voorwaarden voor vastgoedeenheden die zijn voltooid na 17/03/1985: min. € 10 max. € 103
•Het niet melden en melden van wijzigingen voor onroerende goedereneenheden, gebouwd of beïnvloed door werken voltooid op 16.03.1985, niet aangegeven of gerapporteerd in het kadaster voor de deadline van 31.12.1997: min. € 25 max. € 129
•Verkeerde opstelling van de plattegronden die bij de verklaring of variatie van stedelijke vastgoedeenheden moeten worden gevoegd: min. € 10 max. € 103
•Het niet melden van een verandering in de staat van het land in verband met de bouw van stedelijke gebouwen: min. € 4 max. € 61
•Niet-melding van gebouwen die van de vrijgestelde categorie overgaan op belastingplichtigen: minimumbedrag van de boete. € 10 max. € 103
•Verzet tegen de toetreding van kadastrale ambtenaren en leden van de censuscommissies voor geregistreerde of te registreren activa in het stedelijk kadaster: min. € 10 max. € 103
•Verzet tegen de toetreding van kadastrale ambtenaren en leden van de tellingscommissies tot de geregistreerde of te registreren activa in het kadaster: boetebedrag: min. € 4 max. € 30
•Niet of te laat indienen van kadastrale overdrachten: strafbedrag min. € 15 max. € 61
•Niet presenteren en onjuist opstellen van het type splitsing en het type deeltje: min. € 15 max. € 61
•Weglating van verklaringen die het Dominicaanse en agrarische inkomen verhogen: min. € 258 max. € 2065.
Ze worden aangerekend aan de ontvanger van de kadastrale boetes, ook de kosten:
•betreffende de kennisgeving van de handeling van beoordeling door de postdienst
-kwam naar het Bureau om te voorzien in wat nodig was voor het bijwerken van de kadastrale documenten, onnodig gevraagd aan de belanghebbende partijen (art.12, lid 4, d.P.R. n.650 / 72).

Kadastrale boetes: ijverig berouw

berouw van het land

Zoals elke eerbetoon, kunnen zelfs die met betrekking tot het kadaster worden verholpen met het instituut van de ijverig berouw, die plaatsvindt wanneer de persoon die een overtreding van de kadastrale verordening heeft begaan, spontaan en rechtstreeks zijn positie regulariseert, binnen de gestelde termijnen, en aldus profiteert van verlagingen van de voorziene sancties.
In het bijzonder het bedrag van de kadastrale sanctie, gebaseerd op de nieuwste stabiliteitswet (wet nr. 190 van 2014) die op 1 januari 2015 in werking is getreden, wordt deze teruggebracht tot:
•1/10 van het minimum edict, als de regularisatie plaatsvindt binnen de termijn van 30 dagen vanaf de vervaldatum die door de wet is bepaald voor de individuele verplichtingen
•1/9 van het minimum edict, als de regularisatie binnen 90 dagen plaatsvindt
•1/8 van het minimum edict, als de regularisatie binnen 1 jaar plaatsvindt
•1/7 van het minimum edict, als de regularisatie binnen 2 jaar plaatsvindt
•1/6 van de minimumwaarde, als de regularisatie na meer dan 2 jaar plaatsvindt
•1/5 van het minimum edict, als de regularisatie plaatsvindt na het vinden van de overtreding.
Aan de betaling van de kadastrale heffing en de verlaagde sanctie moet de rente worden toegevoegd die wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse wettelijke rente met opbouw van dag tot dag.Video: