Huisaankopen: wie reageert op productdefecten in de verkoop van ketens?

Als het gekochte goed kapot is, van wie kunt u dan compensatie eisen in een kettingverkoop, bij de fabrikant, bij alle dealers, bij het laatste of bij elkaar?

Huisaankopen: wie reageert op productdefecten in de verkoop van ketens?

Compensatie voor de gebreken van het ding verkocht in de burgerlijke code

aankopen voor thuis

Volgens de normen van het burgerlijk wetboek moet de verkoper verzekeren dat het verkochte vrij is van gebreken die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd of waarin de waarde van zijn waarde aanzienlijk daalt (art. 1490 c.c.).
De garantie het is niet te wijten indien op het moment van contract de koper hij wist de ondeugden van het ding of als de ondeugden gemakkelijk waren herkenbaar (behalve in het laatste geval heeft de verkoper dat uitdrukkelijk aangegeven gedeclareerd dat het ding ongeldig was (art. 1491 c.c.).
De koper kan om de ontbinding van het contract of de prijsverlaging vragen (v. art. 1492 c.c.).
Als het ding is omgekomen vanwege de ondeugden kan hij alleen vragen om de beƫindiging van het contract. Als het ding in plaats daarvan per ongeluk of door de schuld van de koper is vergaan, of als hij het heeft vervreemd of getransformeerd, kan hij niet eisen dat de prijs wordt verlaagd (V. art. 1493 c.c.).
In geval van beƫindiging moet de koper het activum terugsturen en moet de verkoper het betaalde bedrag terugstorten (v. art. 1493 c.c.).
De verkoper wordt bewaard ook tot vergoeding van schade geleden door de koper, als je niet blijkt de ondeugden zonder fouten te hebben genegeerd en moet de schade vergoeden die voortvloeit uit de ondeugden van het ding (v. art. 1494 c.c.).
De ondeugden moeten worden gemeld op straffe van verval binnen acht dagen van de ontdekking (v. art. 1495 c.c.) of in de verschillende door de partijen overeengekomen duur of bij wet vastgesteld.
de actie het is voorgeschreven in de periode van een jaar van levering; zelfs als de koper, indien overeengekomen voor de uitvoering van het contract, de garantie zelfs na kan stellen, op voorwaarde dat het altijd een defect is dat binnen acht dagen na ontdekking en binnen het jaar van levering wordt gemeld (v. art. 1495 c.c.); het is niet nodig om de aanwezigheid van de ondeugd aan de kaak te stellen, als de verkoper de aanwezigheid heeft toegegeven of zijn aanwezigheid heeft verborgen (v. art. 1495 c.c.).
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gerechtelijke acties die aan de koper te wijten zijn wegens gebreken of gebrek aan kwaliteit in de verkochte zaak, dus ook voor de actie tot schadevergoeding (v. Cass. n. 1696/1980).
Maar kan de koper compensatie eisen voor zowel de verkoper als de fabrikant van het actief?

Verkoper, producent, contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid

Volgens verschillende arresten kan compensatie worden aangevraagd bij de verkoper op titel contractueel, terwijl al producent op titel onrechtmatige daad.
Dit is gerechtvaardigd, omdat er geen contractuele relatie bestaat tussen de producent en de koper, maar de schade kan worden gekoppeld aan de producent.
Daarom kan de koper tegen de verkoper een beroep doen op de vergoeding op basis van de contractuele relatie van de verkoop.
De claim zal uitoefenbaar zijn alleen naar delaatste verkopers, gezien de wijdverspreide onderhandelingsautonomie van de verschillende obligaties.
Andersom, naar de producent je kunt de actie oefenen onrechtmatige daad, een juridische actie die dat is niet gebaseerd op contract, maar op algemene norm geplaatst om iemand te beschermen voor onrechtvaardige schade die kan worden veroorzaakt door de actie van anderen (v. art. 2043 c.c.); en dit, zelfs als er een doorgang van het product is in de juridische sfeer van anderen.
Een van de meest bekende uitspraken over het onderwerp is de n.11612 / 2005 van het Hof van Cassatie: daarin lezen we precies dat in de zogenaamde ketenverkopen zijn de koper twee acties verschuldigd: het contract, dat alleen ontstaat tegen de directe verkoper, aangezien de autonomie van elke overdracht hem niet toestaat contact op te nemen met eerdere verkopers (waardoor de actie van wraak van de wederverkoper tegen de tussenverkoper); de extracontractuele, die de koper tegenover de producent kan ervaren, voor de geleden schade als gevolg van de gebreken die het ding gevaarlijk maken, zelfs wanneer dergelijke schade zich heeft voorgedaan na het passeren van het ding in de andere juridische sfeer (Cass. 15 april 2002, n. 5428; 6 september 2000, n. 11756; 6 december 1995, n. 12577).

Wraakactie

Dit, onder voorbehoud van dewraakactie van de detailhandelaar aan de tussenverkoper (zie b.v. Cass. n. 5428/2002): in feite kan de verkoper op zijn beurt handelen jegens degenen die het goede hebben gezien, om een ā€‹ā€‹vordering in te stellen tegen wat hij heeft moeten betalen aan zijn koper, als wat te wijten is aan deze moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van de schade die hij heeft geleden, voor de schending van de contractuele verplichtingen jegens hem die de eerste verkoper is aangegaan.
De autonomie van elke verkoop voorkomt in feite niet de wraak (v. Cass. n. 2115/2015).

Uitsluiting van producentenverantwoordelijkheid

De recente zin is gerapporteerd n. 11669/2015 waarmee het Hof van Cassatie heeft besloten de vordering tot schadevergoeding jegens de producent af te wijzen, exclusief de hypothese van een buitencontractuele aansprakelijkheid van de zijde van deze producent.
De vraag betrof de vordering tot vergoeding van de geleden schade om de vloer na de kostbare opnieuw te maken tegels, geĆÆnstalleerd voor slechts vijftien maanden, hadden ze gegeven forfait, die ernstige gebreken vertoont.
Nou, na acceptatie van beide vragen - aan de verkoper en aan de producent - door de rechtbank, omgekeerd in hoger beroep en in cassatie wordt het vooruitzicht van het producerende bedrijf aanvaard: hieruit volgt dat het niets te betalen heeft.

Verantwoordelijkheid in de verbruikscode

het winkelen

Bedenk dat het onderwerp van de garantie ook onder de consumentencode valt (zie art. 128 en volgende, wetsdecreet nr. 206/2005), voor de gevallen toepasselijk, dat wil zeggen, betrekking hebben op een consument en betrekking hebben op consumptiegoederen en conformiteitsfouten daarvan.
In dit geval is de consumentcontactpersoon de verkoper waaruit hij heeft gekocht; de verkoper, op zijn beurt, kan vergelden mogelijk aan de producent of aan degenen in de keten die het ding hebben verkocht. De regels van de consumentencode met betrekking tot gebrek aan overeenstemming behalve wat ze niet voorzien, de normen van het burgerlijk wetboek op het verkoopcontract (zie art. 135 d.Lgs. 206/2005).
In de consumentenwet wordt het aspect van de garantie echter uitdrukkelijk behandeld, maar niet het specifieke aspect van schadevergoeding; dit veroorzaakt toepassingsproblemen, gegevens van het uitstel van de consumentencode naar de normen van het burgerlijk wetboek (art. 135 kabeljauw. cons.) en, tegelijkertijd, uit de noodzaak om te verzoenen zoals uitdrukkelijk door de consumptie code met de bepalingen van de burgerlijke code: bijvoorbeeld, deart. 130 kabeljauw. cons. het stelt een reeks regels vast voor het verzoek om de verschillende rechtsmiddelen, die volgens sommigen de vordering tot schadevergoeding binden: bijvoorbeeld. volgens de co.7 De consument kan bij zijn keuze een redelijke prijsverlaging of de beƫindiging van het contract aanvragen als zich een van de volgende situaties voordoet:
a) reparatie en vervanging zijn onmogelijk of buitengewoon belastend;
b) de verkoper de goederen niet binnen de in lid 5 bedoelde passende periode heeft gerepareerd of vervangen;
c) de eerder uitgevoerde vervanging of reparatie heeft de consument veel ongemak veroorzaakt.
Dus volgens sommigen kan de schadevordering (althans met betrekking tot de waardevermindering van het actief) alleen worden gedaan in het geval van toepassing van deart. 130, co.7.
In plaats daarvan, wanneer het product is slecht (V. Artikelen. 114 en ss., D.Ltd 206/2005) en veroorzaakt de specifiek door de wet aangegeven schade (di de schade veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel en de vernietiging of verslechtering van iets anders dan het defecte product): in dit geval zal het direct de producent. De leverancier zal alleen reageren als de fabrikant niet identificeerbaar is.
Als echter meer onderwerpen verantwoordelijk zijn voor dezelfde schade, alle ze zijn verplicht in vaste vorm compensatie en wie heeft gecompenseerd de schade heeft verhaal op anderen in de mate die wordt bepaald door de omvang van het risico dat aan elk van hen kan worden toegeschreven, door de ernst van de mogelijke fouten en de omvang van de gevolgen die daaruit voortvloeien. Bij twijfel is de verdeling in gelijke delen.Video: