Aanvraag voor transcriptie en het bijhouden van eigendomsregisters

Het burgerlijk wetboek geeft precieze regels met betrekking tot de transcriptienota en het bijhouden van eigendomsregisters door transcriptie, inscripties en annotaties. Laten we er een paar bekijken.

Aanvraag voor transcriptie en het bijhouden van eigendomsregisters

Verzoek om transcriptie

onroerend goed

de transcriptie van een act met i onroerend goed registers het kan worden aangevraagd alleen op grond van een vonnis, van een openbare akte, van een privéakte met gewaarmerkte of juridisch gecertificeerde acceptatie (v. art. 2657 c.c.).
Volgensart. 2658 c.c. de titel dat u wilt worden getranscribeerd, moet worden gepresenteerd aan het conservatorium in gewaarmerkt exemplaar, in het geval van openbare documenten of rechterlijke beslissingen en, in het geval van privédocumenten, in origineel, tenzij dit wordt gedeponeerd in een openbaar archief of een notaris.
In dit geval is het voldoende om een ​​door de archivaris of notaris gecertificeerd exemplaar voor te leggen.
Als iemand moet worden getranscribeerd gerechtelijk verzoek het authentieke exemplaar van het document is noodzakelijk, met het kennisgevingsrapport aan de andere partij (zie art. 2658 c.c.).
de noot moet alle nodige informatie verstrekken om uit te voeren de effecten reclame voor derden (zie bijvoorbeeld. Cass.n. 13137/2006).
L 'weglating of onnauwkeurigheid over de informatie die in de notitie moet worden vermeld, maakt het transcript niet ongeldig, tenzij ze creëren onzekerheid op de personen, op de goede of op de rechtsverhouding waarnaar wordt verwezen door de handeling of, respectievelijk, de zin of het verzoek (V. art. 2665 c.c.).
De informatie die in het transcriptieverzoek moet worden vermeld, wordt aangegeven doorart. 2659 c.c. voor handelingen tussen levende personen, enart. 2660 c.c. voor de transcripties van aankopen als gevolg van overlijden.
De transcriptietoon moet in beide gevallen in dubbel origineel zijn.
De transcriptie van de notitie wordt uitgevoerd in het voordeel wie er baat bij heeft, e tegen het andere deel.

Algemeen register en speciale registers

De serre moet a bevatten algemeen register (V. art. 2678 c.c.) waarin alle gestorte effecten (van transcriptie, registratie en annotatie) worden geregistreerd in de volgorde waarin ze zijn ontvangen; worden ook gehouden van de logs speciaal (V. art. 2679 c.c.), specifiek voor de transcriptie, registratie en annotatie. Verder is het de registrar niet toegestaan ​​om transcriptie- of registratie-aanvragen te accepteren buiten de uren, bepaald door de wet, waar het kantoor open is voor het publiek (v. art. 2677 c.c.).
De serre zal bewaken de titels in hun archieven, in speciale volumes, invoegen, met progressieve jaarlijkse nummering, in het specifieke register van de transcripties, één van de originelen van de notitie, met vermelding van de dag van aflevering van de titel en het volgnummer dat is toegewezen in de algemeen register.
Met dergelijke gegevens kan het hoofddoel van de transcriptie worden nagestreefd, namelijk het oplossen van het conflict tussen meerdere kopers.
Zodra de acceptatie van de titel en de notitie is ontvangen, geeft het conservatorium de ontvangstbewijs naar de bewaargever (v. art. 2678 c.c.). In het geval van een transcriptie wordt uitdrukkelijk bepaald dat een van de originelen van de notitie, met de certificering van de juiste transcriptie, afgeleverd bij de aanvrager (zie art. 2664 c.c.).

Plichten van openbare ambtenaren en conservatief

ondertekening van de akte vóór een notaris

De openbare ambtenaar die het document ontvangt of authenticeert, moet ervoor zorgen dat de transcriptie wordt uitgevoerd zo snel mogelijk en wordt gehouden op vergoeding van schade in geval van vertraging, onverminderd de toepassing van de geldboetes waarin de bijzondere wetten voorzien, indien het is toegestaan ​​om dertig dagen na de datum van de ontvangen akte te passeren of te authentiseren (V. art. 2671 c.c.).
Dus, terwijl het deel waarnaar de transcriptie wordt geleid, een is last, voor de openbare ambtenaar is een verplichting.
Andere mensen zijn dan verantwoordelijk voor de transcriptie op grond van speciale regels, zoals b.v. de gerechtsdeurwaarder na de onroerend goed marktafscherming, volgensart. 555 c.p.c.
De registrar van het kadaster moet leveren voor iedereen een kopie van de transcripties, inscripties en annotaties aanvragen, of een certificaat waarin staat dat er geen zijn (v. art. 2673 c.c.).
Er mag niet worden aangetoond dat we een belang hebben dat op enigerlei wijze gekwalificeerd is.
De conservatief is ook verplicht om de zogenaamde toe te staan inspectie van zijn registers, uiteraard op de wijze en op de door de wet vastgestelde tijdstippen, alsook om een ​​kopie van de documenten af ​​te geven die op het conservatorium zijn gedeponeerd (v. art. 2673 c.c.).
De conservatieve hij kan weigeren om notities en titels te ontvangen, als de karakters niet begrijpelijk en het kan ze niet accepteren wanneer de titel niet voldoet aan de vereisten van de Artikelen. 2657, 2660, co.1, c.c. 2821 (hypothecaire subsidie), 2835 (hypothecaire inschrijving op basis van privé-schrift), 2837 (handelt voor de registratie van een in het buitenland gevormde hypotheek)) of wordt niet aangeboden zoals voorzien doorart. 2658 c.c. (handelingen moeten worden ingediend voor transcriptie) en wanneer de notitie niet de indicaties bevat die zijn voorgeschreven door Artikelen. 2659 (transcriptie bij akte tussen levende personen), 2660 (transcriptienota voor aankoop mortis causa) e 2839 (formaliteiten voor de registratie van de hypotheek) (v. art. 2674 c.c.).

Klacht tegen weigering of vertraging, en tegen de reserve

Buiten deze hypothesen de conservator hij kan noch weigeren noch vertragen de ontvangst van de titel en de uitvoering van de vereiste transcripties, registraties of annotaties, evenals de levering van de gevraagde exemplaren of certificaten.
De onderdelen kunnen doen record onmiddellijk een melding van de weigering of vertraging door een notaris of een deurwaarder in aanwezigheid van twee getuigen (zie art. 2674 c.c.).
Volgensart. 113-bis disp.att. de conservatieve must motiveer de weigering om de documenten schriftelijk en op de nota te ontvangen en een van de originelen terug te sturen naar degene die een aanvraag heeft ingediend, die hij kan indienen klacht aan de voorzitter van de rechtbank, zowel voor het geval van weigering om te ontvangen als voor het geval van vertraging in de afgifte van certificaten of kopieën. De president van de rechtbank beslist bij decreet (v. art. 745 c.p.c.).
In ieder geval in aanwezigheid van serieuze en gefundeerde twijfels over de overdraagbaarheid van een handeling of over de registratie van een hypotheek, de conservator, op verzoek van de aanvrager, voert de formaliteit met reserve. Het deel dat voorstander is van de formaliteit met voorbehoud moet voorstellen klacht aan het hof onder deart. 133, disp. att. commerciële code.Video: