Thermisch verslag Wet 10: wat het is en wanneer het moet worden gepresenteerd

Het wet 10-rapport is een document dat moet worden gepresenteerd in de gemeente voor nieuwe gebouwen, grote renovaties en energiereductie van een gebouw

Thermisch verslag Wet 10: wat het is en wanneer het moet worden gepresenteerd

Wet 9 januari 1991 n.10

In de bouwsector als het gaat om wet 10, wordt verwezen naar de Wet 9 januari 1991 n.10 Regels voor de implementatie van het nationale energieplan voor het rationeel gebruik van energie, energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Wet 10/91

Wet 10/91 werd geboren met als doel het reguleren van de thermotechnische sector, het vaststellen van de limieten voor het thermische en elektrische energieverbruik van gebouwen, zowel in het geval van nieuwbouw als in het geval van interventies op bestaande gebouwen.
de energieverbruik van een gebouw zijn nauw verwant aan de kenmerken van de zijne omhulsel (muren, dakbedekking, kozijnen, enz.) en de zijne planten (verwarming, verlichting, koeling, enz.), daarom hebben de door de wet vastgestelde grenzen betrekking op beide aspecten.
De wet is door de jaren heen grotendeels gewijzigd en geïntegreerd door verschillende decreten, duidelijk een weerspiegeling van de intentie en de groeiende behoefte om het wereldwijde energieverbruik van gebouwen te beheersen.
We hebben het soms over uitvoeringsbesluiten, reeds voorzien door wet 10/91 zelf bij zijn eerste formulering, maar ook van decreten die sommige artikelen hebben ingetrokken of gewijzigd, deze hebben vervangen of geactualiseerd.

Het technisch verslag Wet 10

de rapport Wet 10 is, in technisch jargon, het document waarin de ontwerper de berekeningen en controles rapporteert waaruit blijkt dat een project voldoet aan de eisen voor het beheersen van het energieverbruik van gebouwen en aanverwante thermische systemen.
Het rapport moet door de ontwerper worden ondertekend en in de gemeente worden gepresenteerd. Het kan tegelijk met de startdatum van de werken of de aanvraag van een bouwvergunning worden afgeleverd.

In welke gevallen moet het Law 10-rapport worden gepresenteerd?

Het Law 10-rapport is niet verplicht voor elke interventie.

bouwinterventie Wet 10

Het document is verplicht in de volgende gevallen:
- nieuwe gebouwen;
- belangrijke renovaties;
- energiereductie.
Sommige verduidelijkingen zijn belangrijk. De gebouwen in aanbouw worden geassimileerd met de nieuwe gebouwen sloop en reconstructie, i extensies en de boven verhogingen van bestaande gebouwen (op voorwaarde dat het nieuwe gedeelte een bruto volume heeft van meer dan 15% van de bestaande of met airconditioning hoger dan 500 kubieke meter).
Ze worden geïdentificeerd als belangrijke renovaties de interventies die van invloed zijn op de omhulling van het gebouw die een volume bij een gecontroleerde temperatuur definieert vanuit de externe omgeving en vanuit niet-geklimatiseerde kamers, met een incidentie van meer dan 25% van het totale bruto verspreidende oppervlak van het gebouw.
In plaats daarvan vallen ze in de energie herontwikkeling interventies niet vanwege grote renovaties, maar die een impact hebben op de energieprestaties van het gebouw. Deze interventies hebben dus betrekking op een oppervlak van 25% of minder van het totale bruto verspreidingsoppervlak van het gebouw, of bestaan ​​uit de nieuwe installatie, de renovatie van een verwarmingssysteem of de vervanging van een warmtegenerator.

Leest 10 installaties

In geval van vervanging van warmtegenerator, het rapport is alleen vereist voor generatoren met een vermogen dat de drempel overschrijdt zoals bepaald in artikel 5, lid 2, letter g) van de regeling waarnaar wordt verwezen in het decreet van de minister van Economische Ontwikkeling van 22 januari 2008 n.37, of wanneer een verandering van brandstof plaatsvindt of type generator. Bijvoorbeeld bij het vervangen van een methaanketel door een ketel en biomassa.
Met betrekking tot generatoren is de relatie niet verschuldigd in geval van installatie van warmtepomp met thermisch vermogen gelijk aan of minder dan 15 kW.

Wat moet het rapport van Wet 10 melden?

Zoals eerder vermeld, moet het rapport i rapporteren berekeningen en de checks die getuigen van de correspondentie van het project met de vereiste benodigdheden.
Afhankelijk van het type interventie dat wordt uitgevoerd, worden nauwkeurige berekeningen en controles vastgesteld.
In het bijzonder zijn er enkele geldige vereisten voor alle interventies die onder het Law 10-rapport vallen en dan zijn er specifieke bepalingen verbonden aan elke specifieke categorie van interventie.
In deze context is het nuttig om de categorie interventies nauwkeuriger te definiëren belangrijke herstructurering. De wetgeving verdeelt ze in twee subcategorieën: belangrijke herstructurering op het eerste niveau en grote herstructurering op het tweede niveau.

Verslag Wet 10/91

in belangrijke renovaties van het hoogste niveau, omvat de interventie, naast het betrekken van de bouwschil met een incidentie van meer dan 50% van het totale bruto verspreidingsoppervlak van het gebouw, ook de renovatie van het winter- en / of zomerklimaatsysteem.
in belangrijke renovaties op het tweede niveau, de interventie betreft de bouwschil met een incidentie van meer dan 25% van het totale bruto verspreidingsoppervlak van het gebouw en kan van invloed zijn op het verwarmingssysteem voor winter- en / of zomerconditioning.
De wetgeving bepaalt vereisten en vereisten specifiek door de interventies als volgt te groeperen:
1) gebouwen van nieuwbouw of onderhevig aan ingrijpende renovatie van het eerste niveau;
2) gebouwen onderworpen aan belangrijke renovatie op het tweede niveau;
3) gebouwen die energie herontwikkelen.
De eerste groep bevat een bepaalde categorie, die van de bijna energieneutrale gebouwen, gedefinieerd volgens specifieke kenmerken.

Verslag Wet 10 91

de compilatie van het technisch rapport van het project moet plaatsvinden volgens de bepalingen van de Interministerieel besluit van 26 juni 2015 - «Regelingen en referentiemethoden voor de opstelling van het technisch projectverslag voor de toepassing van de eisen en minimale energieprestatie-eisen van gebouwen».
Het decreet geeft enigszins verschillende procedureschema's afhankelijk van de soorten interventies:
a) nieuwe gebouwen, belangrijke renovaties van het eerste niveau, bijna energieneutrale gebouwen;
b) herkwalificatie van energie, belangrijk renovaties op het tweede niveau - bestaande gebouwen met herontwikkeling van de gebouwschil en thermische installaties;
c) energieherkwalificatie van technische systemen.

Regionale regels

De genoemde bepalingen zijn van toepassing op de regio's en autonome provincies die nog geen maatregelen hebben genomen om Richtlijn 2010/31 / EU om te zetten.
Waar de regio en de Autonome provincies hebben hun eigen voorschriften ontwikkeld, deze zullen worden toegepast.
Het is daarom altijd raadzaam om, alvorens verder te gaan met het opstellen van het Law 10-rapport, na te gaan of er regionale regels zijn die moeten worden nageleefd.

Mogelijkheid om het Law 10-rapport af te trekken van de IRPEF

Zoals velen zullen weten, kunnen sommige interventies die worden uitgevoerd op bestaande gebouwen profiteren van de aftrek van renovaties van gebouwen (50%) of aan energiebesparing (65%).
In deze gevallen is het toegestaan ​​om van IRPEF niet alleen de kosten af ​​te trekken die nodig zijn voor het uitvoeren van de renovaties of energiebesparing, maar ook de gerelateerde beroepskosten.

Plot wet 10

Onder de professionele uitgaven kan de honorarium te betalen aan de technicus voor de presentatie van de gemeentelijke praktijk, inclusief het Law 10-rapport, op voorwaarde dat de af te trekken interventie dit document vereist.
Betreffende de vergoeding van de technicus die het Law 10-rapport heeft opgesteld, houd er dan rekening mee dat deBTW en de bijdrage van het professionele fonds.
Aangezien de aftrek van 50% en 65% alleen is toegestaan ​​voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen, is de aftrekbaarheid van het perceel uitgesloten voor de relatie Wet 10 in geval van nieuwbouw, uitbreiding en ophoging. De sloopcategorie met reconstructie wordt echter wel toegelaten, die wordt geclassificeerd als een renovatie van een bestaand gebouw vanuit het oogpunt van stedenbouw.Video: ZEITGEIST - ADDENDUM (Nederlandse ondertitels)