Verantwoordelijkheid van het condominium voor put op de stoep

Het condominium moet worden beschouwd als verantwoordelijk voor het verwaarlozen van een gat op de stoep, zelfs in de aanwezigheid van een algemene en wijdverbreide staat van degradatie van de weg?

Verantwoordelijkheid van het condominium voor put op de stoep

Pas op voor de gaten op de stoep van het condominium

Het maakt niet uit of de weg aanwezig is in een staat van wijdverspreide instabiliteit.
Het condominium is in ieder geval verplicht om zijn verplichtingen na te komen en actie te ondernemen om alle meest geschikte interventies voor te bereiden die zijn gericht op het repareren of op zijn minst adequaat melden van een gat gelegen op de stoep van zijn relevantie.
Anders heeft de derde die geblesseerd is als gevolg van een val recht op schadevergoeding. Om dit principe te sanctioneren was het Hof van Cassatie met de verordening n. 20194 ingediend in de afgelopen maanden.

Verantwoordelijkheid van de flat in geval van een val op het betreffende trottoir

Het geschil onder de aandacht gebracht van het Supreme College werd ingeleid na de dagvaarding voor het Hof van Rome, een filiaal van Ostia, van een condominium door een stad.
De laatste had om een ​​veroordeling gevraagd voor het betalen van schadevergoeding, geleden als gevolg van een schadevergoeding vallen veroorzaakt door een bestaande opening aan de zijde van het trottoir van de verdachte.

Val op de stoep


De rechter van eerste behandeling, test voor teksten uitgevoerd en een deskundig technisch advies, had de aanvraag afgewezen met compensatie van de kosten.
De actrice had daarom het oordeel van de tweede graad geactiveerd, maar ook het Hof van Beroep van Rome heeft de appellant echter onrecht aangedaan door deze te veroordelen om de kosten van de graad te betalen. Tegen het vonnis van het Hof van Beroep van Rome, heeft de stad beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof, met een handeling toegewezen aan één enkele reden.

Op het condominium zijn de kosten van de bewaarder en de bijbehorende verantwoordelijkheden belast

Met het enige middel klaagt de inbreuk en de onjuiste toepassing vanart. 2051 van het burgerlijk wetboek, over het belang dat het vonnis de principes met betrekking tot de verplichtingen van de bewaarder verkeerd zou hebben geïnterpreteerd.
De motivatie van de beschikking van het Hof van Cassatie, voorlopig, herinnert aan de inhoud van de recente verordeningen van 1 februari 2018, n. 2480, 2481, 2482 en 2483 waarmee de beginselen met betrekking tot de schending van de bewaarnemingsverplichtingen zijn gecoördineerd en opnieuw zijn uitgewerkt.

Ongelijke trottoir


In het bijzonder hebben hermats beweerd dat het gedrag van de gelaedeerde, die in interactie treedt met het ding, zich anders gedraagt ​​in overeenstemming met de mate van causale invloed op de schadelijke gebeurtenis, in toepassing van deart. 1227, eerste alinea, van het Burgerlijk Wetboek.
In het bijzonder moet het een zorgvuldige beoordeling maken die rekening houdt met de algemene taak van redelijke voorzichtigheid, vanwege het beginsel van solidariteit dat wordt uitgedrukt door de kunst. 2 van de Grondwet.

De due diligence-kosten van de beschadigde derde partij

Uit deze logisch-juridische redenering trekt de rechtbank de volgende consequentie.
Hoe meer de situatie van mogelijke schade waarschijnlijk is verwacht en overwonnen door de adoptie door de benadeelde van de voorzorgsmaatregelen die normaal verwacht en voorzienbaar zijn in relatie tot de omstandigheden, des te meer moet het incident worden beschouwd als het oorzakelijke rendement van het onvoorzichtige gedrag van hetzelfde in het oorzakelijke dynamisme van de schade.
Hierdoor wordt het voor dit gedrag mogelijk om de koppeling te verbreken oorzakelijk tussen feit en schadelijke gebeurtenis, wanneer moet worden uitgesloten dat hetzelfde gedrag een redelijk of aanvaardbaar voorval vormt volgens een probabilistisch criterium van causale regelmatigheid, hetgeen in plaats daarvan duidt op de exclusieve causale efficiëntie bij de productie van het ongeval.
In die omstandigheden bevestigt het Hof dat het zijn voornemen is om de weg van die maatregelen voort te zetten.

Verantwoordelijkheid van het condominium


Daarom is het Hof van Beroep stokje van het Hof van Beroep, die in een verklaring van sommige uitspraken van het Hof is teruggeroepen. In het bijzonder, het feit dat hetbewijslast van het oorzakelijk verband tussen de zaak in hechtenis en de schade weegt op de beschadigde partij, maar het gaf toen niet goed bestuur van de bovengenoemde jurisprudentie met betrekking tot het specifieke geval.
In feite, volgens de redenering van de rechters van Piazza Cavour, lezen wij in het bestreden arrest dat de weg theater van links stroomde in een staat van wijdverbreide mislukking.
Maar onmiddellijk daarna, voegde de Romeinse rechtbank eraan toe dat de algemene toestand van duidelijke verstoring van de weg aan de ene kant geen passende signalering of verkenning van de individuele gaten vereiste, zijnde de staat van falen een toestand van algemene normaliteit.
Dit verslechterde scenario zou dus een bijzondere hebben opgelegd aan de beschadigde voorzichtigheid wanneer u uit de auto stapt, aangezien het waarschijnlijk is dat het fonds wordt losgekoppeld.

De algemene toestand van de weg sluit de verantwoordelijkheid van het condominium niet uit

De argumenten van het Court of Appeal werden door het Hof van Cassatie niet als correct en aanvaardbaar beschouwd.
Volgens de rechter van legitimiteit is het in feite ondenkbaar dat een staat van algemene en voor de hand liggende verstoring van de weg op geen enkele manier wordt gerapporteerd, en nog meer, dat dit falen kan worden beschouwd als een voorwaarde van algemene normaliteit terwijl het onder de ogen van alle staat van toenemende verwaarlozing en degradatie van wegen en trottoirs.
Het bevel benadrukt dat de nalatigheid van de verzorger niet kan worden gebruikt door dezelfde, door de verwijzing naar de verplichting van bijzondere aandacht voor de gewonden, als een soort garantie van onverantwoordelijkheid.
De verordeningen van 2018 waarnaar in de bepaling wordt verwezen, hebben ook het volgende verklaard.
In het geval dat het gedrag van de gewonden toeneemt, vanwege de intensiteit van de relatie met de productie van de gebeurtenis, tot de exclusieve oorzaak van de gebeurtenis zelf en waarvan de gelegenheid slechts de gelegenheid was, het oorzakelijke verband tussen de bewaakte zaak en de laatste, de zaak kan niet langer worden ondergebracht binnen het paradigma van artikel 2051 van het Burgerlijk Wetboek.
Dit gebeurt ook wanneer het gedrag is voorzien of hoe dan ook voorspelbaar maar uitgesloten was als een redelijk of aanvaardbaar voorval volgens een probabilistisch criterium van causale regelmatigheid.
Deze verordeningen hebben ook gespecificeerd dat de bewaarder verantwoordelijk wordt geacht, volgens de kunst. 2051 van het Burgerlijk Wetboek, van schadevergoeding wegens situaties van gevaar immanently verbonden met de structuur en de conformatie van de bewaakte zaak en zijn aanhorigheden.
Specificeren dat het gedrag van het slachtoffer deze verantwoordelijkheid kan beïnvloeden, wat echter causaal wordt exclusieve recht alleen waar het zich kwalificeert als een vreemdeling voor het bereik van feitelijke mogelijkheden dat redelijkerwijs te voorzien is in relatie tot de context, tenzij anders vermeld, voor de doeleinden van de wedstrijd en in het geval van de gebeurtenis, krachtens art. 1227, eerste alinea, cod. civ...
Als onoplettendheid als een eventualiteit altijd te voorzien is, houdt het op te bestaan, en daarom elueert het de oorzakelijke connectie met de bewaakte zaak, wanneer het antwoordt op het niet naleven van een voorspelbare taak van voorzichtigheid van de kant van de gewonde in verband met de omstandigheden van het specifieke geval.

Niet-naleving van het condominium van zijn bewaarnemingsverplichtingen

In het specifieke geval had het gedrag van het slachtoffer, dat uit de auto kwam, op zich niets onvoorspelbaars.
Evenmin wijst de rechter van verdiensten elementen aan waaruit, in het licht van de voornoemde verordeningen, kan worden geconcludeerd dat de benadeelde partij de plicht tot solidariteit heeft geschonden die van de weggebruiker eist dat hij samenwerkt met de overheid, om schade aan zijn eigen autoriteiten te voorkomen veiligheid.
Het is duidelijk dat het bestreden arrest de aansprakelijkheid van de benadeelde partij in de zin van art. 1227, eerste alinea.
In feite heeft hij de limiet tussen de schending van de zorgplicht van de laatste en de zekere niet-naleving van de verplichtingen van de bewaarder die op hem rust.
Uit deze overwegingen volgt dat het middel van de hogere voorziening gegrond is.
De bestreden zin was daarom cassata en het vonnis werd verwezen naar het Hof van Beroep van Rome, in een andere persoonlijke samenstelling, die beslist volgens de principes die zijn uiteengezet.
In het bijzonder met betrekking tot de grenzen van de betwisting van de schuld van de beschadigde met betrekking tot de niet-gemarkeerde situatie van wegfalen.Video: New Year's Eve