Rechten van de huurder

Het contract voor de huur van een gebouw voor residentieel gebruik houdt voor de huurder de aanname in van enkele rechten in verband met het genot en het overeengekomen gebruik van het onroerend goed.

Rechten van de huurder

Genot van het pand

beschrijving van het interieur van een huis

We veronderstellen dat in dit geval voor huurder we bedoelen atecnically de persoon die geniet van het onroerend goed voor residentieel gebruik, terwijl het huurcontract strikt genomen betrekking heeft op de verhuur van roerende of productieve eigendommen.
Dus gebruiken we hier de uitdrukking met de betekenis die eraan wordt gegeven in de spreektaal, dat wil zeggen, zonder onderscheid tussen productief goed of goed voor residentieel gebruik.
de huurcontract het is een pleziertje: een contract waarmee de ene partij zich engageert genieten naar een ander een roerend of onroerend goed gedurende enige tijd, tegen betaling van een overweging.
Enerzijds stelt de verhuurder de woning ter beschikking en geniet hij van de inning van de vergoeding, terwijl anderzijds de huurder van de woning zal genieten binnen de grenzen van het overeengekomen gebruik of door de omstandigheden.
Daarom naast de plichten, de huurder zal er zeker wat hebben rechten, inclusief eerst de al genot Property.
In de eerste plaats heeft de huurder het recht om het goede naar hem toe te laten komen afgeleverd van de verhuurder in goede staat: bij gebrek aan een beschrijving op het moment van levering, worden de goederen geacht te zijn geleverd in goede staat (V. art. 1590 c.c.).
Bovendien heeft de huurder het recht op de verhuurder om het genot zowel tijdens de bezorging als daarna te laten plaatsvinden onderhoudt het eigendom in een dergelijke staat om iedereen te dienengebruik afgesproken van de delen; specificatie van deze plicht van de verhuurder zijn de regels die de relaties regelen in geval van reparatie.
Inderdaad, de verhuurder zal moeten presteren gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties, behalve die van klein onderhoud, die van de huurder zal zijn, en ook die van klein onderhoud, indien afgeleid van leeftijd of toevallig (V. Artikelen. 1576 en 1609 c.c.); zie bijvoorbeeld op het punt de beslissingen van de Hof van Cassatie n. 8191/1995 en n. 6896/1991 op het gebied van armaturen. Als de reparaties dringend zijn, kan de huurder rechtstreeks, behalve de terugbetaling (herinneren aan de verhuurder te waarschuwen, als de reparaties aan hem waren) (v. art. 1577 c.c.).
De wet beschermt de huurder ook tegen ondeugden, op voorwaarde dat als het ding wordt verhuurd, het wordt beĆÆnvloed door ondeugden de geschiktheid voor het overeengekomen gebruik neemt aanzienlijk af, de huurder heeft het recht om de beĆ«indiging van het contract of een vermindering van de vergoeding te eisen, tenzij het defecten betreft waarvan hij vanaf het begin op de hoogte was of had kunnen zijn (v. art. 1578 c.c.). De huurder heeft ook het recht om van de verhuurder de vergoeding te ontvangen voor de schade veroorzaakt door de gebreken, tenzij de verhuurder aantoont dat hij ten tijde van de aflevering niet op de hoogte was van zijn aanwezigheid zonder schuld (v. art. 1579 c.c.).

De huurder heeft recht op compensatie, zelfs in aanwezigheid van een pact dat de verantwoordelijkheid van de verhuurder uitsluit of beperkt, als de verhuurder zijn aanwezigheid in kwade trouw of als de ondeugden zijn om het genot van het ding onmogelijk te maken (V. art. 1579 c.c.).
Echter, als de ondeugden zijn schadelijk voor de gezondheid het recht op de oplossing is hem hoe dan ook verschuldigd, zelfs als de gebreken al bekend waren en geen verzaking geldig is (v. art. 1580 c.c.).
De regels betreffende gebreken zijn geldig, zowel als de gebreken aanwezig zijn bij de levering, of zelfs als de gebreken in de loop van het contract overleven (v. Artikelen. 1578 en 1581 c.c.).
De gebreken bedoeld in het Burgerlijk Wetboek zijn gedefinieerd als die die de materiĆ«le structuur van het ding beĆÆnvloeden, die zijn integriteit op een dergelijke manier veranderen om zijn plezier volgens de contractuele bestemming te verhinderen of sterk te verminderen; en nogmaals, zoals een wijziging van het evenwicht tussen de wederzijdse prestaties van de partijen, wat de geschiktheid van het gebruik van het actief beĆÆnvloedt (Cass. n. 11198/2007).
De huurder heeft het recht aan de verhuurder om niet op te treden op het terrein innovaties die het genot van het eigendom verminderen (v. art. 1582 c.c.).
Als, aan de andere kant, het genot als gevolg van wordt verminderd reparaties dringend, die niet kan worden uitgesteld tot het contract afloopt, is de huurder verplicht ze te dulden, zelfs als dit ontzegging van het genot van een deel van het gehuurde; maar als dergelijke herstellingen een duur hebben die langer is dan de zesde van de duur van het contract of, in elk geval, de twintig dagen, heeft de huurder het recht een verlaging van de vergoeding, evenredig met de volledige duur van reparaties en de mate van niet-gebruik (V. Artikelen. 1583 en 1584 c.c.).
Eindelijk, als de reparaties echter wel onbewoonbaar dat deel van het ding dat nodig is voor de huisvesting van de huurder en zijn gezin, deze laatste heeft echter het recht om de beƫindiging van het contract te vragen (zie art. 1584 c.c.).

Pacific genieten

rustig genieten

Verder moet de verhuurder de huurder de garantie geven rustig genieten gedurende de gehele contractperiode (zie art. 1585 c.c.).
In principe vindt deze verplichting een specificatie in de regels voor garanties van intimidatie anderen: de huurder heeft het recht om door de verhuurder te worden gegarandeerd tegen de intimidatie die het gebruik of genot vermindert, afkomstig van derden ze beweren rechten te hebben op het ding (ZOGENAAMDE intimidatie van de wet): in hoofdzaak is het het geval van de derde partij die een recht opeist dat onverenigbaar is met het genot van het onroerend goed door de huurder op het onroerend goed (v. Cass. n. 2531/2006).
In het geval van intimidatie van recht, is de huurder ook verplicht om de verhuurder te informeren als derden claimen rechten te hebben en als hij niet het risico loopt geroepen te worden om de schade te vergoeden die voortvloeit uit zijn weglating (v. art. 1586 c.c.).
Als de intimidatie geen betrekking heeft op de claim van rechten (c.d. intimidatie in feite), heeft de huurder geen rechten op de verhuurder, maar kan hij rechtstreeks optreden tegen derden.

verbeteringen

In geval van verbeteringen de huurder heeft geen recht op vergoeding van gemaakte kosten, tenzij hij toestemming heeft van de verhuurder. Maar zelfs in het geval waarin het geen recht op compensatie heeft, kunnen de kosten van de verbeteringen de kosten als gevolg van de door de huurder veroorzaakte verslechtering zonder ernstige fout compenseren (v. art. 1592 c.c.).

toevoeging

In het geval dat hij heeft uitgevoerd toevoegingen, dat wil zeggen toevoegingen (zoals jaloezieƫn en valse vensters, v. Cass. n. 14871/2000), heeft de huurder het recht om ze aan het einde van het contract te verwijderen, op voorwaarde dat dit gebeurt zonder schade aan het gehuurde, tenzij de verhuurder de voorkeur geeft te blijven en bereid is een vergoeding te betalen. Als de toevoegingen echter niet kunnen worden gescheiden, zijn de regels voor verbeteringen van toepassing.

het terugtrekken

Behalve wat contractueel is overeengekomen, kan de huurder zich altijd terugtrekken, in aanwezigheid van serieuze redenen, met kennisgeving van ten minste zes maanden, te worden meegedeeld per aangetekende brief (v. art. 4, Wet 392/1978).

Deelname aan de condominium-vergadering

In sommige gevallen heeft de huurder het recht om te stemmen, in plaats van de eigenaar in de beraadslagingen van de condominium-vergadering.
In het bijzonder is dit recht van toepassing op de relatieve resoluties de kosten en methoden voor het beheer van verwarmings- en airconditioningservices.
Deze bepaling is ook van toepassing in het geval van een gebouw niet in een condominium.
De huurder heeft ook het recht om in te grijpen, zonder stemrecht, over de resoluties met betrekking tot de wijziging van de andere gemeenschappelijke diensten (V. art. 10, L. 392/1978).Video: Huurrecht uitgelegd in 1 minuut