Beveiligings- en coƶrdinatieplan

Het veiligheids- en coƶrdinatieplan is een verplicht document wanneer ten minste twee bedrijven bij een bouwplaats betrokken zijn, ook al zijn ze niet tegelijkertijd.

Beveiligings- en coƶrdinatieplan

Wat is het veiligheids- en coƶrdinatieplan?

Het beveiligings - en coƶrdinatieplan is een document dat door de d. Decreet 81/08, de Unieke tekst voor veiligheid op de werkplek, wat de inhoud ervan verklaart. 100.

Coordinatore per la sicurezza

De opstelling van dit document is toevertrouwd aan een gekwalificeerde technicus (architect, ingenieur of inspecteur), die echter een verdere kwalificatie op het gebied van veiligheid moet hebben behaald, bijwonen van een verplichte cursus en gerelateerde updates verwacht elke 5 jaar. De professional neemt dus de rol op zich van Beveiligingscoƶrdinator, tijdens ontwerp en uitvoering.
Dit cijfer kan ook samenvallen met dat van de directeur van Works of de ontwerper, omdat er geen incompatibiliteit is.
Meestal is dit document, dat ook met behulp van specifieke informatie kan worden opgesteld software, moet de volgende elementen bevatten:
- een beschrijvend rapport van het uit te voeren werk en de locatie ervan;
- le veiligheidseisen te volgen tijdens de bouw, ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid van werknemers;
- het schatting van beveiligingskosten, die niet zijn onderworpen aan discontering in de aanbiedingen van de uitvoerende bedrijven;
- grafische bijlagen als een plattegrond, cronoprogramma, etc.
Het veiligheids- en coƶrdinatieplan onderscheidt zich door de plannings- en uitvoeringsfasen.

Beveiligingsplan en coƶrdinatie tijdens de ontwerpfase

de PSC in de ontwerpfase het is een van de documenten die een integrerend deel uitmaken van het contract en moet daarom worden opgesteld door de Coƶrdinator tijdens de ontwerpfase en presenteerde, samen met het project, aan bedrijven die een prijsofferte vroegen.

PSC in fase di progettazione

De inhoud ervan heeft voornamelijk betrekking op de veiligheidsvereisten voor het gebruik van materialen en technieken die zullen worden gebruikt voor de constructie van het werk en die voor het ruimtetijdbeheer van de site.
Dit zijn echter voorschriften die in de loop van de tijd kunnen veranderen, vanwege de evolutie die de tuin kan hebben, een realiteit die aan verandering onderhevig is.
Daarom moeten de eisen tijdens de ontwerpfase dan onder controle worden gehouden en mogelijk worden gewijzigd door de Coƶrdinator tijdens uitvoering.
In ieder geval deuitvoerend bedrijf kan voorstellen indienen voor wijzigingen in het plan, die samen met de coƶrdinator zullen worden geƫvalueerd.
Dit kunnen i zijn minimale inhoud dat mag niet ontbreken in de PSC:
- Locatie van de locatie
- Beschrijving van het werk
- Vermelding van de namen van de betrokken onderwerpen in veiligheid: verantwoordelijk voor het werk, coƶrdinator voor het ontwerp en coƶrdinator voor de uitvoering
- Identificatie, analyse en beoordeling van risico's
- Preventie- en beschermingsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd
- Maatregelen die moeten worden genomen bij het gebruik van voertuigen en apparatuur
- Organisatie van eerste hulp, evacuatie en brandbestrijding
- Verwachte duur van de bouwplaats
- Schatting van beveiligingskosten

Beveiligingsplan en coƶrdinatie tijdens uitvoering

PSC in fase di esecuzione

Tijdens de uitvoeringsfase van het werk is het veiligheids- en coƶrdinatieplan een referentiepunt voor alle werknemers van de werf, om hun veiligheid te beschermen, vooral in het geval van verschillende activiteiten die tegelijkertijd in de tuin plaatsvinden.
In deze fase is het de verantwoordelijkheid van de coƶrdinator om te controleren of de vereisten die zijn aangegeven in de PSC worden gerespecteerd en of deze in lijn zijn met de activiteiten die op de locatie plaatsvinden.
Indien nodig is het in feite ook aannemelijk om de lopende werkzaamheden op de bouwplaats te stoppen en pas de PSC aan echte behoeften, om altijd de veiligheid van de operatoren te garanderen.
Daarom kan de uitvoerende coƶrdinator, als een andere persoon dan de coƶrdinator tijdens de ontwerpfase, wijzigingen in de PSC kan aanbrengen, als hij dit passend acht.

Wanneer is het veiligheids- en coƶrdinatieplan verplicht?

De wet schrijft de opstelling van het veiligheids- en coƶrdinatieplan voor, evenals de benoeming van de coƶrdinator, wanneer de uitvoering van het werk is geplandinterventie, zelfs als deze niet van de hedendaagse tijd is, van meer dan ƩƩn bedrijf.
Daarom, zelfs als het werk wordt toevertrouwd aan een bedrijf en vervolgens een tweede bedrijf overneemt, is PSC verplicht, omdat de aanwezigheid van bedrijven ook niet-gelijktijdig kan zijn.
Hetzelfde geldt voor iedereen onderaanneming.
De wet stelt echter dat als hetverwacht bedrag voor de werken is minder dan 100.000 euro en zij ze hebben geen toestemming nodig om te bouwen, de benoeming van een coƶrdinator tijdens de ontwerpfase is niet verplicht voor de klant, maar alleen tijdens de uitvoeringsfase.
Herinneren eraan dat de verplichting om PSC in te dienen impliceert tegelijkertijd de verplichting om voorlopige kennisgeving aan de lokale ASL die verantwoordelijk is voor het gebied, een mededeling die onder meer een van de verplichte documenten is met het doel de IRPEF-aftrekbaarheid voor bepaalde operaties te verkrijgen.Video: