Anti-seismische aanpassing van gebouwen met de Sismabonus

De begrotingswet voor 2019 is gepubliceerd (Wet nr. 232/2019). Hier zien we in het bijzonder wat er wordt verwacht over de seismische aanpassing met de Sismabonus

Anti-seismische aanpassing van gebouwen met de Sismabonus

De begrotingswet voor 2017 is gepubliceerd

Sismabonus, seismische verificatie

De wet van budget voor de 2017 (L. n. 232 van 11 december 2016), die de financiële manoeuvre bevat.
In het bijzonder zullen we hier zien wat er wordt verwacht van de Sismabonus, de belastingvoordeel in het voordeel van diegenen die werken aan gebouwen gericht opseismische aanpassing.
Na de laatste dramatische aardbevingen die het centrale Italië hebben getroffen, kunnen we enkele overwegingen maken over ons erfgoed en wat we moeten doen:
- Italië is een landadvertentie hoog seismisch risico, waar de aanpassing van de gebouwen latent is, werden de meeste gebouwd in de periode vóór 1974, dus in afwezigheid van anti-seismische normen;
- ons historisch, artistiek en cultureel erfgoed is ook een erfgoed bouwen, bestaande uit hele stedelijke agglomeraties;
- het is zeer dringend om de kloof te dichten en preventieve maatregelen te nemen.
Tot nu toe is er niet veel uitgegeven aan deze interventies (volgens het rapport bij de begrotingsrekening, ongeveer € 300 miljoen in 2014 voor gebouwen bestemd voor het hoofdgebouw en voor productieactiviteiten).

project bouwinterventie

De prikkel in het financiële recht heeft tot doel zoveel mogelijk de interventies aan te moedigen, gericht op betrokkenheid hele flatgebouwen en niet alleen de singles appartementen, om ook de tweede huizen (zeer wijdverbreid in de gebieden getroffen door de recente schokken), om ook de seismische zones 3, waarbij het risico lager is (naast 2 en 1, waarbij het risico groter is); om de interventies in boerderijen, hotelfaciliteiten enz. te stimuleren.
de belastingaftrek dan neemt het toe als de interventie het toelaat verbeteren de classificatie het risico van het gebouw.
Bedenk dat de huidige wetgeving (artikel 16 bis van de TUIR, de geconsolideerde wet op de inkomstenbelasting krachtens presidentieel decreet nr. 917/1986) voorziet in belastingaftrek de 50% om in te delen 10 jaarlijkse aandelen.
Laten we dus eens kijken wat de tekst van de wet precies inhoudt.

Financieel verslag 2017 e Sismabonus

De versterking van de Sismabonus is voorzien door de begrotingswet onder de fiscale interventies voor groei, in art. 1, co.2, 3, 4, 5, 6 en 7.

Sismabonus, de interventies


In het bijzonder gebeurt dit door de inleiding (zie artikel 1, lid 2 van de wet) van nieuwe regels art. 16, van de D.L. 63 van 2013 (met de titel «Verlenging van belastingaftrek voor renovatie van gebouwen en aankoop van meubels»): precies wat ons betreft, de co.1-toegift en paragrafen 1 zijn toegevoegdter, quater, d en e; dan is er de voorziening van niet-cumuleerbaarheid van voordelen (co.3).

Hotelfaciliteiten, agriturismi en Sismabonus

Aardbevingsincentives

Met verwijzing naar de structuren hotel en aan de boerderijen dan zijn er de bepalingen waarnaar wordt verwezen in de paragrafen 4, 5, 6 en met paragraaf 7, de wijziging van artikel 10 (met de titel «Dringende bepalingen om toeristische hotelaccommodatie te herontwikkelen en te verbeteren en ondernemerschap in de toeristische sector aan te moedigen») co.7, D.L. 83/2014 voor een verhoging van de toegewezen bedragen ter ondersteuning van de grotere uitgaven die voortvloeien uit de versoepeling.
We noemen ze alleen: kort gezegd, de belastingvermindering die al is voorzien voor interventies in hotels en toerisme door kunst. 10, D.L. 83/2014) wordt ook erkend voor de belastingsperioden 2017 en 2018 voor een bedrag van 65% als de interventies ook hebben, bijvoorbeeld. het doel van aardbevingbestendigheid (of van de anderen, met het oog op energie-efficiëntie of herstructurering die al met dezelfde manoeuvre worden beoogd).
Onder de begunstigden zijn ook boerderijen.

Classificatie van seismische zones

Aardbevingsschade

Voor een beter begrip van de regels herinneren wij u eraan dat ik gemeenschappelijk Italianen zijn onderverdeeld in seismische zones afhankelijk van het seismische risico.
Je gaat van zone 1, degene met het grootste risico, naar zone 4, uiteraard met minder risico.

Renovatie van gebouwen e Sismabonus

Eerst en vooral, wat ons betreft, is de tijdslimiet aangegeven: de belastingaftrek is voorzien voor de kosten ondersteund door de 1 januari 2017 een 31 december 2021; de uitgaven moeten dan betrekking hebben op de interventies gericht op de aanneming van anti-seismische maatregelen op grond van Presidentieel decreet 917/1986, art. 16-toegift, co.1, lett. de): dit is een categorie van interventies behorend tot de grootste categorie van herstructureringsmaatregelen volgens art. 16-bis, DPR 917/1986 (die al in aanmerking komen voor de belastingaftrek van 36%, maar van jaar tot jaar anders geregeld).
Dergelijke interventies moeten de goedkeuring van anti-seismische maatregelen omvatten «in het bijzonder met betrekking tot de uitvoering van werken voor statische beveiliging, met name op constructiedelen, voor het opstellen van verplichte documentatie om de statische veiligheid van de gebouwen te bewijzen, en voor de uitvoering van de nodige acties om de bovengenoemde documentatie te verstrekken.
De ingrepen in verband met de goedkeuring van anti-seismische maatregelen en de uitvoering van werken voor de statische beveiliging moeten worden uitgevoerd op de structurele delen van gebouwen of complexen van structureel verwante gebouwen en moeten volledige gebouwen omvatten en, voor zover zij betrekking hebben op de historische centra, worden uitgevoerd op basis van unitaire projecten en niet op individuele vastgoedeenheden » (zie artikel 16-toegift, co.1, lett. i, Presidentieel decreet n. 917/1986).

Renovatie van gebouwen, na de aardbeving


Het moeten geactiveerde procedures zijn na de inwerkingtreding van de wet; het moeten ook ingrepen zijn in gebouwen die zich in de seismische zones bevinden die als geklasseerd zijn 1 en 2 (uit de volgorde van de Voorzitter van de Raad van Ministers nr. 3274 van 2003), dat wil zeggen zeer gevaarlijk.
Deze gebouwen kunnen bestemd zijn voor huizen (niet alleen voor eerste huizen, daarom) of voor productieve activiteiten; het totale bedrag aan uitgaven mag i niet overschrijden 96.000 euro per vastgoedeenheid voor elk jaar.
Ten slotte komt de aftrek overeen met de 50% bruto-belasting en is verdeeld in vijf jaarlijkse termijnen voor het jaar van betaling van de uitgaven en voor de daaropvolgende jaren.
Als het werk is begonnen eerste van 2017, wordt voor de berekening van de maximale limiet van uitgaven die kunnen worden afgetrokken, dezelfde ook opgenomen "Kosten gemaakt in dezelfde jaren waarvoor reeds aftrek is toegepast" (zie co.1-toegift).
Dezelfde regels die vanaf 2017 gelden, zijn ook van toepassing op gebouwen die binnen de seismische gebieden vallen 3 (zie co.1-ter).
Als de uitgevoerde interventies er een produceren reductie van het seismische risico met passage van een een andere klasse van lager risico waar de deductie op komt 70% van de kosten; als de doorgang goed is twee klassen de aftrek is tot de omvang van80%.
De wet voorziet in de goedkeuring van een besluit van de minister van Infrastructuur en Transport, door 28 februari 2017 gerelateerd aan richtlijnen voor de classificatie van seismische risico's van gebouwen «De modaliteiten voor het attest, door de gekwalificeerde professionals, van de effectiviteit van de uitgevoerde interventies» (zie co.1-quater).

Sismabonus en condominium

Belastingvermindering na de aardbeving

Als de interventies betrekking hebben op gemeenschappelijke delen van het condominium, gaan de percentages aftrek van 70% naar 75% voor de passage van een klasse en van 80% tot85% voor de passage van twee klassen.
In het geval van de condos het bedrag maximum van uitgaven komt overeen met euro 96.000 vermenigvuldigd voor het aantal eenheid onroerend goed van elk gebouw.
Voor deze interventies kunnen de begunstigden als alternatief voor de belastingaftrek overgave het krediet aan wie de interventie heeft uitgevoerd of aan particuliere derden (met de mogelijkheid van een latere toewijzing van het krediet).
Ze komen uitdrukkelijk uitgesloten kredietinstellingen en financiële intermediairs.
De modaliteiten voor de implementatie van de normen worden uitgesteld tot een bepaling van de directeur vanRevenue Agency (goedkeuring binnen 60 dagen na inwerkingtreding van de norm).

Kosten voor classificatie en seismische verificatie

Zelfs de kosten gemaakt voor de classificatie en de verificatie seismische activiteit van het gebouw gericht op het uitvoeren van de interventies (bedoeld in de leden 1 tot en metter, 1-quater en 1-quinques) vanaf 1 januari 2017 zijn aftrekbaar.

Niet cumuleerbaar met andere regels

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de inhoudingen op grond van art. 16, co.1-toegift, 1-ter, 1-quater, 1-quinques en 1-e niet ze kunnen zijn gecumuleerde «Met faciliteiten die al voor dezelfde doeleinden zijn bedoeld op basis van speciale regels voor interventies in gebieden die zijn getroffen door seismische gebeurtenissen» (co.3, artikel 1., L. Budget).Video: