Specifieke uitvoering van de verplichting om het contract te sluiten

Het Burgerlijk Wetboek bevat een bepaling die het mogelijk maakt om een ​​uitspraak te verkrijgen die de gevolgen vaststelt van het contract die niet zijn gesloten door degenen die daartoe verplicht waren.

Specifieke uitvoering van de verplichting om het contract te sluiten

Geforceerde uitvoering in specifieke vorm

ondertekening van een voorlopig contract

Gedwongen uitvoering in specifieke vorm het is de gedwongen uitvoering waarmee de wet toestaat een specifiek effect te verkrijgen, en niet een effect in equivalente vorm.
de uitvoering door equivalent het is diegene die streeft naar krediettevredenheid door de activa van de crediteur in geld om te zetten of door het geld van de schuldeiser van derden te onteigenen.
omgekeerd, aangelopen specifieke vorm streeft naar een nauwkeurig resultaat, wat de schuldeiser zou hebben verkregen metvervulling spontaan van de schuldenaar.
de Artikelen. 2930 en ss. commerciële code. ze handelen precies over gedwongen executie in een specifieke vorm.
In het bijzonder, deart. 2932 c.c. gaat over de specifieke uitvoering van de contracteerplicht.
Het artikel zegt precies: Indien de persoon die verplicht is een contract aan te gaan de verplichting niet nakomt, kan de andere partij, indien mogelijk en niet uitgesloten van de titel, een vonnis de effecten van het contract niet gesloten.
In het geval van contracten die de overdracht van eigendom van een bepaald ding of de grondwet of overdracht van een ander recht beogen, kan de aanvraag niet worden aanvaard, als de partij die het heeft voorgesteld zijn dienst niet of niet uitvoert het wordt aangeboden volgens de wet, tenzij de dienst nog verschuldigd is.

Verplichting tot contract en voorlopig contract

typisch voorbeeld van de verplichting om te contracteren wordt gegeven door de handtekening van een voorlopig contract van een onroerende zaak, ook bekend als een compromis.
Het voorlopige contract, zoals bekend bij de advocaten, verplicht ons om contracten te sluiten (in ons geval om te verkopen en kopen), maar niet produceert het effect van overdracht van eigendom Property.
De voorlopige overeenkomst ontleent daarom aan de partijen de verplichting om te contracteren, dus aan verplichte effecten, terwijl het uiteindelijke contract misschien een is verplichte effecten, dat wil zeggen, leiden tot een contract dat betrekking heeft op de delen van de verplichtingen (dwz de huur van een goed) of, vaker, zoals in het geval van eigendomsoverdracht, royalty (V. art. 1376 c.c.).
Zoals het zou moeten zijn, zijn de partijen het er vaak mee eens een term waarbinnen het definitieve contract moet worden gesloten. Als deze termijn niet wordt overeengekomen, is het contract hetzelfde geldig en u kunt meteen de uitvoering eisen, of, bij gebrek aan overeenstemming, contact opnemen met de rechter om de deadline vast te stellen, in overeenstemming metart. 1183 c.c…
In gevallen waarin de termijn wordt verwacht, kan het zijn essentieel of niet: de termijn is essentieel als het contract concludeert dat de partijen wilden dat hetutility vervolgd in geval van sluiting van het contract na die datum (zie bijv. Cass. n. 21587/2007).
Als een van beide partijen de contractverplichting niet nakomt, kan de andere partij zich tot de rechter wenden om een ​​specifieke gedwongen executie te vragen via de zin als bedoeld inart. 2932 c.c…
De voorlopige moet de vorm van de definitieve handeling (V. art. 1351 c.c.); dit betekent dat in het geval van verkoop van onroerend goed het de geschreven vorm moet hebben (v. art. 1350 c.c., co.1, n.1).

Transcriptie van het voorlopig contract, het gerechtelijk verzoek en de straf

levering van een eigendom

Het voorlopige contract moet ook zijn getranscribeerd, als de vorm wordt gegeven bij openbare akte of bij privéakte met een geauthentiseerd of juridisch geverifieerd abonnement en in ieder geval volgens de bepalingen vanart. 2645-bis c.c…
de transcriptie van het definitieve contract (en van elke andere handeling gericht op de uitvoering van het voorlopige) zegevieren op de gemaakte transcripties en inscripties tegen de veelbelovende verkoper vervolgens naar de transcriptie van de voorlopige (art. 2645-bis, co.2).
Het rechterlijke verzoek gericht op het verkrijgen van de constitutieve zin moet worden overgeschreven, zoals de zin zelf; de transcriptie van de zin die de aanvraag accepteert, prevaleert boven de transcripties en inscripties die zijn gemaakt na de transcriptie van de toepassing (V. art. 2652, n. 2 c.c.).
Verder, in verband met de oordeel die het verzoek om de specifieke uitvoering van voorlopige contracten aanvaardt, zijn transcriptie overheerst, zoals de transcriptie van het definitieve op de gemaakte transcripties en inscripties tegen de veelbelovende verkoper na de transcriptie van het voorlopig contract (zie Artikelen. 2645-bis, co.2 en 2652 c.c..).
De effecten van transcriptie ophoudenen beschouwt zichzelf als nooit bestaan, als de transcriptie van de definitieve (of enige andere handeling die de voorlopige uitvoering is) of van het gerechtelijk verzoek (gericht op het verkrijgen van de uitvoering in een specifieke vorm ex art. 2932 c.c.).
Voor deze doeleinden moet de transcriptie uiterlijk zijn voltooid een jaar vanaf de datum bepaald door de partijen voor de bepaling van de finale en in elk geval binnen drie jaar uit de transcriptie van de voorlopige (v. art. 2645-bis).

Constitutioneel oordeel

We hebben gezegd dat in geval van niet-nakoming van de contracteerplicht een van de partijen de constitutieve zin van de kunst kan opvragen. 2932 c.c.
Deze zin wordt constitutief genoemd in de zin dat deze zin is, dat wil zeggen dat deze de gevolgen oplevert van de niet gesloten overeenkomst.
In overeenstemming met art. 2908 c.c. in werkelijkheid in de gevallen waarin de wet voorziet, kan de rechterlijke macht juridische betrekkingen tussen partijen, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden vaststellen, wijzigen of beëindigen..
Om in het voorbeeld van het voorlopige te blijven, produceert het, wanneer het een oordeel velt, de eigendomsoverdracht tegen betaling van de prijs (zie bijvoorbeeld Salerno Law No. 3238/2014).
In sommige gevallen is het vaststellen van de effecten zelfs onmogelijk; bijvoorbeeld om in het geval van gebouwen te blijven, als het actief al aan derden is verkocht en ook is getranscribeerd vóór de transcriptie van het gerechtelijk verzoek op grond van art. 2652 c.c.Video: Zo start je in 10 stappen je bedrijf! | KVK