Hypotheekvervanging: wat is het?

Waarom de hypothecaire subrogatieprocedure starten? Laten we eens kijken wat de voordelen, hoe het werkt, eventuele kosten en hoe de praktijk te activeren

Hypotheekvervanging: wat is het?

Hypotheekvervanging: wat zijn de voordelen

Het kan gebeuren, na het bepalen van een lening, om niet langer tevreden te zijn met de toegepaste voorwaarden, aangezien ze niet langer als voordelig worden beschouwd als voorheen.
De rentevoet die in voorgaande jaren werd toegepast, kan vandaag misschien niet meer van pas komen.
de subrogatie of subrogatie van de lening, ingevoerd door de Bersani-wet met de financiële cijfers van 2007, is een mechanisme dat de consument in staat stelt te profiteren van de beste rentevoeten op de markt en aanzienlijke besparingen te behalen. Met de subrogatie van de hypotheek, vaak ook gedefinieerd draagbaarheid van de hypotheek, dan is er de mogelijkheid om de hypothecaire lening bij een andere kredietinstelling die betere voorwaarden biedt.

Hypotheek en subrogatie

Waarom een ​​hypotheek overdragen naar een andere bank?

In de loop van de tijd blijken de kenmerken van de onderschreven hypotheek niet meer in overeenstemming te zijn met hun behoeften of worden ze zich eenvoudig bewust van de meest voordelige aanbiedingen die de banken aan hun klanten aanbieden.
Deze mogelijkheid heeft ook gevolgen voor de vastgoedmarkt, wat bijdraagt ​​aan een toename van de vraag naar leningen door Italiaanse gezinnen.
Sterker nog, tussen de factoren waardoor een groeiend aantal mensen een hypotheek aangaat, is er zeker de mogelijkheid om het in de loop van de tijd van de ene naar de andere bank te verplaatsen.
Het moet meteen worden benadrukt dat deze operatie niet alleen mogelijk is, maar ook gratis.
Hieronder vormen we een korte handleiding die de lezer in staat stelt de werking van de subrogatie van de hypotheek te begrijpen, om te begrijpen wanneer deze procedure handig kan worden genoemd.
Het is goed om, voordat u met de praktijk begint, duidelijk te weten wat de rechten en plichten van de partijen zijn en, meer in het algemeen, wat er tegen is.

Hypotheekvervanging: wat de wet zegt

Uitgaande van de betekenis van het woord subrogatie of subrogatie, specificeren we dat volgens de wet, met deze uitdrukking, wordt verwezen naar de subingresso van een derde in de juridische positie van de schuldeiser tegenover de schuldenaar.
artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat:

De debiteur, die een som geld of andere vervangbare goederen leent om de schuld te betalen, kan de kredietgever vervangen voor de rechten van de crediteur, zelfs zonder de toestemming van de kredietgever. De subrogatie wordt van kracht wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1) dat de lening en de ontvangsten bij akte met bepaalde datum 2) worden bevestigd dat het specifieke doel van het geleende bedrag uitdrukkelijk wordt vermeld in de leningakte; 3) dat het ontvangstbewijs de verklaring van de schuldenaar moet vermelden over de oorsprong van het bij de betaling gebruikte bedrag. Op verzoek van de schuldenaar kan de schuldeiser niet weigeren deze verklaring op te nemen in de ontvangstbevestiging. Artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek

We kunnen de noodzakelijke voorwaarden beter uitleggen volgens de normatieve bepaling, zodat het surrogaat geldig is. Er zijn drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
In de hypotheekwet moet de bestemming van het geleende bedrag worden gespecificeerd.
Het ontvangstbewijs van de schuldeiser moet de verklaring van de schuldenaar vermelden met betrekking tot de oorsprong van het geld dat gebruikt is om de schuld af te wikkelen.
De akte van bruikleen en de kwitantie moeten een bepaalde datum hebben en met name moet de akte van bruikleen gelijktijdig of met een datum voorafgaand aan de nakoming van de verplichting zijn bedongen.

Wederzijdse hypotheek


Het is ook het vermelden waard Bersani wet (Wet 40/20017). Op basis van artikel 8 over de overdraagbaarheid van de lening wordt gespecificeerd dat:

1. In het geval van een lening, de opening van kredietovereenkomsten of andere financieringsovereenkomsten door bank- of financiële tussenpersonen, belet de niet-inbaarheid van het krediet of de bepaling van een beding ten gunste van de kredietgever niet dat de schuldenaar het recht uitoefent Artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek.
2. In de hypothese van subrogatie krachtens lid 1 vervangt de draagmoeder van het surrogaat in de aanvullende en persoonlijke garanties het surrogaatkrediet. De annotatie van de subrogatie kan zonder formaliteiten worden aangevraagd bij de conservator, waarbij een waarheidsgetrouwe kopie wordt gevoegd van de akte van overeenkomst die is ondertekend door middel van een openbare akte of privéakte.
3. Elke overeenkomst is nietig, ook na het sluiten van de overeenkomst, waarmee de in lid 1 bedoelde subrogatiefaciliteit wordt verhinderd of zwaar wordt gemaakt voor de schuldenaar.De nietigheid van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.
4. De subrogatie door de wil van de schuldenaar waarnaar in dit artikel wordt verwezen, houdt niet het verlies van belastingvoordelen in.
4-bis. In de hypothese als bedoeld in het tweede lid, de vervangende belasting bedoeld in artikel 17 van het presidentiële decreet van 29 september 1973, nr. 601, noch de belastingen vermeld in artikel 15 van hetzelfde besluit.
4-ter. De heffing die voortvloeit uit de tenuitvoerlegging van lid 4 bis, die vanaf 2007 wordt geraamd op 2,5 miljoen euro per jaar, wordt uitgevoerd door middel van een dienovereenkomstige verlaging van het toegewezen budget, voor de doeleinden van de driejarenbegroting 2007-2009, binnen de prognose-eenheid van de huidige sectie "Speciaal Fonds" van de ramingen van het Ministerie van Economie en Financiën voor het jaar 2007, voor het doel gedeeltelijk te gebruiken, voor 2,5 miljoen euro voor het jaar 2007 en vanaf het jaar 2009, de voorziening met betrekking tot hetzelfde ministerie en, voor 2,5 miljoen euro voor het jaar 2008, de voorziening met betrekking tot het Ministerie van Sociale Solidariteit.
4-c. De minister van Economie en Financiën houdt toezicht op de kosten die voortvloeien uit de toepassing van het vierde lid bis, ook voor de toepassing van artikel 11-ter, lid 7, van de wet van 5 augustus 1978, n. 468, zoals gewijzigd, en verzendt naar de kamers, vergezeld van passende rapporten, alle decreten uitgevaardigd krachtens artikel 7, tweede lid, nummer 2) van de voornoemde wet nr. 468 van 1978. De minister van Economie en Financiën is bevoegd om bij decreet de nodige wijzigingen in de begroting aan te brengen. Artikel 8 Bersani-wet

We hebben gezien dat wanneer we het hebben over subrogatie van de hypothecaire lening, we verwijzen naar de procedure waarmee we dit doen transfers bij één nieuwe bank, de eerder verkregen lening van een andere bank, met het voordeel van het houden van de hypotheek van de oude hypotheek. Wat gebeurt er door deze procedure te starten?
Met de subpost van de nieuwe bank krijgt de mogelijkheid om de voorwaarden van de lening of het bedrag van de lening opnieuw te definiëren afbetalingstermijn, prijzen van interest en kijk verspreiding.
U kunt eindelijk de duur van het plan amortisatie, met als uiteindelijk gevolg dat u het bedrag van wat maandelijks aan de bank wordt betaald, kunt herzien en aanzienlijke besparingen kunt realiseren.
Om een ​​voorbeeld te geven, kunnen we, rekening houdend met de marktsituatie en de economische toestand ervan, met een vaste rente tot a variabele snelheid of gemengd en vice versa.
Bank A, waarmee de eerste hypotheek werd bedongen, draagt ​​het leningcontract over aan bank B die de positie van de crediteur overneemt. Laatstgenoemde brengt de restschuld van de spaarder in evenwicht en bepaalt samen met hem de nieuwe toe te passen voorwaarden. De hypotheek bij de nieuwe bank heeft een bedrag gelijk aan de resterende lening, wat overeenkomt met het bedrag dat nog moet worden terugbetaald.
De subrogatie staat de debiteur in feite toe de eerste hypotheek te staken.
Belangrijk aspect is dat deuitdoving vroeg van de hypotheek kan plaatsvinden zonder straffen.
Na de subrogatie vervangt de nieuwe bank de bestaande hypotheek die de vervangen hypotheek heeft gegarandeerd.

Wat zijn de kosten van hypothecaire subrogatie?

Over wat dan ook kosten Om ondersteund te worden, is het goede nieuws dat de subrogatie van de hypotheek geen kosten met zich meebrengt voor de lener, op basis van de bepalingen van wet nr. 40 van 2 april 2007 (Bersani-decreet). De kosten van de notaris, evenals die van de bank (onderzoek, expertise en verzekeringspolissen in geval van ontploffing en brand), komen voor rekening van de kredietinstelling die de hypotheek overneemt. De hypotheek op het onroerend goed wordt ook zonder kosten overgedragen.

De procedure voor het aanvragen van de subrogatie van de lening

Laten we beginnen met te zeggen dat de overdracht van de lening kan worden aangevraagd door iedereen die een lening heeft ingeschakeld en van plan is deze naar een bank te brengen die voordeliger economische voorwaarden biedt. De eerste stap is om de juiste te verwerven informatie: de schuldenaar moet de nodige kennis hebben over de termen aanbiedingen van markt.
Wanneer men verder wil gaan met de subrogatie van de lening, is een aspect dat niet mag worden vergeten een grondige analyse van de vergelijking tussen banken, om de meest gunstige voorwaarden te evalueren, rekening houdend met de verschillende voorstellen op de markt.

Hypotheekvervanging


Om begin de praktijk Allereerst moet de hypotheekhouder zijn bank informeren over de beslissing om de lening over te dragen aan een andere bank.
Je moet ook naar de takken van nieuwe bank om het subrogatie-verzoek in te dienen en zo snel mogelijk met de praktijk te kunnen beginnen. De in te vullen formulieren zijn verkrijgbaar bij het bankkantoor.
Het is gespecificeerd dat de vorige bank wordt gehouden aanvaarden het verzoek.
De nieuwe bank is echter niet verplicht jegens de aanvrager.
Zal doorgaan met het beoordelen van het verzoek van de schuldenaar, informeren over de resterende schuld en rechtstreeks contact opnemen met de oorspronkelijke bank. In geval van aanvaarding door de kredietinstelling, zal een nieuw leningscontract worden vastgelegd, dat als het bedrag van de resterende lening bij de vorige bank zal dienen.
Het termijnplan zal worden vastgesteld en de klant zal de leningstranches moeten betalen onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd met de nieuwe bank, waardoor elke contractuele relatie met de vorige bank wordt beëindigd. Deze laatste kan zich op geen enkele manier verzetten tegen de gevraagde procedure of extra kosten in rekening brengen.
Er zijn tijden om gerespecteerd te worden.
de passage van de lening van de oude naar de nieuwe bank moet binnen plaatsvinden 30 dagen.
Zodra de passage heeft plaatsgevonden, zal de notariële akte door de bank zelf worden uitgevoerd zonder kosten voor de klant.
Onderscheiden van de subrogatie van de hypotheek is de praktijk van heronderhandeling hypotheek die in het geval van overeenstemming met de vorige kredietinstelling is bedoeld om de huidige voorwaarden te wijzigen.

Welke documenten zijn nodig om de subrogatie te maken?

Om de hypothecaire subrogatiepraktijk te starten, is het van essentieel belang om er enkele te presenteren papieren. Laten we eens kijken wat:

  • authentieke kopie van de leningovereenkomst bepaald bij de vorige bank;
  • kopie van de hypotheekregistratie;
  • kopie van het identiteitsbewijs en de belastingcode van de houder of hypotheekhouder;
  • identiteitsbewijs van eventuele garantiegevers;
  • certificering van de burgerlijke staat van de belanghebbende partijen;
  • documenten met kadastrale gegevens, plattegronden en landenquêtes.

Hoe vaak is het mogelijk om subrogatie te vragen?

Er zijn geen echte wettelijke limieten om de subrogatie van de hypotheek bij andere banken aan te vragen. In elk geval zijn het de geldschieters die de neiging hebben om in feite beperkingen op te leggen. Geconfronteerd met een klant die als onbetrouwbaar wordt beschouwd voor eerdere en herhaalde vervangingen, geven ze de voorkeur aan subrogatie.Video: