Condominium verwarmingssysteem, inbedrijfstelling, verificatie en toewijzing van onkosten

Het condominiumverwarmingssysteem moet, net als alle verwarmingssystemen, voldoen aan nauwkeurige voorschriften met betrekking tot inbedrijfstelling en onderhoud

Condominium verwarmingssysteem, inbedrijfstelling, verificatie en toewijzing van onkosten

Inbedrijfstelling en werking van het verwarmingssysteem

Verwarming systeem

Afhankelijk van de geografische gebieden, zal de behoefte aan binnenkort worden herhaald start het verwarmingssysteem.
Veel condòmini behouden nog steeds een gecentraliseerd systeem dat, volgens art. 1117 van het Burgerlijk Wetboek, moet worden beschouwd als een gemeenschappelijk goed. De ingebruikname van de fabriek vereist een reeks voorzorgsmaatregelen en brengt een reeks problemen met zich mee die het waard zijn om te worden onderzocht.
Alles kan worden samengevat in vier eenvoudige vragen:
a) wie is de verantwoordelijk de plant?
b) waarnaar controls moet het implantaat worden ingediend?
c) wanneer het mogelijk is schakelaar het verwarmingssysteem?
d) hoe le delen kosten onderhoud en bediening van het verwarmingssysteem?
De identificatie van het onderwerp waarop de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deverwarmingssysteem het is van fundamenteel belang, niet alleen met het oog op de toerekening van verantwoordelijkheden, maar ook om te begrijpen wie verplicht is om actie te ondernemen om aan de verplichtingen te voldoen die door de regels worden opgelegd.
De desbetreffende wetgeving op dit gebied is bijna volledig vervat in presidentieel decreet n. 412/93 en in de volgende presidentieel decreet n. 74/2013.
De wet identificeert de figuur van de verantwoordelijk voor het systeem in wie het is eigenaar, geheel of gedeeltelijk, van het verwarmingssysteem; in het geval van gebouwen met gecentraliseerde verwarmingssystemen die in een condominium worden beheerd en in het geval van andere onderwerpen dan natuurlijke personen, moeten de verplichtingen en verantwoordelijkheden die aan de eigenaar van deze verordening worden opgelegd, worden begrepen als verwijzingen naar de directeuren (art. 1, lett. j, d.p.r. 412/93).
Dit betekent dat decondominium beheerder moet ervoor zorgen dat het gecentraliseerde verwarmingssysteem altijd goed functioneert, en een goede werking en goed onderhoud garandeert.
Voor decondominium verwarmingssysteem, evenals voor andere verwarmingssystemen (op enkele uitzonderingen na, zie presidentieel decreet nr. 74/2013) de werking, het beheer, de controle, het onderhoud van het verwarmingssysteem en de naleving van de wet kan worden gedelegeerd aan een derde partij die moet voldoen aan de wettelijke voorschriften (Cfr. art. 6 d.p.r. n. 74/2013).
Waarin ze bestaan onderhoudswerkzaamheden?
Dezelfde kunst. 1 van de d.p.r. 412/93, naar de letter n, zegt hij met de voorwaarden oefening en onderhoud die we bedoelen te verwijzen naar een complex van operaties wat inhoudt het aannemen van verantwoordelijkheid voor het beheer van de installaties, waaronder: beheer, gewoon en buitengewoon onderhoud en controle, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de beheersing van energieverbruik en milieubescherming.

Condominium verwarming

Om samen te vatten:
in het condominium de installatiemanager moet worden geïdentificeerd in de condominiumbeheerder; dit onderwerp kan de taak van het uitoefenen en handhaven van dit gemeenschappelijk goed delegeren aan een derde die verantwoordelijk is voor het goed functioneren ervan.
Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om de plant te onderwerpen aan de zogenaamde recensie. De frequentie van deze handeling varieert afhankelijk van het type systeem en de instructies van het systeem (zie DP nr. 74/2013).
Anders dan de periodieke beoordelingen is het controle van de energie-efficiëntie van de installatie, die moet worden uitgevoerd volgens hetgeen is voorgeschreven door de behuizing A aan de d.p.r. n. 74 van 2013 en dus afhankelijk van de kracht van de plant met een variabele frequentie tussen één en vier jaar.
Het resultaat van de controles en alle bijbehorende documentatie moet bij de plantenboekje. De verificatie van de juistheid van de controles is aan de lokale autoriteiten (gemeenten of provincies) ook via externe instanties met specifieke technische competentie.

Ontstekingstijd van het condominium verwarmingssysteem

de ontstekingstijd van het verwarmingssysteem is niet hetzelfde op het hele nationale grondgebied.
De specifieke geografische conformatie van ons land heeft de wetgever voorgesteld om deze periode en de dagelijkse duur van de ontsteking te kalibreren in relatie tot de verschillende geografische gebieden, die de klimaatzones worden genoemd waartoe ze behoren (zie Wet 10/91 en blz. 412/93).
Wie beslist hoe lang er nog moet zijn op het systeem?
De keuze kan worden gedicteerd, in volgorde:
a) van verordening condominium;
b) vanmontage;
c) vanadministrateur.
een voorbeeld verduidelijk het concept: ga ervan uit dat het in een deel van ons land is toegestaan ​​de fabriek acht uur per dag in bedrijf te houden.
Op dit punt kan de beslissing over het gebruik van dit tijdsinterval worden opgenomen in de condominiumverordening; bij afwezigheid van dergelijke regels, kan door de vergadering worden besloten en in het geval van stilte van deze twee bronnen, is het aan de beheerder om te beslissen, zoals het is voormalig art. 1130 c.c. de discipline van het gebruik van gemeenschappelijke dingen.
Zodra de installatie in gebruik wordt genomen, gaat dit gepaard met kosten die de flatgebouwen zullen moeten dragen.
Hoe zouden ze moeten zijn restart deze kosten?

Uitsplitsing van de kosten voor het verwarmingssysteem

Ook in dit geval moeten we eerst naar de condominium regelgeving, die, indien van contractuele oorsprong, bepalingen kunnen bevatten die afwijken van het rechtskader.
Wat is de juridische discipline?
De methode voor het toewijzen van verwarmingskosten, bij gebrek aan een overeenkomst tussen alle appartementen, is die voorzien door art. 1123, eerste alinea, c.c.
Heel vaak echter in het kantoor van vorming van de millesimale tabellen de tabellen voor verwarming worden opgesteld die de parametrisatie van uitgaven naar verbruiksindicatoren mogelijk maken.
Kort samengevat, de tabel geeft een waarde weer die het mogelijk maakt de impact te evalueren van bepaalde kenmerken van de vastgoedeenheid (grootte, radiatoren, enz.) Op het brandstofverbruik in verhouding tot de enkele wooneenheid.
Let wel: van kracht vanaf januari 2017 alle flatgebouwen waarin een cv-installatie aanwezig is, moeten zijn uitgerust met een systeem van warmteboekhouding dat, door de toevoeging van specificaties thermostatische kranen, maakt een opsplitsing mogelijk van de bedrijfskosten van de installatie op basis van het daadwerkelijke gebruik ervan door de individuele condòmini.Video: