Verkoop van gebieden aan de gemeente voor urbanisatie

In plaats van de urbanisatiekosten te betalen, kan de eigenaar een overeenkomst met de gemeente bedingen, zich realiseren dat hij werkt en het gebied vervolgens verkopen.

Verkoop van gebieden aan de gemeente voor urbanisatie

Verstedelijkingstarieven

nieuwe constructie

Wanneer een nieuw huis wordt gebouwd, wordt het geherstructureerd of gerealiseerd uitbreiding, de Stad vraagt ​​de eigenaar van het gebouw om de zogenaamde te betalen concessievergoedingen, die zijn samengesteld uit de bouwkosten en van de verstedelijkingstarieven.
De verstedelijkingskosten zijn op hun beurt samengesteld uit twee bijdragen:
- i primaire urbanisatiekosten, die door de gemeente zal worden gebruikt voor het aanleggen van wegen, parkeerterreinen, riolen, distributienetwerken voor de distributie van watergassen, kabelgoten voor telecommunicatie, openbare verlichting, enz.;
- i secundaire verstedelijkingskosten, die zal worden gebruikt voor de bouw van kleuterscholen, scholen, sportfaciliteiten, groene wijken in de buurt, sociale en culturele centra, gemeentelijke gebouwen, gebouwen voor aanbidding, enz.
De verstedelijkingskosten dienen daarom de realisatie van service binnen het gemeentelijk grondgebied waarvan burgers gebruik kunnen maken. Ze zijn een soort pact tussen de gemeente en de eigenaar, zodat degenen die in nieuwbouwgebieden wonen of door renovatie worden herontwikkeld, een goed gestructureerde en goed onderhouden omgeving kunnen hebben.
Kosten worden meestal gekwantificeerd als een som geld die de eigenaar van het onroerend goed aan de gemeente moet betalen. De berekening varieert in het algemeen van gemeente tot gemeente, vanwege de stedenbouwkundige parameters van het gebied, maar verwijst naar de D.M. 801 van 10 mei 1977. Op een zeer eenvoudige manier wordt het te betalen bedrag verkregen door een bepaald bedrag te vermenigvuldigen (regelmatig bijgewerkt door de gemeente) voor de vierkante meters nieuwbouw of renovatie.

Mogelijkheid om de urbanisatiekosten te verminderen

Als alternatief voor de betaling van urbanisatieheffingen voorziet de wetgeving (art.16 lid 2 van D.P.R. 380/2001) in de mogelijkheid aftrekken de bijdrage die de eigenaar van het onroerend goed geheel of gedeeltelijk moet goedkeuren om rechtstreeks een of meer urbanisatiewerken te realiseren.

verkoop van parkeerplaatsen

U hebt bijvoorbeeld zeker mensen gehoord die, door een nieuw huis te bouwen op het land dat eigendom is, met de gemeente overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van een deel van het onroerend goed en de bouw op deze sites van openbare parkeerplaatsen op hun kosten. In de praktijk hebben ze ermee ingestemd om de urbanisatielasten te verdelen door zich de diensten te realiseren die de Stad met dat geld zou hebben gebouwd. Uiteraard is dit slechts een voorbeeld, aangezien de gemeente de bouw van andere werken kon voorstellen, zowel in primaire en secundaire verstedelijkingswerken, als zelfs in de eenvoudige overdracht van ruimten.

Stedenbouwkundige overeenkomst

stadsplanning

De methoden voor het uitvoeren van de werken (altijd indien overeengekomen) en de modaliteiten van de aftrek van de urbanisatieheffingen worden bepaald door een specificatie conventie tussen eigenaar en gemeente, een verdrag dat verplicht moet zorgen voor de gratis overdracht van de gebieden waarop het werk zal worden uitgevoerd. De afgestane gebieden worden verworven voor de onbeschikbare activa van de gemeente.
De planningsovereenkomst moet worden ondertekend door notaris, geregistreerd en getranscribeerd. Het is goed om te onthouden dat de gebieden die onder de overeenkomst moeten worden afgestaan, vrij moeten zijn van obligaties, pandrechten, hypotheken, gewichten en lasten van welke aard dan ook.

Belastingen voor de verkoop van gebieden voor verstedelijkingswerken

De toewijzing aan gemeenten van gebieden of verstedelijkingswerken van verstedelijkingskosten is het onderwerp geweest van een onlangs door de Nationale Raad van notarissen gepubliceerd onderzoek, waarin het met name het fiscale aspect wordt verduidelijkt.
Het gaat over Studie n.248-20014 / T, goedgekeurd op 3 april, waarin het juridische karakter van deze overdrachtsakte wordt onderzocht. Het moet worden beschouwd als een verkoopakte, dat wil zeggen een handeling waarbij de overnemer geen bedrag of voordeel betaalt in ruil voor de gebieden.
De studie, die de huidige wetgeving interpreteert, verduidelijkt dat deze handeling moet worden overwogen belastingvrijoverwegende dat het echt oneerlijk zou zijn dat een dergelijke overdracht - die een opgeloste functie heeft in de context van een loutere zijrivierrelatie die reeds bestaat tussen de vervreemder en de verkrijger - zelf aan verdere belastingheffing was onderworpen zo lastig als degene die nu is gepland voor overdrachten ter overweging.
Daarom verwerpt de Studio elke twijfel aan de wet betreffende de belasting van akten van verkoop van aftrekbare urbanisatiekosten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat deze handelingen als gratis worden beschouwd en dat zij profiteren van vrijstelling van belastingen.Video: podcast Verstedelijking