Wat te doen in geval van storing van de gasmeter

Wat heeft de wet nodig als de gasmeter niet werkt? Laten we eens kijken hoe contra-verificatie, consumptie-reconstructie en compensatie worden geregeld

Wat te doen in geval van storing van de gasmeter

Teller defect

gasfornuis

Dat van de tegen storing het is een wijdverbreid probleem bij gasbedrijven. Zoals we ons kunnen voorstellen, is dit niet alleen omdat het aanzienlijke praktische effecten met zich meebrengt.
De vraag is van invloed op de berekening van het verbruik en gaat daarom rechtstreeks naar de rekening.
Als gevolg van het slecht functioneren van het gas, kan het verbruik in feite een malcalcolati zijn in storing of in overmaat.
Het probleem wordt met name geregeld door enkele resoluties van deautoriteit, de Autoriteit voor elektriciteit, gas en watersysteem.
Specifiek hebben we, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de resoluties 574/2013 en 572/2013.
Natuurlijk zullen we in het bijzonder rekening houden met de regels met betrekking tot de huishoudelijke gebruikers.
Zoals altijd raden we aan om de regels volledig te lezen en contact op te nemen met experts voor het oplossen van specifieke gevallen.

Controleer de werking van de teller

Laten we beginnen vanaf de verificatie van de werking van de meter, klaarblijkelijk een moment dat, logisch en in de tijd, voorafgaat aan dat van de (mogelijke) vervanging van de meter.
De verificatie van de meter wordt bepaald door de resolutie nr. 574/2013, bekend onder de afkorting TUDG, dat is het Consolidatiewet van de bepalingen van kwaliteitsregulering en tarieven voor gasdistributie en meetdiensten voor de regulatoire periode 2014-2019.Als onderdeel van deze normatieve tekst zijn de artikelen die ons aanbelangen vervat in de Deel III, toegewijd aan Commerciële kwaliteit van de gasdienst, waarvan de voorschriften in handen zijn van de distributiebedrijven en gasverkopers met betrekking tot de eindgebruikers die worden gevoed lage druk (V. co. 37.1).
De gebruikers die ons interesseren, dat zijn die huishouden, ze worden in lage druk gevoerd.
U kunt de tellerverificatie starten initiatief van de gebruiker of zonder; de twee gevallen zijn anders geregeld, zoals we zullen zien.

Verificatie op initiatief van de gebruiker

gasmeter

Als de verificatie plaatsvindt op initiatief van degebruiker, deze moeten normaal contact opnemen met de zijne verkoper van gas, dat als een verbinding met de distributeur zal fungeren: in feite zal deze laatste ingrijpen en de verificatie uitvoeren.
In speciale gevallen kan het verzoek rechtstreeks worden gericht aan de verdeler; dit kan gebeuren in de aanwezigheid van schriftelijke klachten of schriftelijke verzoeken om informatie op de distributie- en meetdiensten; van verzoeken om een ​​raming voor de uitvoering van werken bij gebrek aan een leveringscontract; van verzoeken om de gezamenlijke verplaatsing van ten minste vier meetgroepen uitgevoerd door condominiumbeheerders in opdracht van eindgebruikers; van verzoeken om gemeenschappelijk verkeer van risers door beheerders van condominium ten behoeve van eindafnemers; van verzoeken om niet-actieve verbindingen te verplaatsen indien gemaakt door een andere aanvrager dan de opvolger (V. co. 37.3).
de verkoperals hij het verzoek om service dat hij van de eindklant heeft ontvangen naar een distributeur moet sturen, moet hij dit doen binnen twee dagen werken bij de receptie; als er een schatting wordt gevraagd, begint de verplichting vanaf de datum waarop de verkoper de gegevens ontvangt die de aanvrager moet verstrekken in geval van een schattingsverzoek (gegevens aangegeven door co. 40.05).
Binnen twee werkdagen na ontvangst van het resultaat van de dienst of documentatie moet de verkoper zorgen voor elke verzending aan de eindklant vanaf de datum van ontvangst door het distributiebedrijf.
Wat betreft de verdeler, deze moeten samen met de klant hetafspraak voor de verificatie van de meetgroep (of de verificatie plaatsvindt ter plaatse dat gebeurt in een gekwalificeerd laboratorium); bij het uitvoeren van de verificatie moet de distributeur ook voldoen aan de technische wetgeving kracht; tot slot moet hij de verkoper de sturen verslag de uitkomst van de verificatie (zie co. 46.3).
Als dan de verificatie van de meetgroep wordt uitgevoerd bij a gekwalificeerd laboratorium, de distributeur moet de verkoper op de hoogte brengen i gegevens verwant aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verificatie namens het distributiebedrijf en de referenties van het gekozen laboratorium; het moet ook in het verificatierapport aangeven waarom de verificatie plaatsvindt in een gekwalificeerd laboratorium; wanneer het de meetgroep vervangt om het naar een gekwalificeerd laboratorium te sturen, moet het de eindklant de bovenstaande informatie over de persoon die verantwoordelijk is voor verificatie namens het distributiebedrijf en de referenties van het gekozen laboratorium; moet het loket zonder kosten vervangen, een verslag van de operaties opstellen en de notulen voor de komende vijf jaar bewaren, een kopie van het rapport aan de verkoper en de klant bezorgen en in de notulen de redenen opgeven voor de verificatie in een laboratorium ( v. co. 46.4 en 46.8).
Het activiteitenverslag moet ten minste het volgende aangeven:
(i) de vervangingsdatum;
(ii) de naam van de eindklant en het betreffende afleverpunt
van de vervanging;
(iii) de klasse, het serienummer, het fabricagejaar en de meetwaarde
finale van de verwijderde meetgroep;
(iv) de klasse, het serienummer, het fabricagejaar en de meetwaarde
eerste meetgroep geïnstalleerd na de vervanging;
(v) elke aanwezigheid van de eindklant of persoon die door hem is gedelegeerd
naar de vervanging van de meetgroep, bevestigd door de relatieve handtekening (V. co. 46.8).

Fouten die de toelaatbare waarden overschrijden of falen of breuk van de meter

kostenberekening

In geval van vaststelling van fouten groter dan de toegestane waarden die zijn vastgesteld in de huidige metrologische wetgeving of van een meetgroep met storing of uitsplitsing waardoor de fout niet kan worden vastgesteld, moet het distributiebedrijf moeten:
- reconstrueren consumptie volgens de indicaties waarnaar in de resolutie wordt verwezen AEEG 572/2013 / R / gas;
- stuur er een documentatie aan de verkoper, met een indicatie van gebruikte methodebinnen 15 werkdagen na verzending van het auditverslag;
- niet kan laden geen kosten voor de verificatie van de meetgroep aan de verkoper (en de laatste kan dit op zijn beurt niet doen met de eindklant) (v. co. 46.5).
In dergelijke gevallen (bijv fouten die de toelaatbare waarden overschrijden die zijn vastgelegd in de huidige metrologische wetgeving of door een meetgroep met storingen of uitsplitsingen die het niet mogelijk maken de fout te bepalen door het distributiebedrijf in het geval van meeteenheden met verlopen metrische stempels en een lager verbruik wordt aangerekend aan de klant dan het geleverde gas, zijn de kosten die voortvloeien uit de reconstructie van het verbruik voor rekening van het bedrijf; als bovendien het bedrijf zich niet aan de regels heeft gehouden detectie, opslag en verstrekking van metingen van herleveringspunten, het bedrijf het kan de verkoper, en deze aan de eindklant, de bedragen die voortvloeien uit de reconstructie van het gasverbruik, niet in rekening brengen voor een langere periode dan die voorzien in het contract voor de periodiciteit van de verzameling van de meetgegevens (V. co. 46.6).
Altijd in gevallen van hogere fouten, als de verificatie bij de klant wordt uitgevoerd, heeft het bedrijf:
a) de meetgroep vervangt zonder enig bedrag aan de verkoper in rekening te brengen, en deze aan de eindklant;
b) stelt een rapport op over de verrichtingen ter vervanging van de meeteenheid, waarin ten minste:
(i) de vervangingsdatum;
(ii) de naam van de eindklant en het herleveringspunt dat betrokken is bij de vervanging;
(iii) de klasse, het serienummer, het fabricagejaar en de eindwaarde van de verwijderde meetgroep;
(iv) de klasse, het serienummer, het fabricagejaar en de initiële aflezing van de meeteenheid die is geïnstalleerd na de vervanging;
(v) de mogelijke aanwezigheid van de uiteindelijke klant of persoon die door hem is gedelegeerd om de meeteenheid te vervangen, bevestigd door de relatieve handtekening;
c) houdt de gegevens bij van de verrichtingen om de meeteenheid te vervangen gedurende de vijf jaar na de datum van vervanging van de meeteenheid, waarbij een kopie wordt bezorgd aan de eindklant en aan de betrokken verkoper (V. co.46.8).

Fouten die de toegestane waarden niet overschrijden

Als daarentegen na de meetverificatie fouten in de meting worden vastgesteld niet superieur de toegestane waarden vastgesteld door de toepasselijke metrologische wetgeving, het uitkeringsbedrijf rekent de verkoper niet meer dan 5 euro aan in gevallen waarin de geldigheid van de metrische stempel van de meetgroep die aan verificatie is onderworpen, is verlopen of niet is onderworpen aan periodieke controles zoals vereist door de huidige wetgeving; in andere gevallen, de co. 46.2 waarvoor bij gebrek aan specifieke bepalingen van de Autoriteit, het distributiebedrijf brengt de kosten in rekening gebracht door hetzelfde; kosten die op de website van de onderneming moeten worden vermeld en door de verkoper moeten worden gecommuniceerd aan de uiteindelijke klant die om verificatie verzoekt (zie co. 46.7 en 46.2).

Verificatie zonder tegenstrijdig

Als de verificatie plaatsvindt zonder tegenstrijdig, dat wil zeggen zonder de aanwezigheid van de klant, het distributiebedrijf is verplicht om de correcte bewaring van de gesubstitueerde meeteenheid voor i te garanderen 90 dagen na de datum van het beschikbaar stellen van het verificatierapport, in het geval dat het besluit om het niet opnieuw te installeren bij de eindklant (V. co. 46.9).

Taken van de verkoper

De verkoper moet op zijn beurt communiceren aan het distributiebedrijf de laatste lezing gevalideerd en niet betwist door de eindklant, indien beschikbaar, die om de verificatie van de meetgroep vroeg; de eindklant het rapport van de verificatie van het distributiebedrijf moet sturen; in de gevallen waarnaar wordt verwezen in co. 46.6 lett. naar, dwz de reconstructie van het verbruik volgens de bepalingen van de resolutie Aeeg 572/2013 (voor vaststelling van fouten die de toelaatbare waarden overschrijden die zijn vastgelegd in de huidige metrologische wetgeving of van een meetgroep met storingen of uitsplitsingen die het niet mogelijk maken de fout te bepalen die het distributiebedrijf heeft), moet de klant de documentatie waarnaar paragraaf 46.5, letter b), dat is het bericht van het distributiebedrijf met een indicatie van de gebruikte methode; ten slotte kan het verkopende bedrijf dat niet de eindklant in rekening brengen met een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat in rekening wordt gebracht door het distributiebedrijf (zie co. 46.10).

Vervanging voor verificatie niet aangevraagd door de klant of voor onmiddellijke interventie

Zoals we al zeiden, kan de vervanging plaatsvinden nadat verificatie is geactiveerd zonder het verzoek van de klant of vanwege noodoproepen. In dergelijke gevallen, volgens de co. 46.11, het distributiebedrijf: a) past de bepalingen toe waarvan paragraaf 46.8 su aangegeven; Voorts b) garandeert de correcte bewaring van de meetgroep gedurende de 45 kalenderdagen volgend op de vervangingsdatum; c) informeert de eindklant dat, via zijn verkoper: i. heeft het recht om de verificatie van de meetgroep te vragen binnen 15 kalenderdagen na de datum van vervanging; ii. de bepalingen van de a paragrafen 46.5 of 46.7 su aangegeven; iii. op hetzelfde moment als de vervanging kan het afzien van het verzoek om verificatie van de vervangen meetgroep; in dit geval het bedrijf moet niet instaan ​​voor de instandhouding van de meter voorgeschreven door de lett. b en, in de notulen (overeenkomstig alinea 46.8, letter b)) wordt toegevoegd dat de eindklant de verificatie van de meetgroep heeft opgegeven.

Tijd om de defecte meter te controleren en te vervangen

Volgens de co. 46.1 de tijd klerk voor de uitvoering van de verificatie van de meetgroep op verzoek van de eindklant is de tijd, gemeten in werkdagen, tussen de datum van ontvangst door het distributiebedrijf van de bevestiging van het verzoek om verificatie van de meeteenheid verzonden door de verkoper in naam van de eindklant en de datum van terbeschikkingstelling aan dezelfde kandidaat-verkoper van het rapport met de uitkomst van de verificatie.
Volgens deart. 47, bij het meten van de tijd die de distributeur gebruikt om verder te gaan vervanging van het aanrecht, moeten de werkdagen worden overwogen tussen de datum van beschikbaarstelling aan de verzoekende verkoper van het rapport met het resultaat van de verificatie van de meeteenheid en de datum van vervanging van de mislukte meetgroep.
De indicator heeft geen waarde in gevallen waarin de distributeur de meeteenheid heeft vervangen uiterlijk op de datum van verzending van het auditrapport aan de verkoper.

Automatische compensatie

gasvlam

Hetzelfde resolutie Aeeg 574/2013 biedt niveaus van kwaliteit van de uitvoeringen en de compensatie die automatisch moet worden betaald in geval van niet-naleving van deze niveaus.
Met betrekking tot de verificatieactiviteiten op verzoek van de klant (zie art. 46) en vervanging (zie art. 47), deze moeten binnen twintig werkdagen na de eerste en binnen vijf werkdagen de tweede (zie Tab E).
Als deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, zijn de vergoedingen aangegeven door deart. 59, van dezelfde Aeeg-resolutie.
Deze vergoedingen moeten ook door de verkoper worden betaald in de eerste nuttige facturering.
de Tab. L. zorgt voor automatische compensatie basis, dat wil zeggen, degenen die starten, die toenemen volgens de criteria aangegeven doorart. 59, in verhouding tot de protractie van de vertraging.
Daarom is de schadevergoeding voor het niet naleven van de maximale verificatietijd op verzoek van de klant voor de tellers tot Klasse G 6 (i binnenlandse meters ze behoren normaal tot de klas G4) is € 35,00; dezelfde bedragen worden overwogen in het geval van niet-naleving van vervangende tijden.

Consumptie reconstructie

Met de resolutie Aeeg 572/2013 de reconstructie van consumptie heeft veranderingen ondergaan.
De methode verandert afhankelijk van het al dan niet van defout bij het meten van de teller.
In het eerste geval volgen we de Methodiek A, terwijl in de tweede de Methodologie B.
De eerste methode bestaat er voornamelijk in het toegepaste percentage van de fout toe te passen op het verbruik gemeten door de meter (v. art. 7, van de. Aeeg 572/2013).
De tweede is om het herberekeningsvolume te identificeren op basis van de indicatorparameter van de jaarlijkse heffing bepaald overeenkomstig de TISG, CAPdR, en van het standaard opnameprofiel toegekend door het uitkerende bedrijf aan het herleveringspunt op grond van de TISG in de jaren die de referentieperiode vormen geïdentificeerd: de indicator parameter is gerelateerd aan de twee meest recente beschikbare meetgegevens met een tussenruimte van ten minste 300 dagen, terwijl de ontwenningsprofiel standaard is toegewezen door het bedrijf volgens de kenmerken van de gebruiker.
Het is in elk geval mogelijk voor de gebruiker om het bedrijf te voorzien van bewijsstukken die variaties in het opnameprofiel voor de desbetreffende periode laten zien (zie art. 7, het. Aeeg 572/2013 en het. Aeeg 229/2012, TISG, Titel III).
Eindelijk herinneren we ons dat volgens de TIMG, Geïntegreerde tekst Gas Morosity, verwezen naarBijlage A, Del. Aeeg 99/11, de ophanging van levering niet het kan worden aangevraagd als de verkoper niet heeft opgegeven een gemotiveerd antwoord op een eventuele schriftelijke klacht betreffende de reconstructie van het verbruik na een storing van de meetgroep vastgesteld door het bevoegde distributiebedrijf of met betrekking tot de aanpassing of een abnormale consumptiefacturering.Video: Problemen slimme gasmeter groter dan Enexis aanvankelijk meldt