Siteteken: welke informatie moet het bevatten?

Het kartel is een instrument van fundamenteel belang voor het verstrekken van informatie aan voorbijgangers, buren of toezichthoudende instanties met betrekking tot het opstarten van een nieuwe bouwplaats

Siteteken: welke informatie moet het bevatten?

Bouw werk teken: normatieve referenties

de uithangbord vertegenwoordigt de visitekaartje van elke bouwplaats: het bevat informatie, gegevens, referenties en namen van de verschillende actoren die verantwoordelijk zijn voor het uit te voeren werk. Het aanbrengen ervan is daarom geen keuze, maar een wettelijke verplichting waarvan de referenties zijn opgenomen in de Geconsolideerde bouwwet D.P.R. 380/2001.

Signage van bouwplaatsen

Signage van bouwplaatsen

Veiligheidsborden op de bouwplaats

Veiligheidsborden op de bouwplaats

Besturingselementen op de werkplek

Besturingselementen op de werkplek

Bouwwerfteken op omheining

Bouwwerfteken op omheining

Met name in het voornoemde besluit hebben we het over een bouwplaatskartel Artikelen 20 en 27: de kunst. 20, in paragraaf 6, over de afgifte van bouwvergunningen, zegt:

de details van de bouwvergunning worden aangegeven in het bord dat op de bouwplaats wordt getoond, volgens de procedures die zijn vastgelegd in de bouwvoorschriften.

Artikel. 27 lid 4 daarentegen, met betrekking tot het toezicht op de bouw van steden, stelt dat:

de gerechtelijke politiefunctionarissen en agenten, waar op de plaatsen waar de werken worden uitgevoerd de bouwvergunning niet wordt tentoongesteld, of het voorgeschreven teken niet wordt aangebracht, of in alle andere gevallen van vermeende schending van stedenbouw, zij onmiddellijke communicatie aan de rechterlijke autoriteit, aan de bevoegde regionale instantie en aan de directeur van het bevoegde gemeentekantoor, die binnen 30 dagen de regelmatigheid van de werken controleert en de daaruit voortvloeiende handelingen regelt.

In het licht van deze twee vereisten, leiden we af dat:
1) de aanwezigheid van het bouwplaatsbord is verplicht in geval van vrijgave van toestemming om te bouwen en de modaliteiten zijn vervat in het individu bouwvoorschriften;
2) het ontbreken van berichten is onderworpen aan sancties.

Inhoud van de bouwplaatsborden

Als we daarom moeten beginnen met renoveren of nieuwbouw, afhankelijk zijn van een technicus of direct controleren, is het van essentieel belang om de bouwvoorschriften van de gemeente waartoe het behoort, om de inhoud en de modaliteiten voor het plaatsen van de bouwwerentabel te controleren.
In principe moet het bord, ongeacht vorm, kleur of grootte, een reeks gegevens bevatten in het geval van privé-werk.

Wat moet het bord met de bouwplaats bevatten?

 • type interventie worden uitgevoerd (gewoon of buitengewoon onderhoud, renovatie, sanitaire sanitaire voorzieningen, nieuwbouw, enz.);
 • details van de kwalificatie met de datum van afgifte;
 • bevoegde instantie voor vrijgave;
 • algemene informatie van de klant;
 • algemene informatie van de architectonisch ontwerper;
 • algemeenheid van de structurele ontwerper;
 • algemeenheid van de directeur van de werken (architecturaal en structureel);
 • algemeenheid van de coördinator voor de planning en die voor de uitvoering van de werken;
 • algemene informatie van de beveiligingsbeambte;
 • algemeenheid van de bouwmanager;
 • algemeenheid van de ontwerper en D.L. planten;
 • uitvoerend bedrijf en eventuele onderaannemers;
 • startdatum van de werken.

Bouwplaats teken


In het geval dat het is openbare werken, moet u aanvullende informatie opgeven.

Siteteken in geval van openbare werken

 • totale bedrag van de werken met de verdeling tussen bedragen op basis van veiling, bedragen van beveiligingsheffingen;
 • achteruitgang aangevraagd voor de gunning van de opdracht;
 • algemeenheid van de RUP enige verantwoordelijke voor de procedure;
 • duur van de werken.

Een deel van de informatie over veiligheid op locatie wordt gevraagd door de Unieke tekst van beveiligingof de Wetsdecreet n. 81/2008 dat allemaalart. 90 paragraaf 7 vereist de aanduiding van de cijfers van de coördinatoren tijdens de plannings- en uitvoeringsfasen op het bord van de bouwplaats. Deze verplichting ligt bij de klant of de projectmanager.
Wat is het doel van de aanwezigheid van een bord op een werkplek, wat is de bouwplaats?
de doel het is duidelijk leerzaam, van doorzichtigheidomdat het om communicatie of autorisaties van een overheidsorgaan gaat, moet iedereen (particulier of toezichthoudend orgaan) dat wel hebben onmiddellijke toegang tot deze informatie, zozeer zelfs dat niet alleen de afwezigheid van het kartel, maar ook zijn eigen strafbaar is plaatsing op zijn plaats niet gemakkelijk toegankelijk.
In het licht hiervan tekent het bouwplaatsbord, samen met de verplichte bouwplaatsborden voor de doeleinden van veiligheid, wat wijst op gevaren, indicaties en voorschriften, moet zijn blootgesteld op de openbare weg of hoe dan ook duidelijk zichtbaar van alle voorbijgangers, openbare burgers of toezichthoudende instanties.
Het bedrag van de boete is vervat in deart. 44 van de D.P.R. 380/2001 dat:

in paragraaf 1 stelt dat een boete van maximaal 10.329 euro wordt toegepast voor het niet-naleven van de regels, voorschriften en uitvoeringsmethoden die in deze titel zijn voorzien, voor zover van toepassing, evenals door bouwvoorschriften, planningsinstrumenten en bouwvergunningen..

Signage van bouwplaatsen


Hoewel de nationale norm daarom verplicht stelt in het geval van alleen de bouwvergunning, en vervolgens verdere aanwijzingen delegeert aan de individuele gemeentelijke bouwverordeningen, de aanwezigheid van het bord op de bouwplaats is altijd gewenst, alleen maar om een ​​signaal van absolute transparantie en eerlijkheid te geven bij het uitvoeren van het werk.
Hierover verder getuigen, is het jurisprudentie die met verschillende cassatiezinnen degenen die het kartel niet hebben blootgesteld in administratief en strafrechtelijk opzicht hebben bestraft in geval van toestemming om te bouwen, en alleen administratief die het niet toepasten in het geval van minderjarig werk, maar waarvoor de plaatselijke regelgeving voorzag in de tabel laat echter zien.

Bouwplaats teken: aanvullende informatie en documentatie

Om een ​​bouwplaats te starten, is het algemeen bekend dat de vereiste documentatie vaak aanzienlijk is: documenten, verklaringen, beveiligingsplannen, autorisaties, communicatie met de verschillende instanties.
Indien nodig, bijvoorbeeld, moet er een worden aangevraagd bezetting van openbare grond: als we met onze werf een openbare ruimte moeten bezetten om steigers te plaatsen, voor schermen, voor opslag van apparatuur en materialen, zullen we eenmachtiging van de kant van de gemeente, die, indien nodig geĂŻdentificeerd, deze zal voorzien van voorschriften of aanwijzingen, zoals het verlaten van een loopbrug voor voetgangers, of het verbieden van verkeer gedurende een bepaalde periode, enz.
Alles onder voorbehoud van betaling van een vergoeding evenredig met het gebied en de duur van het werk.
De machtiging die wordt afgegeven, moet daarom zijn blootgesteld op een zichtbare manier, in de buurt van het bord of in ieder geval van de bouwplaats, op zodanige wijze dat burgers en openbare functionarissen onmiddellijk zichtbaar zijn.

Bouw informatie


Een aanvullend document dat als aanvulling op het kartel kan worden gebruikt, is het voorlopige kennisgeving: dit is de mededeling van de start van de bouwplaats aan de plaatselijke gezondheidsinstantie, de provinciale arbeidsdirectie en de prefect, verplicht in bouwplaatsen waar ook de gelijktijdige aanwezigheid van twee of meer bedrijven bestaat en waarin de omvang van vakmanschap groter is dan tweehonderd manendag.
Deze indicaties zijn vervat in deart. 99 van Wetsdecreet 81/2008 dat al lid 2 stelt dat

een kopie van de kennisgeving moet zichtbaar op de locatie worden aangebracht en ter beschikking van de territoriaal bevoegde toezichthoudende autoriteit worden gehouden.

Daarom is voor het gemak de kopie van de kennisgeving het wordt vaak aangebracht op het bord van de bouwplaats of in de nabijheid ervan. Ten slotte moet nog een laatste aspect in overweging worden genomen: naast de hierboven beschreven informatie kan het kartel ook andere informatie bevatten, nuttig om een ​​volledig en gedetailleerd beeld te geven van de bouwplaats die wordt opgestart.
Deze informatie, zowel als geschreven, kan visueel zijn, zoals weergave van de nieuwe constructie of, als het een complexe bouwplaats betreft, van het nieuwe gebied dat zal plaatsvinden: op deze manier zal de persoon die het bord leest ook een visuele en onmiddellijke informatie van de transformatie van die plek, waardoor je een deel van een veranderingsproces voelt, al was het maar minimaal.Video: WINEA PRO Tischsystem von WINI Büromöbel: Ein System - alle Lösungen